NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 347/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 1 sa za slová „troch rokov veku dieťaťa“ vkladajú čiarka a slová „nad tri roky veku dieťaťa, ak ho materská škola, v školskom obvode1a) ktorej dieťa trvalý pobyt6) (ďalej len „spádová materská škola“), neprijala na predprimárne vzdelávanie1b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:
1a) § 8a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2016 Z. z.
1b) § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2. V § 4 ods. 1 písm. c) sa na konci písmeno „a“ nahrádza čiarkou.
3.V § 4 ods. 1 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza písmenom „a“.
4.V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) dieťa staršie ako tri roky nebolo prijaté do spádovej materskej školy1a); to sa nevzťahuje na dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.1)“.
5.Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 4a
Preukazovanie neprijatia dieťaťa staršieho ako tri roky do spádovej materskej školy a konanie o žiadosti o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy
(1)Oprávnená osoba, ktorej dieťa je staršie ako tri roky, je povinná na účely získania príspevku podľa tohto zákona písomne požiadať riaditeľa spádovej materskej školy o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy.
(2)Oprávnená osoba podľa odseku 1 môže písomne požiadať riaditeľa spádovej materskej školy o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy najskôr tri mesiace pred dovŕšením troch rokov veku dieťaťa.
(3) Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný rozhodnúť o žiadosti podľa odsekov 2 a 5 najneskôr do troch mesiacov od jej doručenia.
(4) V prípade, ak riaditeľ spádovej materskej školy nevydal písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa do spádovej materskej školy do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti podľa odsekov 2 a 5, považuje sa to na účely tohto zákona za rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy.
(5) Oprávnená osoba je povinná aspoň raz ročne v lehote podľa odseku 2 písomne požiadať riaditeľa spádovej materskej školy o zaradenie dieťaťa do spádovej materskej školy. V takom prípade sa postupuje podľa odsekov 3 a 4.
(6) Ustanovenia odsekov 1 5 sa nevzťahujú na dieťa do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom1).
(7)Na konanie o žiadosti o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.15)
(8)Písomná žiadosť podľa odsekov 1, 2 a 5 a písomné rozhodnutie podľa odseku 3 sa doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok. Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa doručuje do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie písomnosti zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo; na to musí doručovateľ adresáta upozorniť. Ak oprávnená osoba, ktorá sa zdržiava v cudzine, opatrovníka alebo zástupcu v tuzemsku, doručí sa písomnosť tomuto opatrovníkovi alebo zástupcovi.“.
6. V § 7 sa na konci pripája táto veta: „Nárok na príspevok zaniká aj osobe, ktorej dieťa staršie ako tri roky bolo prijaté do spádovej materskej školy a osobe, ktorá odmietla umiestniť svoje dieťaťa na voľné miesto do spádovej materskej školy.“.
7.Nadpis § 9 znie: „Konanie o príspevku“.
8.V § 9 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Žiadosť oprávnenej osoby, ktorej dieťa je staršie ako tri roky, obsahuje aj rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy, ktoré platnosť najviac jeden kalendárny rok odo dňa jeho vydania; to sa nevzťahuje na dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.1)“.
9.V § 11 ods. 1 sa za slovo „poskytovatelia“ vkladajú čiarka a slová „riaditelia materských škôl“.
10.Za § 11b sa vkladá § 11c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 11c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
Nárok na príspevok z dôvodu uvedeného v § 4 ods. 1 písm. e) vzniká od 1. júla 2018.
Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z. a zákona č. 182/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 8a
Školský obvod materskej školy
Na zriadenie školského obvodu materskej školy sa primerane použijú ustanovenia § 8 ods. 1 a 2.“.
2. Za § 39hb sa vkladá § 39hc, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 39hc
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2018
Obec je povinná do 1. apríla 2018 všeobecne záväzným nariadením určiť podľa § 8a školský obvod materskej školy, ktorá je zriadená obcou.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.