Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Návrh sa bude vzťahovať na všetky podnikateľské subjekty, na ktoré sa v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov vzťahuje povinnosť evidovať prijaté tržby pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb taxatívne ustanovených v prílohe č. 1 k cit. zákonu v registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej pokladnici a na podnikateľské subjekty, ktoré vyrábajú, predávajú alebo distribuujú pokladnice a tie podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú servisnú činnosť na pokladnice.
Vzhľadom na to, že pri používaní klasickej elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice sa povinnosti ustanovené zákonom nevzťahujú na podnikateľov amblok, ale sú rozdielne, tak z pohľadu podnikateľov, ktorí používajú klasické elektronické registračné pokladnice sa zákon týka cca 161 000 subjektov a pokiaľ ide o podnikateľov, ktorí používajú virtuálne registračné pokladnice tak ide cca o 23 000 subjektov. Nové povinnosti pre servisné organizácie sa týkajú cca
1 150 subjektov.
Zároveň sa návrh zákona bude dotýkať aj výrobcov, dovozcov a distribútorov elektronických registračných pokladníc, ktorých je cca 20.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Na konzultácie boli prizvaní:
Nadväzne na Jednotnú metodiku na posudzovanie vplyvov, ministerstvo financií dňa 15. 11. 2016 zahájilo konzultácie k pripravovanej novele zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Na konzultácie boli prizvaní:
Slovenská asociácia cestovných kancelárií
Klub 500
Združenie podnikateľov Slovenska
Asociácia výrobcov, dovozcov a predajcov elektronických registračných pokladníc
Oznam o konzultáciách bol uverejnený aj na webe MF SR, v časti aktualizácie. Na tento oznam nereagoval žiadny podnikateľský subjekt.
Účasť alebo neúčasť bolo potrebné potvrdiť v termíne do 15.11.2016 spolu so zaslaním stanoviska, písomných názorov alebo prípadných návrhov. Prerokovanie stanovísk, písomných názorov alebo návrhov sa uskutočnilo dňa 22. 11. 2016 o 9. 00 hod. na Ministerstve financií SR, Kýčerského 1, Bratislava na odbore legislatívy finančnej správy a správy daní.
V stanovenom termíne účasť potvrdilo len Združenie podnikateľov Slovenska s tým, že svoje stanovisko a návrhy predloží priamo na stretnutí, ktoré sa konalo dňa 22. 11. 2016 za účasti zástupcov ministerstva financií a Združenia podnikateľov Slovenska.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Uvedeným návrhom nedochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predloženými návrhmi nedochádza k vzniku nepriamych nákladov zo strany podnikateľov.
Predkladaný návrh nezvyšuje náklady súvisiace so zamestnávaním.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predložené návrhy majú vplyv na zvýšenie administratívnej záťaže.
Ide o:
1.zaznamenanie kumulovaného obratu do knihy pokladnice (vzťahuje sa na servisné organizácie),
2.zmeny v knihe pokladnice (ide o jednorazovú záťaž vzťahujúcu sa na podnikateľov používajúcich elektronické registračné pokladnice),
3.poskytnutie nástrojov a dokladov k pokladniciam na výzvu CÚ Bratislava v širšom rozsahu (vzťahuje sa na výrobcov, dovozcov a distribútorov pokladníc),
4.poskytnutie súčinnosti pri technickej expertíze na výzvu CÚ Bratislava (vzťahuje sa na výrobcov, dovozcov a distribútorov pokladníc),
5.sprístupnenie oznámenia o nepoužívaní registračnej pokladnice na predajnom mieste (ide o jednorazovú administratívnu záťaž, ktorá sa vzťahuje na podnikateľov),
6.oznámenie o aktualizácii vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu (vzťahuje sa na výrobcov, dovozcov a distribútorov pokladníc, servisné organizácie a aj podnikateľov, ktorí si budú musieť cit. programy v rámci údržby pokladnice dať aktualizovať).
Náklady nie je možné vyčísliť s ohľadom na to, že
V prípade uvedenom v bode 1 nie je zrejmé, či si každá servisná organizácia predmetnú administratívnu záťaž premietne do ceny svojej služby, resp. v akej výške.
V prípade uvedenom v bode 2 ide o minimálne administratívne zaťaženie (prepísanie údajov kolónkach knihy ERP).
V prípade uvedenom v bode 3 a 4, uvedené povinnosti sa budú vyžadovať na základe výzvy CÚ Bratislava, t. j. ak nebude potrebné, výzva zaslaná nebude, resp. nemusí vždy dôjsť k zaslaniu výzvy v rovnakom rozsahu požadovaných nástrojov a dokladov.
V prípade uvedenom v bode 5, ide o jednorazovú administratívnu záťaž.
V prípade uvedenom v bode 6, ide o záťaž len v prípade, ak vôbec dôjde k aktualizácii vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu.
V návrhu možno vyzdvihnúť propodnikateľské opatrenia, a to
-možnosť nahlasovania zmien súvisiacich so zákonom o používaní registračných pokladníc na ktoromkoľvek daňovom úrade a nie iba na miestne príslušnom - odstránenie administratívnej záťaže,
-aby pri prvom nesprávnom označení tovaru alebo služby na pokladničnom doklade, daňový úrad alebo colný úrad neuložil pokutu, ale podnikateľa na uvedenú skutočnosť upozornil a v prípade, že nedostatky nebudú odstránené potom uložil pokutu, ktorú sa zároveň navrhuje ukladať v nižšej výške 20 eur – 100 eur.
-podnikateľ môže používať knihu pokladnice aj po zákonom doplnených niektorých údajov (podnikateľ novú knihu pokladnice nie je povinný kúpiť, postačuje ručné dopísanie údajov),
-odstránenie administratívnej záťaže z dôvodu zrušenia vyhotovovania dennej uzávierky z paragónov.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Používanie elektronickej registračnej pokladnice, resp. virtuálnej registračnej pokladnice sa vzťahuje rovnako na všetkých existujúcich podnikateľov, ktorí majú povinnosť používať registračnú pokladnicu, a preto bude mať rovnaký vplyv na všetky dotknuté subjekty, t. j. na všetky subjekty sa budú ustanovené povinnosti vzťahovať bezrozdielne.
Rovnako povinnosti ustanovené pre výrobcov, dovozcov alebo distribútorov pokladníc a servisné organizácie sa vzťahujú na všetkých bezrozdielne.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Návrh nemá vplyv na inovácie.