NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z. a zákona č. 184/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 15 ods. 1 písmená d) a e) znejú:
„d) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu35) a fyzická osoba, ktorá podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne podľa osobitného predpisu35a), ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) c), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek,
e) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) d), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala si prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,“.
2.V § 15 ods. 2 a 3 sa slová „odseku 1 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. c) a e)“.
3.V § 22 odsek 1 znie:
„(1) Povinné dôchodkové poistenie vzniká fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) a e) odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky na dôchodkové poistenie. Fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c), ktorá podala prihlášku na dôchodkové poistenie do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa, vzniká povinné dôchodkové poistenie odo dňa narodenia dieťaťa. Ak sa o dieťa uvedené v § 15 ods. 1 písm. c) a e) v tom istom období riadne stará viac fyzických osôb uvedených v § 15 ods. 2, povinné dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti vznikne fyzickej osobe, ktorá podá prihlášku na dôchodkové poistenie ako prvá. Povinné dôchodkové poistenie vzniká fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. d) odo dňa začatia poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie podľa osobitného predpisu,35) alebo dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o výkone osobnej asistencie príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,35aa) podľa ktorej sa osobná asistencia vykonávať v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne podľa osobitného predpisu,35a) najskôr však dňom predloženia tejto zmluvy tomuto úradu. Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku, najneskôr dňom dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa. Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. d) zaniká dňom skončenia poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie podľa osobitného predpisu,35) alebo dňom, od ktorého podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie podľa osobitného predpisu35a) sa osobná asistencia vykonávať v rozsahu menej ako 140 hodín mesačne alebo dňom zániku zmluvy o výkone osobnej asistencie. Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. e) zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, najneskôr dňom dovŕšenia 18 rokov veku tohto dieťaťa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aa) znie:
35aa) § 23 ods. 4 zákona č. 447/2008 Z. z.“.
4.V § 60 ods. 8 sa slová „§ 15 ods. 1 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 písm. c) a e)“.
5.V § 138 ods. 13 sa slová „§ 15 ods. 1 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 písm. c) a e)“.
6.V § 138 ods. 14 sa slová „§ 15 ods. 1 písm. e), g) a h)“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 písm. d), g) a h)“.
7.V § 229 ods. 5 sa slovo „až“ nahrádza slovom „a“ a na konci sa pripája táto veta: „Skutočnosti zakladajúce vznik povinného dôchodkového poistenia fyzickej osobe podľa § 15 ods. 1 písm. d) oznamuje bezodkladne Sociálnej poisťovni príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu;96aa) spôsob zaevidovania poistenia tejto osoby určí Sociálna poisťovňa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 96aa znie:
96aa) § 52 písm. x) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.“.
8.Za § 293dr sa vkladá § 293ds, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠293ds
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2018
(1) V konaniach o starobnom dôchodku a predčasnom starobnom dôchodku, ktoré neboli právoplatne skončené do 31. decembra 2017, sa rozhodne podľa predpisov účinných od 1. januára 2018.
(2) Fyzickej osobe podľa § 15 ods. 1 písm. d), ktorá sa do nadobudnutia účinnosti tohto zákona neprihlásila na povinné dôchodkové poistenie podľa § 229 ods. 5 účinného do 31. decembra 2017, ale poskytoval sa jej peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu,35) alebo uzavrela zmluvu o výkone osobnej asistencie v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne podľa osobitného predpisu,35a) sa obdobie určené podľa odseku 3 započíta na nárok na starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok a na určenie ich sumy podľa predpisov účinných od 1. januára 2018.
(3)Obdobie na účely započítania nárokov fyzickej osoby podľa § 15 ods. 1 písm. d) v súlade s odsekom 2 sa začína dňom začatia poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie podľa osobitného predpisu,35) alebo dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o výkone osobnej asistencie príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,35aa) podľa ktorej sa osobná asistencia vykonávať v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne podľa osobitného predpisu,35a) najskôr však dňom predloženia tejto zmluvy tomuto úradu, a končí sa dňom zániku povinného dôchodkového poistenia tejto fyzickej osoby; takýchto období môže mať fyzická osoba podľa § 15 ods. 1 písm. d) aj viac. Fyzická osoba podľa § 15 ods. 1 písm. d) je na účely určenia obdobia podľa predchádzajúcej vety povinná dodatočne sa prihlásiť a odhlásiť za každé takéto obdobie do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona na tlačive alebo inou formou, ktorej obsah a spôsob zasielania určí Sociálna poisťovňa; § 229 ods. 3 a 4 s výnimkou lehoty podľa § 229 ods. 1 platia rovnako.“.
Čl. II
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 355/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 52 sa za písmeno w) vkladá nové písmeno x), ktoré znie:
„x) oznamuje Sociálnej poisťovni podľa osobitného predpisu,49a) skutočnosti zakladajúce vznik povinného dôchodkového poistenia fyzickej osoby,49b) ktorá vykonáva opatrovanie alebo osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 49a a 49b znejú:
49a) § 22 ods. 1 štvrtá veta a § 229 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.
49b) § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.“.
Doterajšie písmeno x) sa označuje ako písmeno y).
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.