Príloha č. 1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
24.4.2017 – 9. 5. 2017
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
18. 5. 2017- 7. 6. 2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2017
2.Definovanie problému
Z uznesenia vlády SR č. 380 z 8. júla 2015 k návrhu aktualizácie Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012-2016 ako nástroj boja proti daňovým podvodom je potrebné zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve, predĺženie doby archivácie z 5 na 10 rokov z dôvodu zabezpečenia účelnosti konania orgánov činných v trestnom konaní. Ďalej sa navrhuje odstránenie technických problémov pri zmene právnej formy účtovnej jednotky a pri ukladaní účtovných dokumentov do registra účtovných závierok.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom novely zákona je nastaviť účinné opatrenia týkajúce sa možnosti zrušenia živnostenského oprávnenia pri opakovanom porušovaní zákona o účtovníctve. Navrhuje sa zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve, a to pri opakovaných porušeniach správnych deliktov nevedenia účtovníctva alebo účtovania mimo účtovných kníh. Predĺžením doby archivácie sa zabezpečí účelnosť konania orgánov činných v trestnom konaní. Odstránením technických problémov pri zmene právnej formy účtovnej jednotky najmä v oblasti školstva, sa uľahčí postup akú účtovnú závierku účtovná jednotka predložiť. Pri ukladaní účtovných dokumentov do registra účtovných závierok dochádza k spresneniu, ktoré účtovné dokumenty sa ukladajú do registra z vlastného podnetu a oprávňuje sa k uloženiu účtovných dokumentov zanikajúcej účtovnej jednotky aj jej právny nástupca. Cieľom je aj, aby si novovzniknutá nástupnícka účtovná jednotka v prípade zlúčenia mohla zvoliť veľkostnú skupinu na účely účtovania a vykazovania individuálnej účtovnej závierky.
4.Dotknuté subjekty
Fyzické osoby – podnikatelia, všetky podnikateľské subjekty
Príloha č. 1
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli zvažované.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Nie
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
-
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Prípadné výdavky v súvislosti s predlžením lehoty na archiváciu budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých kapitol bez zvýšených požiadaviek na rozpočet verejnej správy. Negatívny vplyv bude rozpočtovo zabezpečený v rámci limitov výdavkov dotknutej kapitoly na príslušný rozpočtový rok.
11.Kontakt na spracovateľa
Ing. Viera Laszová, riaditeľka Odboru pre legislatívu a metodiku účtovníctva,
e-mail:
viera.laszova@mfsr.sk
, tel.: 02/59583499
Príloha č. 1
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
Živnostenský úrad, Finančné riaditeľstvo SR
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
Komisia má za to, že navrhované zmeny, konkrétne spočívajúce v:
a)uľahčení rozhodovania nástupníckej účtovnej jednotky v prípade zrušenia bez likvidácie zlúčením alebo rozdelenia účtovnej jednotky zlúčením do akej veľkostnej skupiny sa má zaradiť,
b)znížení nákladov pri oceňovaní majetku a záväzkov tých európskych spoločností a európskych družstiev, ktoré si chcú preniesť svoje sídlo na územie Slovenskej republiky, ak pri svojom pôsobení mimo územia SR uplatňovali IAS/IFRS,
majú pozitívny vplyv na MSP a ďalšie navrhované zmeny, konkrétne spočívajúce v:
c)zvýšení doby archivácie účtovných dokladov účtovných jednotiek z 5 na 10 rokov,
d)zavedení možnosti zrušenia živnostenského oprávnenia pri opakovanom porušovaní zákona o účtovníctve – tzv. osobitne závažné porušenie zákona o účtovníctve, a to pri opakovaných porušeniach správnych deliktov nevedenia účtovníctva alebo účtovania mimo účtovných kníh.
majú negatívne vplyvy na MSP, pričom predkladateľ horeuvedené zmeny len kvalitatívne popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.