1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vypracovaný na základe úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR a Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017.
Zákon o dani z príjmov v súčasnosti obsahuje určité opatrenia na ochranu proti daňovým podvodom. Predmetom návrhu zákona je stanovenie ďalších pravidiel s cieľom posilnenia úrovne ochrany proti agresívnemu daňovému plánovaniu a pravidiel proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov mimo územia SR. Navrhované opatrenia vyplývajú z povinnosti zapracovania Smernice Rady (EÚ) 2016/1164, ktorou sa ustanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu.
V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR sa návrh zákona zameria aj na zatraktívnenie podmienok podnikania v oblasti domáceho kúpeľníctva a turizmu a to prostredníctvom zavedenia stimulov pre rozvoj tohto sektora.
Predkladaným návrhom zákona sa na základe poznatkov z aplikačnej praxe upravujú a spresňujú z dôvodu zvýšenia právnej istoty daňovníkov niektoré ustanovenia zákona o dani z príjmov.
V čl. II sa mení zákon o správe daní (daňový poriadok). Zmena daňového poriadku je vyvolaná zavedením novej formy oslobodenia pre komerčné využívanie nehmotných aktív zákonom o dani z príjmov, pričom sa Finančnému riaditeľstvu SR ukladá povinnosť zverejňovania zoznamu daňovníkov, ktorí si uplatňujú oslobodenie tohto druhu.
Návrh zákona ako celok pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, pozitívny sociálny vplyv a nemá vplyv na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana a na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými právnymi predpismi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
Účinnosť zákona sa navrhuje 1. januára 2018 okrem čl. I bodu 44 § 17h a bodu 131 § 52zm, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.
2
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Smernica Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu
Termín začiatku a ukončenia PPK
24. 5. 2017 – 6. 6. 2017
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
20. 6. 2017 – 11. 7. 2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Plnenie záväzku vlády Slovenskej republiky z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 2020, časti cestovný ruch a povinnosť transpozície Smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu
3.Ciele a výsledný stav
Návrhom zákona sa reaguje na potrebu rozvoja kúpeľníctva, zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti s prihliadnutím na tvorbu pracovných príležitostí ako aj na potrebu aproximácie Smernice Rady 2016/1164, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu.
4.Dotknuté subjekty
Navrhovaná právna úprava sa dotkne právnických osôb, na ktoré sa budú vzťahovať pravidlá zdanenia pri odchode a pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti, právnické osoby poberajúce príjmy z vybraných druhov nehmotných aktív, právnických osôb poskytujúcich kúpeľnú starostlivosť, fyzických osôb prijímateľov úverov na bývanie pre mladých, všetky fyzické osoby uplatňujúce si úľavu na kúpeľnú starostlivosť
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia nie sú predkladané.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
3
7.Transpozícia práva EÚ
Transpozícia Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu.
Pri transpozícií jednotlivých článkov boli zapracované všetky povinnosti vyplývajúce zo smernice.
Pri transpozícii čl. 4 - pravidlo o limitovaní úrokov bola využitá možnosť z čl. 11 ods. 4, kde si Slovenská republika zvolila možnosť zachovania existujúcich národných štandardov - existujúce ustanovenie § 21a - Pravidlo nízkej kapitalizácie.
Pri implementácii jednotlivých článkov smernice je dodržaná podmienka uplatňovania u daňovníkov dane z príjmov právnických osôb. Pri čiastočnej úprave hybridných nesúladov z čl. 9 bolo toto pravidlo zapracované pre všetkých daňovníkov, ktorí zisťujú základ dane podľa § 17 ods. 1, t.j. aj na fyzické osoby; pravidlo sa však vzťahuje iba na situácie, ktoré vznikajú medzi závislými osobami (fyzickými ako aj právnickými osobami) a jeho účelom je zamedziť daňovým únikom.
Pri implementácii čl. 5 - Zdanenie pri odchode boli výnimky ustanovené smernicou zapracované a dobrovoľné ustanovenia vzaté do úvahy. Slovenská republika pri implementácii čl. 5 ods. 3 využila možnosť požadovať úrok a záruku za podmienok ustanovených v smernici, čím sa proces splatenia dane pri odchode priblížil súčasnému režimu platenia dane v splátkach, ktorý umožňuje Daňový poriadok.
