NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 86/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 odsek 8 znie:
„(8) Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ani jednej oprávnenej osobe, ak štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca jednej z nich obdobnú dávku ako rodičovský príspevok.“.
2. V § 4 odsek 4 znie:
„(4) Ak sa oprávnenej osobe vypláca materské16) alebo obdobná dávka ako materské v cudzine, a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v cudzine za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku podľa odsekov 1 a 2 alebo odseku 3, rodičovský príspevok je počas obdobia vyplácania materského16) alebo obdobnej dávky ako materské v cudzine
a)v roku 2018 vo výške 20% zo sumy rodičovského príspevku podľa odsekov 1 a 2 alebo odseku 3,
b)v roku 2019 vo výške 40% zo sumy rodičovského príspevku podľa odsekov 1 a 2 alebo odseku 3,
c)v roku 2020 vo výške 60% zo sumy rodičovského príspevku podľa odsekov 1 a 2 alebo odseku 3,
d)v roku 2021 vo výške 80% zo sumy rodičovského príspevku podľa odsekov 1 a 2 alebo odseku 3,
e)od roku 2022 vo výške 100% zo sumy rodičovského príspevku podľa odsekov 1 a 2 alebo odseku 3.“.
3.V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Ak sa oprávnenej osobe vypláca materské
16)
alebo obdobná dávka ako materské v cudzine a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v cudzine za celý kalendárny mesiac je nižšia ako suma rodičovského príspevku podľa odsekov 1 a 2 alebo odseku 3, rodičovský príspevok je počas obdobia vyplácania materského
16)
alebo obdobnej dávky ako materské v cudzine
a)v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku podľa odsekov 1 a 2 alebo odseku 3 a
1.v roku 2018 sumou 80% zo sumy materského
16)
alebo obdobnej dávky ako materské v cudzine,
2.v roku 2019 sumou 60% zo sumy materského
16)
alebo obdobnej dávky ako materské v cudzine,
3.v roku 2020 sumou 40% zo sumy materského
16)
alebo obdobnej dávky ako materské v cudzine,
4.v roku 2021 sumou 20% zo sumy materského
16)
alebo obdobnej dávky ako materské v cudzine,
b)v roku 2022 a nasledujúcich rokoch vo výške rodičovského príspevku podľa odsekov 1 a 2 alebo odseku 3.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
4. V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa na konci pripája táto veta: § 28 ods. 2 a
§ 49a
b ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
566/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov.“.
5. Za § 12b sa vkladá § 12c ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)Ak nárok na rodičovský príspevok vznikol pred 1. januárom 2018 a o tomto nároku sa do 31. decembra 2017 právoplatne nerozhodlo, o nároku na rodičovský príspevok sa rozhodne za obdobie pred 1. januárom 2018 podľa zákona účinného do 31. decembra 2017. Ak nárok na rodičovský príspevok trvá aj po 31. decembri 2017, rodičovský príspevok sa od 1. januára 2018 vypláca v sume podľa § 4 ods. 1 až 5.
(2)Rodičovský príspevok priznaný podľa § 4 ods. 5 zákona účinného do 31. decembra 2017, na ktorý by trval nárok podľa zákona účinného do 31. decembra 2017, považuje sa od 1. januára 2018 za rodičovský príspevok priznaný podľa tohto zákona a vypláca sa v sume podľa § 4 ods. 5.
(3)O žiadostiach o rodičovský príspevok podaných do 31. decembra 2017, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2017, sa rozhodne a rodičovský príspevok sa vyplatí za obdobie do 31. decembra 2017 podľa zákona účinného do 31. decembra 2017.
(4)Ak oprávnená osoba uplatňuje nárok na rodičovský príspevok po 31. decembri 2017 za obdobie pred 1. januárom 2018, o nároku na tento rodičovský príspevok sa
rozhodne a rodičovský príspevok sa vyplatí za obdobie do 31. decembra 2017 podľa zákona účinného do 31. decembra 2017.
(5)Rodičovský príspevok podľa tohto zákona sa za január 2018 prvýkrát vyplatí vo februári 2018.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.