D Ô V O D O V Á S P R Á V A
B. Osobitná časť
K bodu 1(§ 2 ods. 11)
Ustanovuje sa postup nástupníckej účtovnej jednotky pri zatriedení do veľkostných skupín účtovných jednotiek. V prípade zlúčenia alebo rozdelenia zlúčením nástupnícka účtovná jednotka pri zostavení otváracej súvahy k rozhodnému dňu prehodnotí veľkostné podmienky a zohľadňuje prevzatú hodnotu majetku a počet zamestnancov zanikajúcej účtovnej jednotky. Na základe daného posúdenia vykoná potrebné účtovné operácie, aby mohla správne zostaviť individuálnu účtovnú závierku pre danú veľkostnú skupinu. Týmto sa upravuje všeobecný prístup začlenenia do veľkostnej skupiny minimálne na dve po sebe idúce účtovné obdobia a z dôvodu prevzatia majetku a záväzkov zanikajúcej účtovnej jednotky môže u nástupníckej účtovnej jednotky nastať zmena veľkostnej skupiny aj skôr. V prípade, ak nástupnícka spoločnosť je novo založená spoločnosť, zostáva prístup nezmenený, kedy ako novovzniknutá účtovná jednotka sa môže rozhodnúť na zaradenie do veľkostnej skupiny účtovných jednotiek.
K bodu 2 (§ 4 ods. 4)
Legislatívno-technická úpravu aktualizácie poznámky pod čiarou k odkazu 9 z dôvodu prijatia novej právnej úpravy v oblasti kolektívneho investovania a tiež potreby doplnenia zákona o starobnom dôchodkovom sporení, a to z dôvodu upresnenia k zostavovaniu oddelenej účtovnej závierky.
K bodu 3 (§ 6 ods. 4)
Súčasná právna úprava ustanovuje povinnosť vykazovania jednotlivých položiek individuálnej účtovnej závierky v nadväznosti na vedené účtovníctvo len v rámci záväznej štruktúry výkazov individuálnej účtovnej závierky, ktoré upravené v príslušných opatreniach na zostavenie individuálnej účtovnej závierky resp. osobitných predpisoch (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní Medzinárodných účtovných noriem ďalej len „nariadenie“). Opatrenia konkrétne ustanovujú, že zostatky účtov z hlavnej knihy sa vykazujú na konkrétnych riadkoch individuálnej účtovnej závierky s výnimkou, ak účtovná jednotka postupuje podľa nariadenia. Daňové úrady pri kontrolách účtovníctva zistili, že účtovné jednotky nedodržiavajú uvedenú povinnosť, zámerne vykazujú nižšiu sumu majetku alebo nevykazujú žiadny majetok, a tým znižujú alebo znemožňujú uloženie sankcie za porušenie zákona. Preto sa povinnosť, aby individuálna účtovná závierka nadväzovala na vedené účtovníctvo, dopĺňa do ustanovení zákona.
K bodom 4 a 5 (§ 16 ods. 1 a 4)
Odstránenie technických problémov pri zmene právnej formy najmä účtovných jednotiek v oblasti školstva, ktoré prechádzajú z príspevkovej organizácie na právnu formu neziskovej organizácie v priebehu účtovného obdobia.
K bodu 6(§ 16 ods. 7)
Navrhuje sa upraviť účtovné obdobie, resp. uzavretie a otvorenie účtovných kníh v prípade, ak je na účtovnú jednotku v likvidácii vyhlásený konkurz, a to obdobne ako je upravené zdaňovacie obdobie v § 41 ods. 4 a ods. 8 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov. Podľa § 44 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak je konkurz vyhlásený na majetok právnickej osoby v likvidácii, vyhlásením konkurzu sa likvidácia právnickej osoby až do zrušenia konkurzu prerušuje.
K bodu 7 (§ 17a ods. 3 úvodná veta)
Legislatívno-technická úprava, zosúladenie s Legislatívnymi pravidlami vlády SR.
K bodu 8
Legislatívno-technická úpravu aktualizácie poznámky pod čiarou k odkazu 22aa z dôvodu zmeny právneho predpisu upravujúceho definíciu regulovaného trhu.
K bodu 9(§17a ods. 3 písm. e))
Rozširuje sa možnosť zostavenia individuálnej účtovnej závierky podľa IAS/IFRS pre európsku spoločnosť, európske družstvo a európske zoskupenie hospodárskych záujmov, ktoré premiestnili svoje sídlo na územie Slovenskej republiky, ak pred premiestnením sídla zostavovali individuálnu účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.
K bodu 10(§18 ods. 4)
Ide o legislatívno-technickú úpravu z dôvodu zjednotenia výkazu ziskov a strát individuálnej priebežnej účtovnej závierky.
K bodu 11 (§ 22 ods. 16)
Upresňuje sa text daného ustanovenia a materskej účtovnej jednotke vzniká možnosť zostavenia len konsolidovanej výročnej správy.