Pri implementácii čl. 7 ods. 2 si Slovenská republika zvolila možnosť zahrnutia príjmov kontrolovanej zahraničnej spoločnosti do základu dane založený na transakčnom prístupe - možnosť písm. b), t.j. podliehať dani z príjmov právnických osôb budú iba skutočne umelo odklonené príjmy do kontrolovanej zahraničnej spoločnosti. Vzhľadom na to, že Slovenská republika si zvolila práve túto možnosť - zdaňovať iba skutočne umelo odklonené príjmy (na rozdiel od kategorizovaného prístupu), za účelom zamedzenia daňovým únikom, nepovažovala za vhodné uplatniť výnimku určenú v smernici v čl. 7 ods. 4, ktorá umožňuje z tohto pravidla vylúčiť zahraničné spoločnosti alebo stále prevádzkarne, ak dosiahnu smernicou ustanovenú výšku účtovného zisku.
Podľa č. 11 smernice majú zákony potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2019 s výnimkou čl. 5, ktorého implementované ustanovenia sa uplatňujú od 1.1.2020.
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nadobúda účinnosť od 1.1.2018 okrem § 17h, ktorým sa implementuje čl. 7 a 8 smernice, ktorý nadobúda účinnosť od 1.1.2019.
8.Preskúmanie účelnosti
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
4
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Zavedením daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie sa nepredpokladá žiadny sociálny vplyv, nakoľko dochádza iba k nahradeniu doteraz platného systému podpory hypotekárnych úverov pre mladých z dôvodu adresnejšieho spôsobu podpory.
11.Kontakt na spracovateľa
michaela.vidova@mfsr.sk
, tel.: 5958 3480
12.Zdroje
Inštitút finančnej politiky, MF SR
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
V rámci predbežného pripomienkového konania komisia pre posudzovanie vybraných vplyvov k predmetnému materiálu zaslala nesúhlasné stanovisko uvedené nižšie:
K doložke vybraných vplyvov
Vo vzťahu k sociálnym vplyvom predloženého návrhu zákona odporúča Komisia v bode „10. Poznámky“ uviesť stručné zhodnotenie, prečo sa zavedením daňového bonusu na hypotéky nepredpokladá žiadny sociálny vplyv. V prípade, že predkladateľ predpokladá sociálny vplyv v čase prejavenia plného efektu daňového bonusu ( v roku 2023), je aj tento vplyv potrebné vyhodnotiť v doložke vybraných vplyvov v časti týkajúcej sa sociálnych vplyvov a v analýze sociálnych vplyvov.
Komisia odporúča predkladateľovi dopracovať doložku vybraných vplyvov, konkrétne v rámci časti „1. Základné údaje“ je potrebné vyplniť predpokladané termíny predloženia na MPK, prípadne na Rokovanie vlády SR.
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
Komisia za to, že predkladateľ v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie opomenul hneď niekoľko navrhovaných zmien novely, konkrétne:
novelou zákona sa zmierňujú následky porušenia princípu nezávislého vzťahu v procese prijímania investičnej pomoci. Po novom porušenie princípu nezávislého vzťahu v rámci procesu prijímania investičnej pomoci nebude mať automaticky za následok zánik práva na uplatňovanie úľavy na dani, daňovník stratí nárok na úľavu na dani len v príslušnom zdaňovacom období, kedy došlo k porušeniu princípu nezávislého vzťahu. 30a ods. 8 a 9 a § 30b ods. 8 a 9 novely zákona),
novelou zákona sa ruší administratívnu záťaž spojenú s povinnosťou zamestnávateľa uplatňovať postup pri preukazovaní 2 % pre neziskové organizácie. Zamestnanec nebude môcť po novom požiadať
5
zamestnávateľa aby administratívne riešil preukazovanie 2 % z výšky zaplatenej dane. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, bude povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane, pričom vzor tohto potvrdenia určí finančné riaditeľstvo. (zmeny v § 38 ods. 1 novely zákona),
novelou zákona sa zavádza daňové oslobodenie od príjmov pri komerčnom využití nehmotných aktív. Od dane budú oslobodené príjmy vo výške 80 % z odplát za poskytnutie práva na použitie patentu, dizajnu alebo počítačového programu. A vo výške 50 % budú oslobodené od dane aj príjmy z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo čiastočne využil patent, úžitkový vzor, alebo dizajn vyvinutý vlastnou činnosťou daňovníka na území SR. (§ 13a a § 13b novely zákona),
novelou zákona sa zavádza odpis pohľadávok v rozsahu, v akom nebudú uspokojené splátkovým kalendárom. V nadväznosti na novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá umožnila fyzickej osobe vstúpiť do procesu oddlženia prostredníctvom jednej z alternatív splátkový kalendár alebo konkurz, novela zákona o dani z príjmov umožňuje považovať za daňový výdavok aj odpis pohľadávok v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom. (zmeny v § 20 ods. 10 novely zákona),
pričom tieto majú pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, a teda z tohto dôvodu Komisia odporúča horeuvedené opatrenia kvalitatívne popísať v častiach, podľa druhu ušetrených nákladov v dôsledku ich zavedenia (priame finančné náklady, nepriame finančné náklady, administratívne náklady). Ďalšia zmeny, ktoré novela zavádza, konkrétne:
novelou zákona úroky z úverov a pôžičiek použitých na nákup akcií alebo obchodných podielov nebudú daňovým výdavkom 21 ods. 1 písm. m) novely zákona)
v súvislosti so zavedením zdaňovania pri odchode zavedenie úplne novej sadzby vo výške 21% (doplnenie § 15 písm. b) o tretí bod novelou zákona),
pričom tieto majú negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, a teda z tohto dôvodu Komisia odporúča horeuvedené opatrenia kvalitatívne popísať v častiach, podľa druhu vzniknutých nákladov v dôsledku ich zavedenia (priame finančné náklady, nepriame finančné náklady, administratívne náklady). V tejto súvislosti zároveň Komisia žiada predkladateľa minimálne o doplnenie poznámky k časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie, ktorá bude zdôvodňovať jej nevyplnenie vzhľadom na absenciu dát pre vyčíslenie priamych finančných nákladov v dôsledku zavedenia novej dane z odchodu vo výške 21 %.
