NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č.188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 216/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 12 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Na zabezpečenie práva na osvojenie si štátneho jazyka ustanoví osobitný vzdelávací program pre deti a žiakov občanov patriacim k národnostným menšinám odlišný spôsob výučby štátneho jazyka ako ustanovujú tento zákon alebo osobitné predpisy. Osobitný vzdelávací program pre deti a žiakov občanov patriacim k národnostným menšinám vychádza najmä zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a odporúčaní medzinárodných organizácií, ktoré Slovenská republika prijala.14b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b) znie:
14b) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 160/1998 Z. z. o Rámcovom dohovore na ochranu národnostných menšín. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 588/2001 Z. z. o uzavretí Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov.“.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.
2. V § 146 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
a) osôb, ktoré občanmi Slovenskej republiky s materinským jazykom odlišným od kodifikovaného alebo štandardizovaného jazyka tradične používaného na území Slovenskej
republiky podľa osobitného predpisu,80b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80b) znie:
„80b) § 1 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie písmená a) až e) sa označujú ako písmená b) až f).
3. V § 146 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „ak odseky 3 a 4 neustanovujú inak“.
4. V § 146 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Na zabezpečenie práva na osvojenie si štátneho jazyka ustanoví osobitný vzdelávací program pre deti podľa odseku 1 odlišný spôsob výučby štátneho jazyka ako ustanovujú tento zákon alebo osobitné predpisy. Osobitný vzdelávací program pre deti podľa odseku 1 vychádza najmä zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a odporúčaní medzinárodných organizácií, ktoré Slovenská republika prijala.14b)
(4) Na zabezpečenie práva na osvojenie si štátneho jazyka pre deti podľa odseku 1 písm. b), c), e) a f) možno v osobitnom vzdelávacom programe podľa odseku 3 upustiť od cieľa výchovy a vzdelávania uvedeného v § 4 písm. c).“.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 11.
5. Za § 161g sa vkladá § 161h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠161h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
Osobitný vzdelávací program pre deti a žiakov občanov patriacim k národnostným menšinám a osobitný vzdelávací program pre vzdelávanie cudzincov vydá a zverejní Ministerstvo školstva Slovenskej republiky najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.