NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ....... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z. , zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z .z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z. a zákona č. 184/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 1 sa vkladá nové písm. e), ktoré znie:
„e) fyzickej osoby v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak
1. suma jej mesačného príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia ako 40 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer,
2. jej nevzniklo povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti podľa § 20 ods. 6,
3. voči jej zamestnávateľovi Sociálna poisťovňa neeviduje ku dňu vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na poistnom na sociálne poistenie a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktorú možno predpísať a ktorá je splatná k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vnikol tento pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer,
4. jej zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia tejto fyzickej osoby.“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
2. V § 4 ods. 2 písm. c) a d) znejú:
„c) fyzická osoba, ktorá bola fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d), ktorej vzniklo povinné dôchodkové poistenie podľa § 20 ods. 5,
d) fyzická osoba, ktorá bola fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. e), ktorej vzniklo povinné dôchodkové poistenie podľa § 20 ods. 7 a“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písm. e).
3. V § 20 ods. 2 posledná veta znie: „Povinné dôchodkové poistenie zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. e) vzniká od prvého dňa výkonu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky a zaniká dňom skončenia pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky.“
4. § 20 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. e) vzniká
a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý bol jej príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 vyšší ako 40 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, najskôr od vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.
b) od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila riadna starostlivosť o dieťa do šiestich rokov jeho veku, najneskôr dňom dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa alebo v ktorom skončila riadna starostlivosť o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, najneskôr dňom dovŕšenia 18 rokov veku tohto dieťaťa.
(7) Ak bol po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru fyzickej osobe, ktorá bola fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. e), vyplatený príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 a pomerná časť súčtu tohto príjmu a príjmu z pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru je vyššia ako 40 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, vzniká povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe, ktorá bola fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. e), odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.“.
5. V § 67 odseku 4 sa na konci pripájajú slová „alebo je fyzická osoba uvedená v § 4 ods. 1 písm. e).“.
6. V § 67 odsek 5 znie:
„(5) Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zaniká odo dňa jeho splátky splatnej po dni vzniku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby alebo odo dňa jeho splátky splatnej po dni, v ktorom sa poberateľ predčasného starobného dôchodku stal fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) alebo fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. e). Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku opätovne vzniká odo dňa nasledujúceho po dni zániku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby alebo odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom fyzická osoba prestala byť fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) alebo fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. e); nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevznikne, ak fyzickej osobe, ktorá prestala byť fyzickou osobou podľa § 4 ods. 1 písm. d) alebo fyzickou osobou podľa § 4 ods. 1 písm. e), vznikne povinné dôchodkové poistenie podľa § 20 ods. 4 alebo podľa § 20 ods. 6.“.
7. V § 67 odseku 6 druhá veta znie:
„Ak poberateľ predčasného starobného dôchodku bol počas poberania predčasného starobného dôchodku fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) alebo fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. e) a nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku mu nezanikol podľa odseku 5 z dôvodu, že jeho právny vzťah, ktorý zakladá právo na príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, zanikol pred najbližším výplatným termínom splátky predčasného starobného dôchodku nasledujúcim po vzniku tohto právneho vzťahu, zúčtujú sa sumy vyplatené na predčasnom starobnom dôchodku za obdobie, počas ktorého bol fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) alebo fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. e), so sumami dôchodkovej dávky, na ktorej výplatu vznikne nárok odo dňa, ktorým prestane byť fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) alebo fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. e).
8. V § 84 ods. 5 písm. a) sa za slová „fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d)“ vkladajú slová „a fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. e)“.
9. V § 112 ods. 10 druhá veta znie:
„Ak zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku fyzickej osobe uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) alebo fyzickej osobe uvedenej v § 4 ods. 1 písm. e), zúčtujú sa sumy vyplatené na predčasnom starobnom dôchodku za obdobie odo dňa splátky predčasného starobného dôchodku splatnej po dni, od ktorého je fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) alebo fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. e) so sumami dôchodkovej dávky, na ktorej výplatu vznikne nárok.“.
10. V § 138 ods. 8 písm. b) sa za slová „fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d)“ vkladajú slová „alebo fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. e)“.
11. V § 139b odseku 3 sa za slová „zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c)“ vkladajú slová „a zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. d)“.
12. V § 142 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú slová „alebo fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. e),“.
13. V § 143 ods. 1 druhá veta znie:
„Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c), zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. d), poistné z vymeriavacieho základu zamestnávateľa fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) a zamestnávateľa fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. e), ak jej bol po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu a zúčtovaním tohto príjmu táto osoba nenadobudla postavenie zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c) alebo zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. d), splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem
podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.“.