Komisia žiada predkladateľa o vyznačenie negatívnych vplyvov na podnikateľské prostredie v Doložke vybraných vplyvov, doplnenie popisu niektorých zatiaľ neuvedených negatívnych vplyvov na podnikateľské prostredie a vyčíslenie tých negatívnych vplyvov na podnikateľské prostredie, ktoré je možné vyčísliť minimálne na základe kvalifikovaného odhadu. Taktiež Komisia žiada o uvedenie negatívneho vplyvu na podnikateľské prostredie v texte predkladacej správy. Odôvodnenie: Návrh bude mať negatívny vplyv spočívajúci v
zavedení zdaňovania pri odchode a stanovení pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti, ďalej v zavedení evidenčnej povinnosti pre daňové subjekty, ktorá spočíva v sledovaní nákladov na vývoj nehmotných aktív. Taktiež môže vzniknúť niektorým daňovníkom povinnosť oznámiť správcovi dane vybrané skutočnosti, ktoré budú mať za
6
následok ukončenie možnosti zvýhodneného režimu platenia dane pri odchode vo forme splátkového kalendára.
Komisia odporúča predkladateľovi vyčísliť pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie v súvislosti so zmenou vo výpočte odpočtu nákladov na výskum a vývoj. Odôvodnenie: V
zmysle Jednotnej metodiky je predkladateľ povinný vyčísliť nielen negatívne, ale aj pozitívne vplyvy. Na základe využívania tohto inštitútu za ostatné dva roky je možné uskutočniť kvalifikovaný odhad jeho využívania v najbližších rokoch. Komisia odporúča uviesť vyčíslenie v časti 3.3.1 Priame finančné náklady (zníženie daní) alebo v časti 3.5 Inovácie v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.
K analýze sociálnych vplyvov
V predloženej analýze sociálnych vplyvov Komisia odporúča v časti týkajúcej sa kvantifikácie túto doplniť, pričom odporúča vychádzať z predpokladov, z ktorých vychádza kvantifikácia v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.
Vyhodnotenie pripomienok MF SR:
K doložke vybraných vplyvov
Odporúčaniu komisie o uvedenie stručného zhodnotenia k zavedeniu daňového bonusu na hypotéky bolo vyhovené a doložka bola dopracovaná.
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
V zmysle uplatnených pripomienok komisie bola analýza vplyvov na podnikateľské prostredie upravená. Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie v súvislosti so zmenou vo výpočte odpočtu nákladov na výskum a vývoj je súčasťou vyčísleného úhrnného vplyvu uvedeného v časti 3.3.1.
K analýze sociálnych vplyvov
K vzneseniu pripomienky týkajúce sa doplnenia analýzy sociálnych vplyvov je potrebné uviesť, že z opatrení uvedených v návrhu zákona bude mať vplyv na hospodárenie domácnosti iba zavedenie nezdaniteľnej časti základu dane súvisiaca s kúpeľnou starostlivosťou. Zavedením daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie pre mladých sa nahrádza doteraz platný systém podpory hypotekárnych úverov pre mladých. Zmenou systému poskytovania zvýhodnenia na zaplatené úroky nedochádza k zmene sociálneho vplyvu.
Nesúhlasné stanovisko komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu.
