Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Simona Petrík, Jozef Mihál a Lucia Ďuriš Nicholsonová.
Návrh zákona ponúka rodičom starajúcim sa o deti (ktorými stále väčšinou matky) možnosť prepojiť starostlivosť o dieťa s čiastočným zapojením sa do trhu práce (pracovný pomer), čo neskôr zvýši šance žien vrátiť sa na trh práce naplno a tým potiera rodové rozdiely v tejto oblasti.
Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je odvodová úľava na sociálne poistenie a zdravotné poistenie pre zamestnávateľa ako aj pre zamestnanca. Zamestnávateľ ani zamestnanec nebudú povinní odvádzať poistné na tieto poistenia, a tak sa dosiahne zníženie ceny práce pre zamestnávateľa a u zamestnancov zvýšenie ich čistého príjmu. Úľava sa však bude vzťahovať len na prípady, keď mzda vyplývajúca z pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia ako 40 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer. K 1. januáru 2018 by to predstavovalo 40 % z 912 EUR, t. j. 364,80 EUR.
Zamestnanie na čiastočný úväzok môže urýchliť návrat na trh práce. Podľa Eurostatu pracovalo na Slovensku v roku 2016 na čiastočný úväzok len 5,8% zamestnancov, čo je piaty najnižší podiel v EÚ.
Pri tvorbe návrhu zákona sa predkladatelia riadili obdobným princípom, ktorý sa uplatňuje pri úľave od odvodov pre dlhodobo nezamestnaných zamestnancov.
Odpustením odvodov sa čiastočné úväzky pre zamestnancov súčasne sa starajúcich o dieťa finančne zatraktívnia zvýšenie očakávanej čistej mzdy zamestnanca bude predstavovať pozitívnu motiváciu k návratu na trh práce. Nízke využívanie flexibilných foriem zamestnávania na Slovensku návrh zákona adresuje aj na strane ponuky - povedie k podpore tvorby pracovných miest na čiastočný úväzok. Opatrenie zohľadňuje aj situáciu rodičov, ktorí sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, so zákonmi Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 a 2
Navrhovaná zmena definície zamestnanca na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti vylučuje fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom pomere, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak spolu s ďalšími podmienkami suma jej mesačného príjmu z tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia ako 40 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer. Účelom tohto opatrenia je prostredníctvom odvodovej úľavy na sociálne poistenie podporiť zamestnanosť rodičov ich zaradením do pracovného procesu a podporiť obnovenie alebo nadobudnutie pracovných návykov.
K bodu 3
Úprava je nevyhnutná vzhľadom na preradenie fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh do nového písmena v § 4 ods. 2.
K bodu 4
V súvislosti s vylúčením predmetnej kategórie osôb z povinného nemocenského poistenia, z povinného dôchodkového poistenia a z povinného poistenia v nezamestnanosti je potrebné osobitne upraviť vznik týchto poistení. V prípade prekročenia hranice príjmu počas obdobia trvania odvodovej úľavy vznikajú tieto poistenia v zásade od prvého dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý bol príjem prekročený. V prípade skončenia riadnej starostlivosti o dieťa alebo v prípade dovŕšenia vekovej hranice šesť, resp. osemnásť rokov veku dieťaťa, vznikajú tieto poistenia od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
V prípade, že pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer zanikol do skončenia obdobia trvania odvodovej úľavy a bol takejto osobe dodatočne vyplatený príjem, vzniká jej povinné dôchodkové poistenie spätne odo dňa vzniku tohto právneho vzťahu, ak vyplatením tohto príjmu presiahne zákonom ustanovenú sumu.
K bodom 5 až 7
Z dôvodu, že navrhovaná právna úprava sa dotýka aj poberateľov predčasného starobného dôchodku je potrebné v súvislosti s účelom predčasného starobného dôchodku upraviť pozastavenie výplaty predčasného starobného dôchodku týchto osôb.
K bodu 8
Keďže predmetné osoby nemajú vymeriavací základ ako zamestnanci, je potrebné osobitne upraviť vymeriavací základ týchto osôb na účely určenia sumy dávok úrazového poistenia.
K bodu 9
Legislatívno-technická úprava viažuca sa na zavedenie odvodovej úľavy.
