1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO).
Práca s ľuďmi je všeobecne považovaná za jednu z najťažších. Okrem toho, že taká práca kladie vysoké nároky na odbornosť, pohotovosť či príjemné vystupovanie zamestnanca, predstavuje daný zamestnanec spravidla aj tzv. nárazníkovú zónu medzi problémami klienta s inštitúciou pre ktorú pracuje, čo len zvyšuje riziko vypätých a stresových situácii.
Pedagogický zamestnanec je ukážkovým príkladom zamestnanca, ktorý vyššie popísané nároky bezpodmienečne musí spĺňať a zároveň dennodenne čeliť uvedeným rizikám. Vyššia miera trpezlivosti voči žiakom, či neraz aj strpenie bežne neakceptovateľných situácii a do istej miery často aj nahrádzanie rodičovských povinností len zvýrazňujú náročnosť tohto povolania.
Dôkladné a svedomité plnenie povinností pedagogických zamestnancov si bezpochyby vyžaduje dobrú fyzickú aj psychickú kondíciu. Práca pedagóga sa od určitého momentu stáva s pribúdajúcim vekom čoraz náročnejšia. Bez zveličovania pritom možno konštatovať, že s dosiahnutím istého veku sa už vykonávaná práca stáva neefektívnou a dokonca kontraproduktívnou.
Na základe uvedených skutočností sa preto navrhuje stanoviť pevnú vekovú hranicu, dosiahnutím ktorej automaticky zanikne jeho učiteľský pracovný pomer. Z dôvodu možných negatívnych následkov takéhoto skončenia pracovného pomeru, sa zároveň zavádza možnosť zmeny pracovných podmienok, a tým aj predĺženia pracovnej zmluvy o ďalšie 2 roky, a to v rámci uvedeného obdobia aj opakovane.
Pri postupne sa zvyšujúcom dôchodkovom veku, je nezavedenie „vekového stropu“ pre učiteľov jednak prejavom hlbokej neúcty voči nim a zároveň podcenenie očakávaní žiakov od svojich učiteľov. Navrhnutá právna úprava nie je v slovenskom právnom poriadku úplne nová. V podstate zanikne pracovný pomer zo zákona rovnako ako je to možné u štátnych zamestnancov v prípade skončenia štátnozamestnaneckého pomeru zo zákona pri dosiahnutí veku 65 rokov, a to podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, a to bez vplyvov na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nebude mať žiadny vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Je nespochybniteľným faktom, že nároky na pedagogických zamestnancov sa z roka na rok zvyšujú. Odhliadnuc od stále narastajúcej administratívy pre učiteľov, nároky na učiteľov rastú najmä
2
zo strany žiakov a ich rodičov. Učiteľom je neraz či priamo alebo nepriamo vyčítaný dokonca aj stav slovenského školstva.
Pedagogický zamestnanec je ukážkovým príkladom zamestnanca, na ktorého je tlak vyvíjaný nie len zo strany žiakov, ale aj zo strany ich rodičov či spoločnosti ako celku. Obrovská miera zodpovednosti za žiakov, množstvo stresových či iných vypätých situácii je pre pedagogického zamestnanca každodenná rutina. Dôsledné plnenie si všetkých povinností a zároveň priateľský aj výchovný prístup voči žiakom sa priamoúmerne odráža na fyzickej a psychickej kondícii každého učiteľa. A to bez ohľadu na to, či si to uvedomuje.
Na základe uvedených dôvodov sa navrhuje ustanoviť zánik pracovného pomeru aj po dosiahnutí veku 65 rokov, a to výlučne pre pedagogického zamestnanca. Z dôvodu zamedzenia možných nepriaznivých dôsledkov takejto úpravy, najmä dočasný nedostatok pedagogických zamestnancov, sa zavádza možnosť predĺženia tohto pracovného pomeru, najviac však na dva roky, a to v rámci uvedenej doby aj opakovane.
Obdobie dvoch rokov je plne dostačujúce na prípadné doplnenie si kvalifikácie aj pre začínajúcich učiteľov z radov absolventov.
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov definuje aj niektoré prípustné formy rozdielneho zaobchádzania. V danej súvislosti je smerodajné ustanovenie § 8 ods. 3 písm. a), podľa ktorého sa za diskrimináciu nepovažuje ustanovenie minimálnej alebo maximálnej vekovej hranice ako podmienky na vstup do zamestnania, pričom takéto opatrenie musí byť objektívne odôvodnené, nevyhnutné a primerané s ohľadom na dosiahnutie sledovaného cieľa.
Odôvodnenosť predmetného opatrenia je daná snahou o podporu celkovej zamestnanosti v Slovenskej republike a taktiež zamestnávania absolventov vysokých a stredných škôl na úkor zamestnancov vo verejnej služby (výkone prác vo verejnom záujme), ktorí dovŕšili vek odchodu do dôchodku, z titulu ktorého poberateľmi starobného dôchodku a zároveň im prináleží aj funkčný plat za vykonávanie takejto práce vo verejnom záujme.
Primeranosť navrhovaného ustanovenia je zjavná aj z dôvodu, že veková hranica nie je naviazaná na všeobecnú zákonnú úpravu vzniku nároku na priznanie starobného dôchodku (62 rokov), ale je zvolená vyššia hranica, navyše s možnosťou jej predĺženia o ďalších 24 mesiacov. Uvedeným splnené podmienky objektívneho odôvodnenia, nevyhnutnosti a primeranosti zavedenia vekového cenzu ako opatrenia, ktoré je v súlade s antidiskriminačným zákonom.
K bodu 2
V nadväznosti na čl. I bod 1 sa spresňuje, kedy presne zaniká pracovný pomer pedagogického zamestnanca, ktorý síce dosiahol vek 65 rokov, ale dohodou o zmene pracovných podmienok podľa § 54 Zákonníka práce dosiahol predĺženie svojho pracovného pomeru najviac o 2 roky, a to v rámci uvedenej doby aj opakovane. Keďže predĺženie pracovného pomeru v rámci uvedeného obdobia je individuálne u každého pedagogického zamestnanca, aj z dôvodu väčšej právnej istoty je namieste výslovne v zákone uviesť, kedy sa takýto predĺžený pracovný pomer pedagogického zamestnanca po dosiahnutí veku 65 rokov skončí, resp. zmysle Zákonníka práce zanikne. S cieľom zabezpečiť väčšiu právnu istotu v pracovnoprávnych vzťahoch, najmä na strane pedagogického zamestnanca sa zároveň zakotvuje povinnosť pre zamestnávateľa vydať takémuto zamestnancovi písomné oznámenie o zániku jeho (predĺženého) pracovného pomeru.
Rovnakým spôsobom je zabezpečené právne postavenie štátnych zamestnancov, ktorých štátnozamestnanecký pomer sa skončí dosiahnutím veku 65 rokov s možnosťou jeho predĺženia podľa
3
zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom vydávanie písomného oznámenia zo strany zamestnávateľa je v Zákonníku práce upravené aj v iných prípadoch pri zmene pracovných podmienok dohodou.
K bodu 3
Zavádza sa prechodné ustanovenie, ktorého účelom je zaistiť, aby sa navrhovaná úprava vzťahovala aj na tých zamestnancov, ktorých pracovné zmluvy boli uzatvorené pred 31. decembrom 2017, a to v princípe rovnakým spôsobom, akým sa upravili pracovnoprávne vzťahy v prípade štátnych zamestnancov pri zavedení vekového cenzu podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakančnej lehoty na 1. januára 2018.
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v článkoch 8, 10 a 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (zásady rovnakého zaobchádzania aj z dôvodu veku),
b)je upravený v sekundárnom práve Európskej únie, a to v smernici Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec na zabezpečenie rovnakého zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000, s. 16) v platnom znení čl. 4 ods. 1 a čl. 6, ktoré umožňujú členským štátom prijať legislatívne opatrenia obsahujúce odôvodnené rozdiely v zaobchádzaní z dôvodu veku,
c)je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie, a to v rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-159/10 a C-160/10 Gerhard Fuchs, Peter Köhler proti Spolkovej republike Hesensko [2011], ktorý konštatoval, že zákonná úprava vyváženej vekovej štruktúry v záujme podpory zamestnávania nových pracovníkov nie je v rozpore so smernicou Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice 2000/78/ES bola stanovená do 2. decembra 2003,
b)v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c)smernica 2000/78/ES bola transponovaná do nasledovných právnych predpisov:
- zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom zbore v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
5
- zákon č. 552/2003 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 125/2006 Z . z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých a o zmene a doplní
- zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z.,
- zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
- úplný
6
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predložený návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, osobitne vplyv na rovnosť príležitostí a na zamestnanosť.
Návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti ani na životné prostredie.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.