NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z. a zákona č. 95/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 59 ods. 5 znie:
„(5) Pracovný pomer zaniká aj na základe zákona
a)podľa § 58 ods. 7,
b)posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom pedagogický zamestnanec dovŕši vek 65 rokov; to neplatí ak dôjde predĺženiu pracovného pomeru dohodou o zmene pracovných podmienok podľa § 54 na dobu najviac dvoch po sebe nasledujúcich rokov, a to v rámci uvedenej doby aj opakovane.“.
2.§ 59 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Pracovný pomer zamestnanca podľa odseku 5 písm. b), u ktorého dôjde k zmene pracovných podmienok dohodou podľa § 54, zanikne uplynutím dohodnutej doby predĺženia pracovného pomeru.
(7)Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi písomné oznámenie o zániku pracovného pomeru na základe zákona s uvedením dňa a dôvodu zániku pracovného pomeru najneskôr v deň zániku pracovného pomeru.“.
3. Za § 252l sa vkladá § 252m, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 252m
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2018
Pracovný pomer pedagogického zamestnanca podľa § 59 ods. 5 písm. b), ktorý dovŕšil vek 65 rokov pred účinnosťou tohto zákona, zaniká k 31. decembru 2017. Ak dôjde k zmene pracovných podmienok dohodou podľa § 54, pracovný pomer tohto zamestnanca zaniká uplynutím dohodnutej doby predĺženia pracovného pomeru; doba predĺženia pracovného pomeru najviac dvoch po sebe nasledujúcich rokov sa počíta odo dňa účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.