DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Simona Petrík, Jozef Mihál, Lucia Ďuriš Nicholsonová
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v primárnom práve Európskej únie,
b) nie je upravená v sekundárnom práve Európskej únie,
c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Návrh zákona nepredpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Pokiaľ rodič nepracuje, lebo sa stará o dieťa, štát nemá žiadne príjmy z daní a odvodov. Pokiaľ ho navrhovaná právna úprava bude motivovať pracovať, drobným príjmom rozpočtu verejnej správy bude aspoň daň z príjmov. Nepriamy efekt pre štát však bude daný oživením ekonomiky, zlepšením situácie na trhu práce či zvýšením príjmov rodín, čo spôsobí vyšší výber napríklad dane z pridanej hodnoty. Hranica brutto príjmu 40 % priemernej mzdy (365 eur) zároveň znamená, že pri takto nízkom príjme by rodič aj tak neplatil zdravotné odvody (odpočítateľná položka). O hypotetickom výpadku tak možno hovoriť len pri odvodoch do Sociálnej poisťovne.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné