NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
655
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 423/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Ak nástupnícka účtovná jednotka pri zrušení bez likvidácie nie je novovzniknutou účtovnou jednotkou, povinnosť k rozhodnému dňu opätovne prehodnotiť svoje zatriedenie do veľkostných skupín a zohľadniť veľkosť majetku a priemerný prepočítaný počet zamestnancov, ktoré prevzala od zanikajúcej účtovnej jednotky.“.
2.V § 4 ods. 4 sa slová „môže ustanoviť osobitný predpis.9)“ nahrádzajú slovami „môžu ustanoviť osobitné predpisy.9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
9) Napríklad § 56 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 40 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.V § 6 ods. 4 prvá veta znie: „Účtovná jednotka je povinná v súlade s vedeným účtovníctvom zostavovať za účtovnú jednotku individuálnu účtovnú závierku podľa § 17 a 18 alebo zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa § 17a.“.
4.V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) ku dňu zmeny právnej formy na právnu formu s inou rámcovou účtovou osnovou.“.
5.V § 16 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) ku dňu predchádzajúcemu dňu zmeny právnej formy na právnu formu s inou rámcovou účtovou osnovou.“.
6.V § 16 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak je počas likvidácie na účtovnú jednotku vyhlásený konkurz, účtovná jednotka postupuje podľa odseku 8.“.
7.V § 17a ods. 3 úvodnej vete a v písmenách c) a d) sa slová „osobitného predpisu22a)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov22a)“.
8.Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa znie:
22aa) § 25 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9.V § 17a sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) je európskou spoločnosťou22ae) so sídlom na území Slovenskej republiky, európskym družstvom22af) so sídlom na území Slovenskej republiky alebo je európskym zoskupením hospodárskych záujmov22ag) so sídlom na území Slovenskej republiky, ak pred premiestnením sídla na územie Slovenskej republiky zostavovali individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov.22a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22ae až 22ag znejú:
22ae) § 4 zákona č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22af) § 4 zákona č. 91/2007 Z. z. o európskom družstve.
22ag) § 2 zákona č. 177/2004 Z. z. o európskom zoskupení hospodárskych záujmov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.“.
10.V § 18 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
11.V § 22 ods. 16 sa za slovo „jednej“ vkladá slovo „konsolidovanej“.
12.V § 23 ods. 3 prvej vete sa za slovo „závierku“ vkladajú slová „podľa odseku 2“.
13.Poznámka pod čiarou k odkazu 29db znie:
29db) § 5 písm. ab) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.“.
14.V § 23a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Dokumenty podľa § 23 ods. 2 ukladá do registra za zanikajúcu účtovnú jednotku nástupnícka účtovná jednotka; do dňa účinkov splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia ich môže uložiť zanikajúca účtovná jednotka.“.
15.V § 23a ods. 4 a 6 sa slovo „piatich“ nahrádza číslom „15“.
16.V § 23b ods. 1 tretia veta znie: „Ak účtovná jednotka neuložila dokumenty podľa § 23 ods. 2, neuložila ich v správnej podobe podľa § 23a ods. 2, doručené podanie bolo podané na nesprávnom vzore, neobsahuje náležitosti alebo súčasti podľa druhej vety alebo odseku 3 a účtovná jednotka chyby neodstránila v lehotách podľa § 23a ods. 3 a 4, daňový úrad ju vyzve na odstránenie nedostatkov v ním určenej lehote a poučí ju o následkoch spojených s ich neodstránením.“.
17.V § 23b ods. 3 tretej vete sa bodkočiarka nahrádza bodkou, časť vety za bodkočiarkou sa vypúšťa a na konci sa pripája táto veta: „Ak účtovná jednotka neuložila dokumenty podľa § 23 ods. 2, neuložila ich v správnej podobe podľa § 23a ods. 2, doručené podanie bolo podané na nesprávnom vzore, neobsahuje náležitosti alebo súčasti podľa tretej vety, postupuje daňový úrad podľa odseku 1.“.
18.V § 23b odsek 5 znie:
„(5) Doručením dokumentov podľa § 23 ods. 2 daňovému úradu alebo do elektronickej podateľne podľa odseku 3 alebo prostredníctvom systému štátnej pokladnice sa povinnosť uloženia a zverejnenia dokumentov účtovnou jednotkou považuje za splnenú. Ak účtovná jednotka nedostatky podľa odseku 1 alebo odseku 3 v požadovanom rozsahu odstráni v lehote určenej daňovým úradom vo výzve, považuje sa takto doručené podanie za podané bez nedostatkov v deň pôvodného doručenia podania. Ak účtovná jednotka nevyhovie výzve daňového úradu na odstránenie nedostatkov v plnom rozsahu a v určenej lehote, považuje sa podanie dokumentov podľa § 23 ods. 2 za nedoručené.“.
19.Poznámka pod čiarou k odkazu 35aa znie:
35aa) § 4 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
20.§ 25 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Ocenenie majetku a záväzkov obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi alebo reálnou hodnotou európskou spoločnosťou, európskym družstvom a európskym zoskupením hospodárskych záujmov pred premiestnením sídla na územie Slovenskej republiky sa považuje za ocenenie obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi alebo reálnou hodnotou aj po premiestnení sídla na územie Slovenskej republiky.“.
21.V § 35 ods. 3 písm. b) a c) sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“.
22.V § 38 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Opakované spáchanie správneho deliktu podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. n) sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona.
(4) Daňový úrad pri opakovanom zistení spáchania správneho deliktu podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. n) uloží pokutu podľa odseku 2 písm. a) a môže podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia.47ae)“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47ae znie:
47ae) § 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
23.Za § 39o sa vkladá § 39p, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1) Ustanovenia § 35 ods. 3 písm. b) a c) v znení účinnom od 1. januára 2018 sa použijú aj na uchovávanie účtovných záznamov, pri ktorých ich doba uchovávania začala plynúť pred 1. januárom 2018 a neuplynula do 31. decembra 2017.
(2) Ustanovenia § 38 ods. 3 a 4 v znení účinnom od 1. januára 2018 sa použijú na správne delikty spáchané po 31. decembri 2017.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.