7
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2017
2018
2019
2020
Príjmy verejnej správy celkom
0
-11 937 821
-19 014 502
-28 499 784
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
-11 937 821
-13 591 352
-15 961 311
Všeobecná pokladničná správa
0
-11 937 821
-13 591 352
-15 961 311
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
-3 796 204
-8 776 931
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
-1 626 945
-3 761 542
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
175 000
-796 378
-10 923 347
-20 127 040
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
kapitola MF SR (organizácia FR SR):
medzirezortný program 072 Výber daní a cla
175 000
550 000
0
0
kapitola MDaV SR
program 01707 Štátny príspevok k hypotekárnym úverom
-1 346 378
-10 923 347
-20 127 040
z toho:
- vplyv na ŠR
175 000
-796 378
-10 923 347
-20 127 040
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
8
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
175 000
550 000
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
kapitola MF SR (organizácia FR SR):
medzirezortný program 072 Výber daní a cla
175 000
550 000
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Negatívny vplyv vyplývajúci z nákladov na implementáciu návrhu zákona v oblasti informačného systému Finančnej správy SR bude rozpočtovo zabezpečený v rámci limitov výdavkov dotknutej kapitoly na príslušný rozpočtový rok.
Úbytok príjmov verejných financií bude finančne krytý očakávaným zvýšeným výberom ostatných druhov daní.
Úbytok príjmov obcí a vyšších územných celkov bude finančne krytý očakávaným zvýšeným výberom dane z príjmov fyzických osôb.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menia a dopĺňajú niektoré zákony.
A.Zavedenie daňového bonusu na hypotéky
B.Zavedenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľníctvo
C.Zavedenie samostatného odpisovania technického zhodnotenia a opráv na budovách kúpeľov
D.Zmena pri uplatňovaní superodpočtu výdavkov na vedu a výskum
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
9
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
-
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Kvantifikácia predpokladá negatívny akruálny vplyv na rozpočet verejnej správy na úrovni 175 tis. Eur v roku 2017, 11 141 tis. eur v roku 2018, 8 091 tis. eur v roku 2019 a 8 372 tisíc eur v roku 2020.
Kvantifikácia príjmov
A - Zavedenie daňového bonusu na hypotéky
Kvantifikácia vychádza z individuálnych údajov o poberaní štátneho príspevku pre mladých (ďalej ŠPM) od Datacentra k februáru 2017. Celkový počet poberateľov k danému dátumu bol 73 tisíc. V roku 2016 pribudlo 17 956 poberateľov. Priemerná výška vyplateného príspevku bola 410 eur za rok.
Pri kvantifikácií bola použitá úroková miera vo výške 3,2 %. vychádza z dvoch zložiek. Prvá zložka je priemer ročných percentuálnych nákladov pri úveroch na bývanie za roky 2015 a 2016 (2,7 %). Druhá zložka je riziková prirážka bánk vo výške 0,5 p. b. (ŠPM je primárne určený pre žiadateľov s nižšími príjmami, s ktorými je pre banku spojená vyššia rizikovosť). Počet nových poberateľov do ďalších rokov je fixne nastavený na počte nových poberateľov z roku 2016.
Od roku 2018 budú existovať dva systémy súčasne. Dobeh pôvodného ŠPM a postupný nábeh daňového bonusu. Plný efekt daňového bonusu na hypotéky sa prejaví v roku 2023, kedy úplne nahradí existujúci ŠPM. Úspora z uvedeného opatrenia, ktorá sa očakáva na horizonte vyplýva zo skutočnosti, že v rozpočte sa predpokladal pomerne optimistický scenár vývoja poberateľov ŠPM oproti predpokladu fixného počtu poberateľov v aktuálnej kvantifikácii.
B – Zavedenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľníctvo
Pri kvantifikácií boli použité údaje z Ubytovacej štatistiky cestovného ruchu na Slovensku. V roku 2015 počet návštevníkov v kúpeľoch prekročil 241 tisíc. V ďalších rokoch sa predpokladá medziročný rast návštevnosti o 10 %, čo zodpovedá priemernému rastu za posledné 3 roky. Celkový počet návštevníkov bol následne indexovaný o odhadovaný počet pracujúcich osôb. Fiškálny vplyv na rozpočet verejnej správy je -1,9 mil. eur v roku 2018.
C Zavedenie samostatného odpisovania technického zhodnotenia a opráv na budovách kúpeľov
Kvantifikácia vychádza z dát individuálnych účtovných závierok (hodnota budov) pre vybrané subjekty v odvetví kúpeľníctva, ktoré dosiahli v období 2013 2015 kladný hospodársky výsledok. Technické zhodnotenie je podľa aktuálnej legislatívy súčasťou hodnoty budovy. Agregátny objem ročných účtovných odpisov dotknutých subjektov (na základe údajov za rok 2015) je 5,1 miliónov. Podľa novelizovanej legislatívy bude technické zhodnotenie odpisované samostatne. Predpoklad zrealizovaného technického zhodnotenia je arbitrárne zvolený v objeme 20 % zo vstupnej ceny stavieb. Odpis technického zhodnotenia od roku 2019 je v objeme 3,38 milióna eur.
