DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO).
Podľa súčasnej právnej úpravy zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je rodič, ktorý sa stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a zároveň poberá peňažný príspevok na opatrovanie, povinne dôchodkovo poistený z titulu starostlivosti o dieťa. Ak sa situácia nezmení, len dieťa dosiahne 18 rokov, istá osoba prestáva byť povinne dôchodkovo poistená z titulu starostlivosti o dieťa; zákon však určuje, že tejto osobe stále trvá nárok na povinné dôchodkové poistenie z titulu poberania peňažného príspevku na opatrovanie, ktorý si osoba uplatní tak, že si opätovne podá prihlášku na povinné dôchodkové poistenie. V praxi to pre opatrovateľa znamená návštevu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a následne Sociálnej poisťovne, čo väčšina opatrovateľov vníma ako zbytočnú administratívnu záťaž, najmä z dôvodu, že de facto je ich situácia stále rovnaká, ale predovšetkým dochádza často k situáciám, že takáto osoba sa jednoducho zabudne prihlásiť a ostáva dôchodkovo nepoistená, čo ešte viac komplikuje aj tak ťažkú životnú situáciu takýchto opatrovateľov.
Účelom návrhu zákona je zmeniť platný právny stav tak, že:
1)fyzické osoby, ktoré poberajú peňažný príspevok na opatrovanie alebo vykonávajú osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie v rozsahu aspoň 140 hodín, budú povinne dôchodkovo poistení počas celej doby poberania peňažného príspevku na opatrovanie alebo počas trvania zmluvy o výkone osobnej asistencie, bez ohľadu na to, aký vek má osoba, o ktorú sa starajú,
2)fyzické osoby, ktoré poberajú peňažný príspevok na opatrovanie alebo vykonávajú osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie v rozsahu aspoň 140 hodín, si nebudú musieť podávať prihlášku na povinné dôchodkové poistenie, pretože po návšteve príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý rozhoduje o peňažnom príspevku, resp. ktorý k dispozícii zmluvu o výkone osobnej asistencie, tento úrad oznámi všetky potrebné skutočnosti zakladajúce vznik povinného dôchodkového poistenia priamo Sociálnej poisťovni,
3)za obdobie potrebné na započítanie nároku na starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok sa bude považovať aj obdobie pred nadobudnutím účinnosti zákona, keď osoba poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo vykonávala osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie v rozsahu aspoň 140 hodín, len si opomenula podať prihlášku, hoci ostatné podmienky povinného dôchodkového poistenia boli splnené.
Je potrebné poznamenať, že navrhovaným zákonom naďalej zostanú povinne dôchodkovo poistené tie fyzické osoby, ktoré sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov veku, aj keď nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie alebo nevykonávajú osobnú asistenciu podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nevyvoláva sociálne vplyvy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie ani na životné prostredie, ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Podľa navrhovanej právnej úpravy v § 15 ods. 1 zákona sa mení poradie písmen d) a e) tak, že prednostne budú dôchodkovo poistené tie fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 19 ods. 1 písm. n) a § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kompenzáciách“) a fyzické osoby, ktoré majú podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne podľa § 20 zákona o kompenzáciách.
následne budú z titulu starostlivosti povinne dôchodkovo poistené tie fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sa riadne starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, najdlhšie do 18 rokov jeho veku.
Dôvodom pre takúto právnu úpravu je snaha o zamedzenie výskytu prípadov z praxe, keď opatrovateľ sa stará o dieťa so zdravotným postihnutím a súčasne poberá peňažný príspevok na opatrovanie. Obe tieto skutočnosti predstavujú nárok na povinné dôchodkové poistenie. Ak však dieťa dosiahne 18 rokov veku a opatrovateľ opätovne nepodá prihlášku do Sociálnej poisťovne z titulu poberania peňažného príspevku, nie je povinne dôchodkovo poistený. O tejto skutočnosti sa nedozvie a tak sa môže stať, že nasledujúce roky sa mu nezapočítavajú do dôchodkového poistenia.
S úmyslom odbremeniť opatrovateľov od administratívnych úkonov sa návrhom zákona upravuje, že osoba poberajúca peňažný príspevok na opatrovanie alebo vykonávajúca osobnú asistenciu si nemusí podávať prihlášku na dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni, ale tento úkon formou oznámenia o vzniku skutočností zakladajúcich vznik povinného dôchodkového poistenia spraví za ňu príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (viď čl. I bod 7 návrhu zákona).
K bodu 2
Ide o legislatívno-technickú úpravu bezprostredne nadväzujúcu na čl. I bod 1 tohto návrhu zákona.
K bodu 3
Upravuje sa § 22 ods. 1 v časti týkajúcej sa vzniku povinného dôchodkového poistenia fyzických osôb podľa § 15 ods. 1 písm. d) návrhu zákona, a to z dôvodu zrušenia
povinnosti podávať prihlášku na povinné dôchodkové poistenie u týchto osôb. Oproti súčasnej právnej úprave, keď povinné dôchodkové poistenie vzniklo dňom podania prihlášky sa navrhuje, aby fyzickej osobe, ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie podľa zákona o kompenzáciách, vzniklo povinné dôchodkové poistenie dňom začatia poberania peňažného príspevku na opatrovanie. Súčasne sa navrhuje, aby fyzickej osobe, ktorá vykonáva osobnú asistenciu podľa zákona o kompenzáciách na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie v rozsahu najmenej 140 hodín, vzniklo povinné dôchodkové poistenie odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o výkone osobnej asistencie, najskôr však dňom predloženia tejto zmluvy príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. v súčasnosti podľa § 23 ods. 4 zákona o kompenzáciách je osoba so zdravotným postihnutím povinná predložiť jedno vyhotovenie zmluvy o výkone osobnej asistencie na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
K bodom 4 až 6
Ide o legislatívno-technické úpravy bezprostredne nadväzujúce na čl. I bod 1 tohto návrhu zákona.
