1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
05. 04. 2017 – 20. 04. 2017
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
26. 04. 2017- 18. 05. 2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
09. 08. 2017
2.Definícia problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje
Návrh zákona reaguje na poznatky z praxe a požiadavky Finančného riaditeľstva SR.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Jednotlivými návrhmi sa reaguje na poznatky z praxe, skúsenosti a informácie získané z kontrolnej činnosti finančnej správy. Návrhy majú za cieľ dosiahnuť skvalitnenie kontrolnej činnosti finančnej správy, skvalitnenie certifikačnej činnosti so zameraním na zvýšenie ochrany a bezpečnosti údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici s cieľom dosiahnuť elimináciu krátenia prijatých tržieb.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Finančná správa, výrobcovia, dovozcovia a distribútori registračných pokladníc, servisné organizácie a podnikatelia.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované? - žiadne
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované. - Žiadne
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
x Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
2
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Vplyv na zvýšenie administratívnej záťaže.
Ide o:
1.zaznamenanie kumulovaného obratu do knihy pokladnice (vzťahuje sa na servisné organizácie),
2.zmeny v knihe pokladnice (ide o jednorazovú záťaž vzťahujúcu sa na podnikateľov používajúcich elektronické registračné pokladnice, pričom zmeny je možné vykonať ručne, napr, prepísaním, prelepením),
3.poskytnutie nástrojov a dokladov k pokladniciam na výzvu CÚ Bratislava v širšom rozsahu (vzťahuje sa na výrobcov, dovozcov a distribútorov pokladníc),
4.poskytnutie súčinnosti pri technickej expertíze na výzvu CÚ Bratislava (vzťahuje sa na výrobcov, dovozcov a distribútorov pokladníc),
5.sprístupnenie oznámenia o nepoužívaní registračnej pokladnice na predajnom mieste (ide o jednorazovú administratívnu záťaž, ktorá sa vzťahuje na podnikateľov),
6.oznámenie o aktualizácii vstavaného registračného programu alebo vlastného
3
registračného programu (vzťahuje sa na výrobcov, dovozcov a distribútorov pokladníc, servisné organizácie a aj podnikateľov, ktorí si budú musieť cit. programy v rámci údržby pokladnice dať aktualizovať).
Náklady nie je možné vyčísliť s ohľadom na to, že:
V prípade uvedenom v bode 1 nie je zrejmé, či si každá servisná organizácia predmetnú administratívnu záťaž premietne do ceny svojej služby, resp. v akej výške.
V prípade uvedenom v bode 2 ide o minimálne administratívne zaťaženie (prepísanie údajov kolónkach knihy ERP).
V prípade uvedenom v bode 3 a 4, uvedené povinnosti sa budú vyžadovať na základe výzvy CÚ Bratislava, t. j. ak nebude potrebné, výzva zaslaná nebude, resp. nemusí vždy dôjsť k zaslaniu výzvy v rovnakom rozsahu požadovaných nástrojov a dokladov.
V prípade uvedenom v bode 5, ide o jednorazovú administratívnu záťaž.
V prípade uvedenom v bode 6, ide o záťaž len v prípade, ak vôbec dôjde k aktualizácii vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu.
Pozitívny vplyv:
Navrhujú sa propodnikateľské opatrenia, a to
-možnosť nahlasovania zmien súvisiacich so zákonom o používaní registračných pokladníc na ktoromkoľvek daňovom úrade a nie iba na miestne príslušnom - odstránenie administratívnej záťaže,
-aby pri prvom nesprávnom označení tovaru alebo služby na pokladničnom doklade, daňový úrad alebo colný úrad neuložil pokutu, ale podnikateľa na uvedenú skutočnosť upozornil a v prípade, že nedostatky nebudú odstránené potom uložil pokutu, ktorú sa zároveň navrhuje ukladať v nižšej výške 20 eur – 100 eur.
-podnikateľ môže používať knihu pokladnice aj po zákonom doplnených niektorých údajov (podnikateľ novú knihu pokladnice nie je povinný kúpiť, postačuje ručné dopísanie údajov),
-odstránenie administratívnej záťaže z dôvodu zrušenia vyhotovovania dennej uzávierky z paragónov.
Výdavky na plnenie úloh vyplývajúcich z navrhovaného zákona budú zabezpečené v rámci stanovených limitov kapitoly na príslušné rozpočtové roky, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy a zvýšenia limitu počtu zamestnancov.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
MF SR – 59583474,
petronela.mastihubova@mfsr.sk
MF SR – 59583474,
lenka.hajsterova@mfsr.ak
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Návrh zákona bol predložený na predbežné pripomienkové konanie. Komisia zaujala k návrhu zákona nesúhlasné stanovisko z dôvodu, že výdavky vyplývajúce z tabuľky č. 1 analýzy vplyvov nie sú rozdelené podľa jednotlivých programov.
4