D - Zmena pri uplatňovaní superodpočtu výdavkov na vedu a výskum
10
Kvantifikácia vychádza z dát Štatistického úradu SR o objeme výdavkov na vedu a výskum, ktorý za rok 2015 dosiahol objem 262 miliónov eur. Podľa daňových priznaní za rok 2015 si subjekty uplatnili daňový odpočet v objeme 9,2 milióna eur. Výsledný kvantifikovaný vplyv je priemerom minimálneho a maximálneho vplyvu. Minimálny vplyv je dnešný statický vplyv, ktorý bude rásť na horizonte rozpočtu v súlade s vývojom HDP. U maximálneho vplyvu sa uvažuje s kombináciou dvoch zdrojov rastu. V prvom prípade ide o 3 % medziročný nárast výdavkov na vedu a výskum, ktorý predpokladá dynamický efekt zo zvýšenia superodpočtu (zodpovedá priemernému nárastu počtu subjektov realizujúcich výdavky na vedu a výskum o 3 % ročne po zavedení obdobnej zmeny v ČR v roku 2005). V druhom prípade sa predpokladá, že úsporu na dani z príjmov, ktorú prinesie zvýšenie superodpočtu podniky opätovne reinvestujú do oblasti vedy a výskumu. Očakávaný fiškálny vplyv na rozpočet verejnej správy je v roku 2018 na úrovni -9 miliónov eur.
11
Tabuľka č. 3
Tabuľka č. 3.1.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Príjmy (v eurách)
2017
2018
2019
2020
Daňové príjmy (100)1
0
-880 096
-5 262 975
-12 198 485
DPFO (111)
0
-880 096
-5 262 975
-12 198 485
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Zavedenie daňového bonusu na hypotéky
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
-880 096
-5 262 975
-12 198 485
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2017
2018
2019
2020
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
-11 937 821
-19 014 502
-28 499 784
DPFO (111)
-2 782 861
-7 310 702
-14 450 984
DPPO (112)
0
-9 154 960
-11 703 800
-14 048 800
Daň z prímov vyberaná zrážkou (113)
0
0
0
0
Zdravotné odvody (154)
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
-11 937 821
-19 014 502
-28 499 784
12
Tabuľka č. 3.2.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Príjmy (v eurách)
2017
2018
2019
2020
Daňové príjmy (100)1
0
-1 902 765
-2 047 727
-2 252 499
DPFO (111)
0
-1 902 765
-2 047 727
-2 252 499
Zdravotné odvody (154)
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Zavedenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľníctvo vo výške 50 eur
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
-1 902 765
-2 047 727
-2 252 499
Tabuľka č. 3.3.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Príjmy (v eurách)
2017
2018
2019
2020
Daňové príjmy (100)1
0
-141 960
-709 800
-709 800
DPPO (112)
0
-141 960
-709 800
-709 800
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Zavedenie samostatného odpisovania technického zhodnotenia a opráv na budovách
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
-141 960
-709 800
-709 800
13
Tabuľka č. 3.4.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Príjmy (v eurách)
2017
2018
2019
2020
Daňové príjmy (100)1
0
-9 013 000
-10 994 000
-13 339 000
DPFO (111)
0
DPPO (112)
0
-9 013 000
-10 994 000
-13 339 000
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Zmena pri uplatňovaní superodpočtu výdavkov na vedu a výskum
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
-9 013 000
-10 994 000
-13 339 000
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2017
2018
2019
2020
poznámka
Bežné výdavky (600)
-1 346 378
-10 923 347
-20 127 040
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
-1 346 378
-10 923 347
-20 127 040
Úspora súvisiaca so zmenou systému podpory poskytovania hypoték
Transféry jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
-1 346 378
-10 923 347
-20 127 040
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
175 000
550 000
výdavky súvisiace s úpravou informačného systému FS SR
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
175 000
550 000
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
175 000
-796 378
-10 923 347
-20 127 040
14
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2017
2018
2019
2020
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
15
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Predpokladá sa, že návrh zákona ovplyvní:
-právnické osoby, ktoré prevádzkujú kúpele na základe povolenia
-podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikový výskum a vývoj
-právnické osoby poberajúce príjmy z poskytnutia práv k vybraným nehmotným aktívam
-právnické osoby presúvajúce majetok mimo územia SR
-podnikateľské subjekty – lekárov, ktorí sa zúčastnia vzdelávacieho podujatia
Počet dotknutých subjektov nie je možné presne určiť.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Konzultácie sa uskutočnili formou osobných stretnutí. Konzultácie trvali 4 týždne.