K bodu 7
Podľa súčasnej právnej úpravy sa fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa zákona o kompenzáciách a fyzická osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím v rozsahu najmenej 140 hodín prihlasuje na povinné dôchodkové poistenie tak, že musí navštíviť príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne a vyplniť tlačivo. Sociálna poisťovňa o tom, či táto osoba nárok na povinné dôchodkové poistenie rozhoduje na základe obsahu rozhodnutia príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhoduje o peňažných príspevkoch na kompenzáciu [§ 52 písm. a) tretí bod zákona o kompenzáciách], pričom jedným z druhov peňažného príspevku na kompenzáciu je aj peňažný príspevok na opatrovanie [§ 19 ods. 1 písm. n) zákona o kompenzáciách]. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je zároveň inštanciou, ktorej sa povinne predkladá jedno vyhotovenie zmluvy o výkone osobnej asistencie (§ 23 ods. 4 zákona o kompenzáciách).
Ako je vyššie uvedené, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny k dispozícii všetky informácie potrebné k nahlasovaniu týchto osôb na povinné dôchodkové poistenie a súčasne, Sociálna poisťovňa uznáva nárok na povinné dôchodkové poistenie len na základe poberania peňažného príspevku na opatrovanie alebo vykonávaním osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. Za týmto účelom sa navrhuje odbremeniť tieto fyzické osoby od administratívnych úkonov (podanie prihlášky v Sociálnej poisťovni) a preniesť povinnosť nahlasovania na povinné dôchodkové poistenie v týchto prípadoch na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Určuje sa preto, že skutočnosti zakladajúce vznik povinného dôchodkového poistenia fyzickej osoby podľa § 15 ods. 1 písm. d) návrhu zákona oznamuje bezodkladne Sociálnej poisťovni príslušný úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny. Samotný spôsob zaevidovania si určí Sociálna poisťovňa podľa svojich interných postupov.
K bodu 8
V prechodných ustanoveniach v § 293ds sa rieši vplyv predloženého návrhu zákona na právne vzťahy upravené doterajším zákonom. Ustanovuje sa, že konania o nároku na starobný dôchodok a na predčasný starobný dôchodok, ktoré neboli právoplatne skončené do nadobudnutia účinnosti návrhu zákona, sa dokončia podľa predpisov účinných od 1. januára 2018.
Zámerom predloženého návrhu je na účely starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku opatrovateľa akceptovať starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutú osobu. Za týmto účelom sa určuje, že obdobie, počas ktorého fyzická osoba poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo vykonávala osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím v rozsahu najmenej 140 hodín, sa započíta na nárok na starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a to i napriek tomu, že tieto osoby sa neprihlásili na povinné dôchodkové poistenie. V prechodných ustanoveniach sa ohraničuje trvanie tohto obdobia, pričom sa presne vymedzuje jeho vznik i zánik. Vzhľadom na poznatky z praxe sa v návrhu zákona pripúšťa, že týchto období môže byť u jednej fyzickej osoby viac. Zároveň sa určuje, že fyzická osoba podľa § 15 ods. 1 písm. d) návrhu zákona je povinná sa dodatočne prihlásiť a odhlásiť za každé takéto obdobie na tlačive alebo inou formou, ktorú určí Sociálna poisťovňa, a to do 1 roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto návrhu zákona.
K Čl. II
V súlade s cieľmi návrhu zákona sa ustanovuje nová kompetencia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá spočíva v povinnosti oznamovať Sociálnej poisťovni skutočnosti zakladajúce vznik povinného dôchodkového poistenia. Táto oznamovacia povinnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa však týka len:
fyzických osôb, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie a
fyzických osôb, ktoré majú podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne.
K Čl. III
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakančnej lehoty na 1. januára 2018.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v čl. 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré zabezpečujú primeranú sociálnu ochranu,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona predpokladá mierne negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy spočívajúci jednak v započítaní spätného obdobia (dní, mesiacov, prípadne rokov) potrebného na uplatnenie nároku na starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok tých osôb, ktoré poberali peňažný príspevok na opatrovanie alebo mali uzavretú zmluvu o výkone osobnej asistencie v rozsahu najmenej 140 hodín podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v doplatení poistného zo strany štátu za tieto osoby na základe takto uznaného a započítaného obdobia poistenia. Vzhľadom na skutočnosť, že nie je známy počet takýchto osôb, a to ani z dostupných štatistických údajov, nie je možné presne vyčísliť negatívne dopady tohto návrhu zákona na rozpočet verejnej
správy. Na druhej strane predkladaný návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy (vplyvy na hospodárenie obyvateľstva) pre skupinu obyvateľstva dotknutú navrhovanou právnou úpravou z hľadiska výšky ich dôchodku v budúcnosti.
Návrh zákona nezakladá žiadny vplyv na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na životné prostredie.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.