Príloha č. 3
1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Návrhom zákona budú dotknuté všetky podnikateľské subjekty. Zvýšením doby archivácie z 5 na 10 rokov sa môžu navýšiť administratívne náklady napr. poplatok na archiváciu a úschovu dokumentov. Podnikateľských subjektov k 31. 12. 2016 bolo zaregistrovaných 648 502 z toho fyzických osôb 390 676. Z celkového počtu fyzických osôb podnikateľov je 32% účtovnou jednotkou, ktorá bude novelou zákona ovplyvnená.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Konzultácie prebiehali v období prípravy návrhu zákona v októbri 2016 a vo februári 2017. Zúčastnili sa na nich zástupcovia Združenia podnikateľov Slovenska, Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, Asociácie priemyselných zväzov, Združenia mladých podnikateľov Slovenska, Slovak Business Agency, Klub 500, Francúzsko-Slovenskej obchodnej komory, Iniciatívy rule of law, Slovenskej živnostenskej komory. Hlavným bodom konzultácií bolo zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve, a to opakovaného spáchania správneho deliktu nevedenia účtovníctva, nezostavenia účtovnej závierky a vykonávania účtovných zápisov mimo účtovných kníh, vykonávania účtovného zápisu o účtovnom prípade, ktorý nevznikol, zatajovania a nezaúčtovania skutočnosti, ktorá je predmetom účtovníctva. Ďalším bodom konzultácií bolo predĺženie doby archivácie účtovných dokumentov z 5 na 10 rokov. V predbežnej informácii sa navrhovalo zadefinovanie obsahu výročnej správy pre neziskové účtovné jednotky, ktorým osobitný hmotnoprávny predpis neustanovuje obsah výročnej správy. Výsledkom konzultácie k tomuto bodu bolo upustenie od doplnenia obsahu výročnej správy, nakoľko Ministerstvo vnútra SR plánuje legislatívne úpravy v oblasti neziskových organizácií.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zníženiu nákladov pri oceňovaní majetku a záväzkov tých európskych spoločností a európskych družstiev, ktoré si chcú preniesť svoje sídlo na územie Slovenskej republiky, ak pri svojom pôsobení mimo územia Slovenskej republiky uplatňovali IAS/IFRS.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Zvýšením doby archivácie z 5 na 10 rokov predpokladáme zvýšenie nákladov na úschovu účtovných dokladov účtovných jednotiek, ktoré využívajú externé priestory súkromné sklady a archivujú ich v písomnej podobe. Účtovné jednotky majú možnosť archivovať účtovné doklady a iné dokumenty súvisiace s účtovníctvom v elektronickej podobe, čo väčšie spoločnosti aj využívajú. Fyzické osoby a malé účtovné jednotky prevažne využívajú na
Príloha č. 3
2
archiváciu účtovných dokumentov vlastné priestory, a preto počet účtovných jednotiek, ktorých sa navrhovaná zmena dotkne ani výška predpokladaných vplyvov nie je presne zistiteľný. Časť podnikateľských subjektov (211 540 čo predstavuje asi 33% z celkového počtu podnikateľských subjektov) teraz archivuje účtovné dokumenty na základe zákona o DPH 10 rokov, prípadne elektronicky, predpokladané kvantitatívne vyjadrenie na celé podnikateľské prostredie je odhadované.
Zároveň pri 100 súkromných archívnych spoločnostiach predpokladáme pozitívny dopad na rast ich ekonomickej činnosti.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k uľahčeniu rozhodovania nástupníckej účtovnej jednotky v prípade zrušenia bez likvidácie zlúčením alebo rozdelenia účtovnej jednotky zlúčením do akej veľkostnej skupiny sa má zaradiť.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
5
586 817
Celkové náklady regulácie
5
586 817
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
3.5 Inovácie
- z toho MSP