Konzultácií sa zúčastnili:
1.Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republiková únia zamestnávateľov, Klub 500, AMCHAM
2.Podnikateľská aliancia Slovenska a Združenie podnikateľov Slovenska
3.Slovenská banková asociácia
4.Slovenská komora daňových poradcov
5.Slovenská asociácia poisťovní
6.Slovenská lekárska komora a slovenská lekárska spoločnosť
7.Slovak business agency
8.Združenie miest a obcí Slovenska, Zväz cestovného ruchu a Asociácia slovenských kúpeľov
Zástupcom predstaviteľov jednotlivých subjektov zúčastnených na konzultáciách bol prednesený obsah návrhu a to:
1. Transpozícia smernice Rady 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa ustanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (smernica ATAD)
pravidlo o limitovaní úrokov
zdaňovanie pri odchode – exit tax
všeobecné pravidlo proti zneužívaniu
pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti
hybridné nesúlady
16
2.Daňová podpora kúpeľníctva
3.Daňová podpora hypoték pre mladých
4.Transferové oceňovanie
1.Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republiková únia zamestnávateľov, Klub 500, AMCHAM
K bodu 1
- časový harmonogram implementácie ATAD - MF SR informovalo, že implementácia závisí od jednotlivých pravidiel, t. j. niektoré budú zapracované s účinnosťou od 1.1.2018 a iné neskôr.
-vzhľadom na zložitosť a novosť problematiky bola položená otázka možného spracovania podzákonných noriem (usmernení, vysvetlení) k danej téme. MF SR v súčasnosti pracuje na legislatívnom znení jednotlivých článkov smernice, pričom spracovanie podzákonných noriem prípadne iných usmernení bude závisieť od požiadaviek verejnosti.
K bodu 2
– návrh zavedenia rekreačných poukážok (obdobne ako v Maďarsku a Francúzsku).
K bodu 3
Neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu 4
obsah úpravy v oblasti transferového oceňovania
návrh na zjednodušenie povinnosti v oblasti transferového oceňovania.
2.Podnikateľská aliancia Slovenska a Združenie podnikateľov Slovenska
K bodu 1
Neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu 2
potreba dodržať princíp transparentnosti, nárokovateľnosti a rovnakého prístupu k tejto odpočítateľnej položke. Za vhodnú formu podpory nepovažujú formu dotácií a stimulov. Cieľom by malo byť stimulovať ľudí ekonomicky, aby sa zvýšila návštevnosť kúpeľov. Štát by mal prostredníctvom zdravotných poisťovní zvýšiť platby pre kúpeľnú starostlivosť. Za vhodné považujú aj možnosť prepojiť zvýšenie návštevnosti kúpeľov (a tým investovania do zdravia obyvateľstva) s možnosťou zníženia odvodov na zdravotné poistenie. Ďalšou možnosťou by bolo zníženie DPH na kúpeľné pobyty. Vhodné by bolo zamerať sa aj na marketingovú stránku podpory kúpeľníctva. Upozornili na možnosť kritiky zo strany verejnosti ohľadom uprednostňovania kúpeľníctva pred inými formami podnikania. Štát by mohol vydávať ako podporu kúpeľníctva aj poukážky na kúpeľné pobyty.
– možno by bolo vhodné zvážiť formu stimulu obdobne ako je nastavený superodpočet na výskum a vývoj, čím by došlo aj k priamemu zainteresovaniu kúpeľov na zlepšovaní ich súčasnej situácie.
K bodu 3
Otázky smerovali k praktickému uplatňovaniu podpory hypoték pre mladých.
K bodu 4
- problémy pri uplatňovaní domáceho transferového oceňovania hlavne pri malých podnikoch alebo v závislých vzťahoch medzi manželmi.
17
3.Slovenská banková asociácia
K bodu 1
- otázky ohľadne rozsahu úrokových nákladov a možnosti ponechania výnimky z pravidla pre finančné inštitúcie.
K bodu 2
Neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu 3
Neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu 4
Neboli vznesené žiadne pripomienky.
4.Slovenská komora daňových poradcov
K bodu 1
-k zdaňovaniu pri odchode vzniesla SKDP otázku, akým spôsobom sa bude počítať reálna hodnota, čo sa bude vlastne zdaňovať a či sa bude v čase odchodu platiť daň alebo „zábezpeka na daň“,
-pre GAAR navrhujú len jedno komplexné ustanovenie (zohľadňujúce aj § 6 ods.3 DP),
-k CFC pravidlám sa zástupcovia SKDP vyjadrili, že ide o „zbytočný“ nástroj v podmienkach Slovenska, bude záležať na nastavení pravidiel, aby neboli príliš prísne,
-hybridné nesúlady; podľa SKDP je potrebné upraviť definíciu daňovníka, v opačnom prípade môže byť ťažké na uchopenie.
K bodu 2
Neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu 3
-otázky smerovali k praktickému uplatňovaniu podpory hypoték pre mladých,
-neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu 4
-u služieb s nízkou pridanou hodnotou odporúčajú posunúť hranicu kontrolovanej transakcie na úroveň min. 10 000 eur.
5.Slovenská asociácia poisťovní
K bodu 1
-prezentované pravidlo o limitovaní úrokov by sa nemalo priamo dotknúť poisťovní,
-bude sa pravidlo exit tax týkať aj situácie, kedy dochádza k presunu kapitálu do materskej spoločnosti, pričom na území SR bude poisťovňa pôsobiť iba ako pobočka - exit tax sa bude vzťahovať na situácie, kedy dochádza k presunu majetku mimo územia SR, pričom reálne nedochádza k jeho predaju
-zadefinovanie pojmu „riadenie“
K bodom 2 až 4
Neboli vznesené žiadne pripomienky.
18
6.Slovenská lekárska komora a slovenská lekárska spoločnosť
K bodom 1 až 4
Neboli vznesené žiadne pripomienky.
7.Slovak business agency
K bodu 1
- upozornili na zvýšenú administratívnu záťaž. Ako SBA budú dohliadať, aby sa smernicou zaviedol iba minimálny štandard a nezaviedla sa nadmerná regulácia malých a stredných podnikov.
K bodu 2 a 3
Neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu 4
-potreba oboznámenia subjektov so zjednodušenou dokumentáciou, ktoré umožňuje usmernenie MF SR č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
-výrazné finančné zaťaženie pri vydaní rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy a spôsobu určenia ceny a na nízky počet daňovníkov využívajúcich tento inštitút.
8.Združenie miest a obcí Slovenska, Zväz cestovného ruchu a Asociácia slovenských kúpeľov
K bodu 1
Neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu 2
Zástupcovia prezentovali nasledovné podnety:
-odpisovanie majetku
Uviedli, že novelou zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 došlo k zmenám v oblasti dĺžky doby odpisovania majetku prišlo k diskriminačnému efektu u podnikateľov, ktorých súčasťou majetku je nehnuteľný majetok, nakoľko tento majetok na svoju obnovu a rekonštrukciu vyžaduje veľké množstvo finančných prostriedkov.
Návrh na vrátenie stavu v oblasti odpisových skupín a doby odpisovania na stav aký bol za účinnosti zákona o dani z príjmov do 31.12.2014, pričom navrhujú skrátenie doby odpisovania zo súčasných 40 rokov na 20 rokov odpisovania.
-sadzba dane právnickej osoby
zníženie sadzby dane na 10% pre kúpeľné zariadenia (subjekty podnikajúce na základe rozhodnutia Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá povoľuje poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných kúpeľných zariadeniach). Túto úpravu navrhuje ASK realizovať ako súčasť balíka na podporu a rozvoj slovenského kúpeľníctva, pričom tento podnet považujú za stimulačný nástroj s pozitívnym dopadom na výber dane,
-navrhli zníženie sadzby DPH na služby v hotelierstve,
-navrhli osobitný stimul pre podporu rozvoja kúpeľníctva aby sa ustanovilo, že poplatky za liečivé pramene platené kúpeľnými zariadeniami, patria do rozpočtu miest a obcí. Ich následné využitie zo strany miest a obcí by bolo viazané na opravu a vybudovanie infraštruktúry v oblastiach, v ktorých pôsobia tieto kúpeľné zariadenia,
19
-uviedli, že by nemali byť robené kroky, ktoré by narušovali kompetencie miest a obcí v súvislosti s výberom dane za ubytovanie a dane z nehnuteľnosti, lebo by to narušilo rozpočty miest a obcí.
K bodu 3
Neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu 4
Neboli vznesené žiadne pripomienky.
Pripomienky nad rámec návrhu novely zákona
Zúčastnené subjekty zároveň predniesli aj pripomienky nad rámec návrhu novely zákona. Tieto pripomienky smerovali k riešeniu problematických oblastí v závislosti od jednotlivých subjektov.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predpokladá sa zníženie priamych finančných nákladov v súvislosti so:
- zavedením osobitného režimu uplatňovania odpisov technického zhodnotenia v kúpeľníctve
- zmenou vo výpočte odpočtu nákladov na výskum a vývoj
- oslobodením stravy poskytovanej lekárom v rámci vzdelávacích podujatí
Uvedené opatrenia budú mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vo výške 9,1 mil. eur v roku 2018 až do 14,0 mil. eur v roku 2020.