K bodu 12 (§ 23 ods. 3)
Navrhuje sa spresnenie ustanovenia, ktoré účtovné závierky môže účtovná jednotka uložiť do registra účtovných závierok.
K bodu 13
Legislatívno-technická úprava aktualizácie poznámky pod čiarou k odkazu 29db, a to z dôvodu prijatia zmeny v právnej úprave zákona o bankách.
K bodu 14 (§ 23a ods. 3)
Upresňuje sa možnosť uloženia účtovných dokumentov zanikajúcej účtovnej jednotky do registra účtovných závierok právnym nástupcom.
K bodu 15 (§ 23a ods. 4 a 6)
Na základe podnetov z praxe sa predlžuje lehota z piatich dní na pätnásť dní, ktorú účtovná jednotka na uloženie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky a novo schválenej účtovnej závierky, ktorú zostavila po otvorení účtovných kníh v súlade s § 16 ods. 10, ktorou účtovná jednotka nahrádza už uloženú a schválenú účtovnú závierku.
K bodom 16, 17 a 18 (§ 23b ods. 1, ods. 3 a ods. 5)
Umožňuje sa daňovému úradu zasielať výzvu účtovnej jednotke, ktorá neuložila účtovné dokumenty do registra účtovných závierok alebo uložila nesprávny vzor účtovnej závierky alebo vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky. Ak účtovná jednotka uloží nesprávny vzor účtovných výkazov nie je možné následne elektronicky spracovať príslušné údaje.
K bodu 19
Legislatívno-technická úprava aktualizácie poznámky pod čiarou k odkazu 35aa z dôvodu prijatia novej právnej úpravy v oblasti verejného obstarávania.
K bodu 20 (§ 25 ods. 9)
Na základe myšlienky zjednodušeného podnikania v rámci celého priestoru a so zjednodušením premiestnenia sídla európskej spoločnosti, európskeho družstva a európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov na územie Slovenskej republiky sa umožňuje, aby európska spoločnosť a európske družstvo nemuseli prehodnocovať svoje ocenenie majetku a záväzkov. Ocenenie majetku a záväzkov, a to vrátane odpisov a opravných položiek pred premiestnením sídla v Slovenskej republike, sa považuje za prvotné ocenenie majetku a záväzkov obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi alebo reálnou hodnotou podľa zákona o účtovníctve.
K bodu 21 (§ 35 ods. 3)
Navrhuje sa zosúladiť dobu archivácie účtovných dokladov s dobou archivácie účtovnej závierky ako podkladov k jej zostaveniu. V súlade s § 31 môže účtovná jednotka archivovať účtovné záznamy v písomnej forme alebo v elektronickej forme podľa jej vlastného rozhodnutia.
K bodu 22 (§ 38 ods. 3 a 4)
Navrhuje sa zaviesť inštitút možnosti podania podnetu na zrušenie živnostenského oprávnenia. Zavedenie tohto inštitútu vyplynulo z uznesenia vlády SR č. 380 z 8. júla 2015 k návrhu aktualizácie Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012-2016. Vzhľadom na to, že sankcia mať aj povahu preventívnu, resp. výchovnú, nie je žiadúce, aby pri prvom dopustení sa správneho deliktu došlo k podaniu podnetu na zrušenie živnostenského oprávnenia. Preto sa za osobitne závažné porušenie zákona o účtovníctve považuje opakované spáchanie správneho deliktu. Ide o porušenia povinností ustanovených v § 4 ods. 1, § 6 ods. 4 a § 11 ods. 3, a to ak účtovná jednotka neviedla účtovníctvo, nezostavila účtovnú závierku alebo ak účtovná jednotka vykonávala účtovné zápisy mimo účtovných kníh, vykonávala účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý nevznikol, zatajovala a nezaúčtovala skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva. Od zavedenia inštitútu podnetu na zrušenie živnostenského oprávnenia ako ďalšej sankcie za porušovanie zákona o účtovníctve sa očakáva dôslednejšie plnenie povinností dotknutých subjektov. Z dôvodu retroaktívneho princípu a jednoznačného postupu pri dopustení sa správnych deliktov, ktoré navrhované ako osobitne závažné porušenia zákona, sa ustanovenia použijú na správne delikty spáchané po 31. decembri 2017.
K bodu 23 (prechodné ustanovenia)
Z dôvodu zabezpečenia kontinuity uchovávania účtovných záznamov, ktorým ku dňu účinnosti návrhu zákona ešte neuplynula päťročná lehota archivácie, sa navrhuje, aby aj tieto účtovné záznamy boli archivované desať rokov.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť novely zákona od 1. januára 2018.
Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 16. augusta 2017.
Robert Fico, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Peter Kažimír, v. r.
minister financií Slovenskej republiky