NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 191/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 237/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z. a zákona č. 55/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 41 ods. 6 sa slovo „zvukový“ nahrádza slovami „obrazovo-zvukový“ a slová „šesť mesiacov“ sa nahrádzajú slovami „desať rokov“.
2.V § 52 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Hlasuje sa použitím technického zariadenia, zdvihnutím ruky alebo iným spôsobom, na ktorom sa uznesie výbor.“.
3.V § 52 ods. 3 sa slová „§ 36 ods. 2 4, § 37 a 38“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 2 4, § 37, § 38, § 39 ods. 3, 4, 6 a 12.“.
4.V § 55 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou zápisnice zo schôdze výboru je prepis zvukového záznamu schôdze.“.
5.Doterajší text § 55 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Z každého zasadnutia výboru sa vyhotovuje obrazovo-zvukový záznam, ktorý sa uschováva najmenej desať rokov; to sa nevťahuje na konanie neverejnej schôdze výboru 57 ods. 3 a § 60 ods. 3).“.
6.V § 63 odsek 2 znie:
„(2) Z každého rokovacieho dňa schôdze národnej rady alebo jej výboru sa vyhotovuje prezenčná listina. Poslanec svoju účasť na rokovaní potvrdzuje elektronicky prostredníctvom hlasovacej karty vydanej kanceláriou. Podrobnosti upraví národná rada uznesením.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.