14. V § 231 ods. 1 písm. b) bod 9 znie:
9. zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c) a zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. d) na dôchodkové poistenie v lehote splatnosti poistného podľa § 143 ods. 1 druhej vety,“.
15. V § 231 ods. 1 sa písm. b) dopĺňa bodmi 10 a 11, ktoré znejú:
„10. fyzickú osobu uvedenú v § 4 ods. 1 písm. e) na účely úrazového poistenia, garančného poistenia pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru najneskôr pred začatím výkonu práce, odhlásiť fyzickú osobu uvedenú v § 4 ods. 1 písm. e) z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer nevznikol, a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) a b),
11. zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. e) a povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti jej vzniklo podľa § 20 ods. 6, na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, najneskôr v lehote splatnosti poistného podľa § 143 ods. 2 za kalendárny mesiac, v ktorom mesačný príjem presiahol sumu podľa § 4 ods. 1 písm. e) prvého bodu,“.
Čl. II
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z. a zákona č. 285/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) § 4 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. ..../2017 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z.,
zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z. a zákona č. 356/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 11 odseku 7 písmene m) bod 4. znie:
„4. ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť podľa osobitného predpisu,44a) potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu,41) ktorá je tehotná alebo sa stará o narodené dieťa, a ktorej nevznikol nárok na nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu41) z dôvodu, že ku dňu vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre vznik nároku na túto dávku bola zamestnancom, za ktorého je platiteľom poistného štát podľa písmena v) alebo písmena w) alebo sa na ňu vzťahuje osobitný predpis.44b)“
2. V § 11 odseku 7 písmeno w) znie:
„w) zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, z ktorého právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu18) a ktorý sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak
1. suma jej mesačného príjmu zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) z tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia nepretržite odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, ako 40 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer,
2. príslušná zdravotná poisťovňa neeviduje voči jeho zamestnávateľovi ku dňu vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku, príslušná zdravotná poisťovňa vyhodnocuje pohľadávku splatnú k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer voči jeho zamestnávateľovi a možno ju uplatniť na úrade alebo výkazom nedoplatkov a
3. zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia takéhoto zamestnanca.“.
Doterajšie písmeno w) sa označuje ako písmeno x).
3. V § 11 ods. 8 znie:
(8) Štát nie je platiteľom poistného za osobu podľa odseku 7 písm. a) l), n) r) a t) w), ak v rozhodujúcom období vymeriavací základ podľa § 13 znížený o vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) alebo zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. w), na ktorý sa použila sadzba poistného podľa § 12 ods. 1 písm. a) druhého bodu (ďalej len „znížený vymeriavací základ“), vyšší ako 15-násobok životného minima47a) platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia (ďalej len „15-násobok životného minima“) alebo ak pomernú časť zníženého vymeriavacieho základu prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa odseku 7 písm. a) l), n) r) a t) w) vyššiu, ako pomernú časť 15-násobku životného minima prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa odseku 7 písm. a) l), n) r) a t) až w).“.
4. V § 12 ods. 1 písm. a) bod 2 znie:
„2. zamestnancom podľa § 11 ods. 7 písm. v) alebo zamestnancom podľa § 11 ods. 7 písm. w), sadzba poistného je 0 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak,“.
5. V § 12 ods. 1 písm. d) bod 2 znie:
„2. zamestnancov podľa § 11 ods. 7 písm. v) alebo zamestnancov podľa § 11 ods. 7 písm. w), sadzba poistného je za tieto osoby 0 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak,“.
6. V § 12 odsek 4 znie:
„(4) Sadzba poistného podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a písm. d) druhého bodu sa vzťahuje len na príjem zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) alebo zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. w) od jedného zamestnávateľa, ktorý prvý oznámil zmenu platiteľa poistného v príslušnej zdravotnej poisťovni podľa § 24 písm. c).“.
7. V § 13a odsek 1 znie:
„(1) Vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu,51) z ktorého právo na príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 4 (ďalej len "príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky") sa znižuje o
odpočítateľnú položku; to neplatí, ak ide o zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) alebo zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. w).“
8. V § 23 ods. 1 písm. d) sa slová „r) a v)“ nahrádzajú slovami „r), v) a w)“.
9. V § 24 písm. l) znie:
„l) písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru splnenie podmienky uvedenej v § 11 ods. 7 písm. v) štvrtom bode alebo podmienky uvedenej v § 11 ods. 7 písm. w) treťom bode spôsobom určeným úradom, ak ide o zamestnávateľa, ktorý prijal zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) alebo zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. w) do pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.“.
10. V § 29b ods. 9 sa slová „§ 11 ods. 7 písm. b), s) a w)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 7 písm. b), s) a x)“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.