Pozitívny vplyv sa očakáva z dôvodu zmiernenia následkov porušenia princípu nezávislého vzťahu v procese prijímania investičnej pomoci kedy daňovník prijímateľ investičnej pomoci stratí nárok na úľavu na dani len v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom došlo k porušeniu princípu nezávislého vzťahu a nebude dochádzať k automatickému zániku práva na uplatnenie úľavy na dani za všetky zdaňovacie obdobia, v ktorých si úľavu na dani uplatnil alebo mohol uplatniť.
Rovnako pozitívny vplyv sa očakáva pri zavedení osobitného daňového režimu pre komerčné využívanie nehmotných aktív a to v súvislosti s oslobodením zákonom vymedzených príjmov. Vzhľadom na nedostupnosť údajov nie je možné uviesť kvantifikáciu vplyvu na podnikateľské prostredie.
Pozitívny vplyv sa očakáva v súvislosti so zavedením nového inštitútu oddlženia formou konkurzu a splátkového kalendára u fyzickej osoby, v rámci ktorého sa umožňuje považovať za daňový výdavok aj odpis pohľadávok v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom.
Negatívny vplyv sa očakáva z dôvodu zavedenia:
- zdaňovania pri odchode - a to v súvislosti so zdanením ekonomickej hodnoty všetkých kapitálových ziskov vytvorených na území SR (aj keď tento zisk nebol v čase odchodu realizovaný) vyplývajúcej z presunu majetku alebo zmeny rezidencie mimo územia SR prostredníctvom osobitného základu dane pri použití sadzby dane vo výške 21 %,
- pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti.
20
Vplyv zavedenia zdaňovania pri odchode a ustanovenia pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti nie je možné vyčísliť.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predloženými návrhmi nedochádza k vzniku nepriamych nákladov zo strany podnikateľov.
Predkladaný návrh nezvyšuje náklady súvisiace so zamestnávaním.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Zavedenie osobitného daňového režimu pre komerčné využívanie nehmotných aktív je spojené so zavedením evidenčnej povinnosti pre daňové subjekty, ktorá spočíva v sledovaní nákladov na vývoj nehmotných aktív a pod. Ustanovené evidencie však daňové subjekty nebudú povinné predkladať správcovi dane pri podaní daňového priznania ale až pri prípadnej daňovej kontrole. Zavedenie týchto oznamovacích povinností nepredstavuje osobitné finančné náklady daňových subjektov, nakoľko tieto údaje je možné získať z účtovnej evidencie.
V súvislosti so zavedením zdanenia pri odchode a možnosťou splátkového kalendára vznikne daňovníkovi povinnosť oznámiť správcovi dane vybrané skutočnosti, ktoré budú mať za následok ukončenie možnosti zvýhodneného režimu platenia dane pri odchode vo forme splátkového kalendára.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
V prípade zavedenia zdanenia pri odchode, pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti a zavedenia evidenčnej povinnosti pri nákladoch na vývoj nehmotných aktív nie sú dostupné údaje pre kvantifikáciu vplyvu na podnikateľské prostredie a podnikateľa.
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
21
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Nepredpokladá sa vplyv navrhovanej zmeny na konkurencieschopnosť a správanie podnikov na trhu.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Zmena vo výpočte odpočtu nákladov na výskum a vývoj bude znamenať významné zvýšenie položky, ktorá bude znižovať základ dane daňového subjektu, ktorý vykonáva podnikový výskum a vývoj. Na strane tohto daňového subjektu príde úsporou na dani k vytvoreniu dodatočných zdrojov, ktoré bude možné venovať na rozvoj podnikania. Podporou podnikového výskumu a vývoja prichádza k rýchlejšiemu zavádzaniu moderných technológii a spôsobov výroby a tým aj k zvýšeniu efektívnosti výroby. Zároveň sa vytvára motivácia k zvýšeniu zamestnanosti v oblasti výskumu a vývoja.
Zavedením osobitného daňového režimu pre komerčné využívanie nehmotných aktív (tzv. patent box) sa vytvára motivácia pre daňové subjekty venovať sa vo svojej podnikateľskej činnosti aj výskumu a vývoju, nakoľko výsledky výskumu a vývoja a ich komerčné využitie bude podliehať výhodnejšiemu zdaneniu ako zvyšná podnikateľská činnosť. Zároveň sa vytvára motivácia výsledky výskumnej a vývojovej činnosti registrovať na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Obdobne ako pri zvýšení odpočtu nákladov na výskum a vývoj aj v tomto prípade zavedenie tohto osobitného daňového režimu môže prispieť k zvýšeniu zamestnanosti v SR.