K bodom 10 a 11
Nakoľko predmetné osoby nemajú vymeriavací základ ako zamestnanci, je potrebné osobitne upraviť vymeriavací základ ich zamestnávateľa na účely platenia poistného na úrazové poistenie a garančné poistenie. Taktiež je potrebné osobitne upraviť rozpočítanie dodatočne vyplateného príjmu po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru na účely vymeriavacieho základu na dôchodkové poistenie zamestnanca, ktorému týmto spätne vzniklo povinné dôchodkové poistenie.
K bodom 12 a 13
Rodičovi sa umožňuje doplatiť poistné na dôchodkové poistenie za obdobie odvodovej úľavy, aby mu toto obdobie mohlo byť zhodnotené pre budúce dôchodkové nároky. Rovnako sa navrhuje upraviť osobitnú splatnosť poistného v situácii, keď bol po zániku právneho vzťahu dodatočne doplatený príjem, ktorý spätne založil povinné dôchodkové poistenie.
K bodom 14 a 15
Osobitne sa navrhuje upraviť prihlásenie rodiča do registra poistencov a sporiteľov Sociálnej poisťovne (i) na účely úrazového poistenia a garančného poistenia, (ii) na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti, ak mu vznikli tieto poistenia v dôsledku prekročenia hranice príjmu ustanovenej zákonom alebo po skončení obdobia trvania nároku na odvodovú úľavu, (iii) na účely dôchodkového poistenia, ak mu bol dodatočne vyplatený príjem po skončení právneho vzťahu a založil spätne povinné dôchodkové poistenie.
K Čl. II
Z dôvodu vylúčenia predmetných osôb z okruhu povinne nemocenských poistených zamestnancov je potrebné upraviť definíciu zamestnanca na účely vzniku nároku na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.
Aj zamestnanci rodičia starajúci sa o dieťa s odvodovou úľavou, budú mať nárok na náhradu príjmu počas prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorú im
poskytne zamestnávateľ.
K Čl. III
K bodom 1 až 6
Účelom opatrenia je podporiť zamestnanosť rodičov formou pracovného pomeru (vrátane osôb vykonávajúcich činnosť vo verejnom záujme) alebo štátnozamestnaneckého pomeru ich zaradením do pracovného procesu a podporiť obnovenie alebo nadobudnutie pracovných návykov. Odvodová úľava sa bude vzťahovať len na pracovný vzťah u toho zamestnávateľa, ktorý si uplatnil túto odvodovú úľavu v príslušnej zdravotnej poisťovni ako prvý. Rodič môže mať aj iný pracovnoprávny vzťah, avšak na ten sa odvodová úľava uplatňovať nemôže. Príjmová hranica ostáva zachovaná na rovnakej úrovni ako pri sociálnom poistení.
V zdravotnom poistení nesmie príslušná zdravotná poisťovňa evidovať voči zamestnávateľovi, ktorý si chce uplatniť odvodovú úľavu v zdravotnom poistení pohľadávky na poistnom. Skutočnosť, že zdravotná poisťovňa neeviduje pohľadávky na poistnom overí príslušná zdravotná poisťovňa. Príslušná zdravotná poisťovňa vyhodnocuje pohľadávku splatnú k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer voči jeho zamestnávateľovi a je možné ju uplatniť na úrade alebo výkazom nedoplatkov. Ak zamestnávateľ v zdravotnej poisťovni dlh, na ktorý uzavretý so zdravotnou poisťovňou splátkový kalendár, považuje sa táto podmienka za splnenú.
Zamestnávateľ si bude môcť uplatniť odvodovú úľavu len v tom prípade, ak kvôli zamestnaniu takéhoto zamestnanca neprepustil svojho doterajšieho zamestnanca. Príslušnej zdravotnej poisťovni to bude zamestnávateľ preukazovať písomným alebo elektronickým vyhlásením. Navrhovaným opatrením sa dosiahne zníženie ceny práce pre zamestnávateľa a u rodičov zvýšenie ich čistého príjmu. Na účely verejného zdravotného poistenia sa bude takýto zamestnanec považovať za poistenca štátu.
K bodu 7
Navrhuje sa zabrániť možnému prekryvu úľavy s odpočítateľnou položkou.
K bodom 8 až 10
Legislatívno-technické úpravy v nadväznosti na zmeny vykonané v súvislosti so zavedením úľavy pre rodičov a ich zamestnávateľov.
K Čl. IV
Stanovuje sa účinnosť navrhovaných zmien s ohľadom na predpokladaný priebeh legislatívneho procesu.