VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanieČíslo: UV-38038/2017
Národnej rady Slovenskej republiky
655
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, august 2017