D Ô V O D O V Á S P R Á V A
Všeobecná časť
A. Všeobecná časť
Predmetným návrhom zákona sa mení a dopĺňa základný právny predpis v oblasti účtovníctva a to zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“). Návrh zákona reaguje na požiadavky Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012-2016. Zapracúva praktické požiadavky praxe požadujúce úpravu v systéme účtovania, vykazovania a zverejňovania účtovnej závierky.
Predmetom novely zákona je
Zapracovanie optimalizačného opatrenia pri premiestnení sídla európskej spoločnosti a európskeho družstva na princípoch zjednodušeného podnikania v rámci celého priestoru EÚ.
Navrhuje sa možnosť zostavenia individuálnej účtovnej závierky podľa IAS/IFRS, ak pred premiestnením sídla na územie Slovenskej republiky európska spoločnosť a európskej družstvo zostavovali individuálnu účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.
V nadväznosti sa základný rámec oceňovania majetku a záväzkov v súlade s právnymi predpismi (smernica EP a R 2013/34/EÚ) európska spoločnosť a európske družstvo, ktoré oceňovali majetok a záväzky podľa právnych predpisov štátu svojho sídla sa toto ocenenie považuje za prvotné ocenenie majetku a záväzkov európskej spoločnosti a európskeho družstva po premiestnení sídla na územie Slovenskej republiky.
Zabezpečenie úlohy B1 uznesenia vlády SR č. 380 z 8. júla 2015 k návrhu aktualizácie Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012-2016.
Zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve.
Predĺženie archivačnej lehoty účtovných dokladov na 10 rokov.
Zaradenie nástupníckej účtovnej jednotky do veľkostných skupín.
Odstránenie technických problémov pri zmene právnej formy najmä účtovných jednotiek v oblasti školstva.
Úprava v oblasti ukladania účtovných dokumentov do registra účtovných závierok a možnosť daňového úradu vyzvať účtovnú jednotku na odstránenie nedostatkov. V prípade, ak účtovná jednotka neuložila účtovné dokumenty, nevyplnila všeobecné náležitosti správne, ak doručené podanie bolo neúplné alebo podľa nesprávneho ustanoveného vzoru na predkladanie dokumentov.
Návrh zákona bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, pričom prípadné výdavky v súvislosti s predlžením lehoty na archiváciu budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých kapitol bez zvýšených požiadaviek na rozpočet verejnej správy. Negatívny vplyv bude rozpočtovo zabezpečený v rámci limitov výdavkov dotknutej kapitoly na príslušný rozpočtový rok. Návrh zákona nebude mať vplyv na sociálne prostredie, vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti ani vplyv na služby pre občana a bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a právom Európskej únie. Tento súlad je spracovaný formou doložky zlučiteľnosti.
Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. januára 2018.