NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
654
VLÁDNY NÁVRH
Z Á K O N
z . . . . . . . . . . . 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z. a zákona č. 180/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 písmeno b) znie:
„b) virtuálnou registračnou pokladnicou služba zriadená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) komunikujúca prostredníctvom koncového zariadenia a poskytovaná výhradne prostredníctvom
1.mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo a
2.klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle,“.
2.V § 2 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vlastný registračný program musí komunikovať so vstavaným registračným programom na základe komunikačného protokolu a môže byť umiestnený len v počítači, ktorý prostredníctvom komunikačného modulu komunikuje so vstavaným registračným programom,“.
3.§ 2 sa dopĺňa písmenami zh) a zi), ktoré znejú:
„zh) klientským prostredím webová aplikácia, prostredníctvom ktorej sa zadávajú údaje o pokladničnom doklade,
zi) komunikačným protokolom súbor príkazov, sekvencií, funkcií a informácií, na základe ktorých vykonáva vstavaný registračný program svoju činnosť.“.
4.V § 3 ods. 2 písm. a) ôsmy bod znie:
„8. tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,8)“.
2
5.V § 3 ods. 2 písm. b) prvý bod znie:
„1. fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,8)“.
6.§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu, je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je podľa tohto zákona povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu tak, aby toto oznámenie bolo pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak podnikateľ nemá povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa § 3 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu alebo písm. b) prvého bodu, je povinný mať na predajnom mieste na účely kontroly podľa § 17 ods. 1 preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom8) alebo úradne osvedčenú fotokópiu týchto preukazov.“.
7.V § 4 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. ktorá je konštrukčne totožná s typom elektronickej registračnej pokladnice, na ktorý Colný úrad Bratislava vydal rozhodnutie o certifikácii alebo na ktorý akreditovaná osoba10) vydala certifikát o splnení požiadaviek podľa odsekov 2 až 4.“.
8.V § 4 ods. 6 druhej vete sa slová „od vydania rozhodnutia o certifikácii Colnému úradu Bratislava poskytnúť“ nahrádzajú slovami „odo dňa doručenia výzvy Colného úradu Bratislava, poskytnúť Colnému úradu Bratislava“.
9.V § 4 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) iné informácie alebo nástroje požadované Colným úradom Bratislava.“.
10.V § 4 ods. 9 sa slová „daňovému úradu alebo colnému úradu“ nahrádzajú slovami „daňovému úradu, colnému úradu, finančnému riaditeľstvu alebo Kriminálnemu úradu finančnej správy (ďalej len „orgán finančnej správy“).“.
11.§ 4 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť a sprístupniť servisnej organizácii a Colnému úradu Bratislava každú aktualizáciu vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu spolu s nezameniteľným označením verzie týchto programov. V oznámení pre Colný úrad Bratislava výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice uvedie
a) dátum aktualizácie vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu spolu s nezameniteľným označením verzie týchto programov,
b) zoznam servisných organizácií, ktorým bola aktualizácia oznámená a sprístupnená s uvedením dátumu jej oznámenia a sprístupnenia,
c) spôsob ako zistiť verziu vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu na type a modeli elektronickej registračnej pokladnice,
d) popis zmien oproti poslednej certifikovanej verzii elektronickej registračnej pokladnice, ktorý popisuje vzťah k základným fiskálnym požiadavkám na elektronickú registračnú pokladnicu, vrátane čestného vyhlásenia zodpovednej osoby o pravdivosti popisovaných zmien.“.
3
12.V § 4a odsek 1 znie:
„(1) Na účely plnenia povinnosti podľa § 3 ods. 1 možno používať len virtuálnu registračnú pokladnicu podľa § 2 písm. b).“.
13.V § 4a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Obsah a usporiadanie údajov výsledných výstupov vytvorených virtuálnou registračnou pokladnicou nie je možné ďalej doplňovať a upravovať.“.
14.§ 4a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Používať iné klientske prostredie pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice podnikateľom, okrem prostredia podľa § 2 písm. b) druhého bodu, je zakázané.“.
15.V § 4b ods. 9 sa číslo „30“ nahrádza číslom „90“.
16.§ 4b sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17) Finančné riaditeľstvo vypracúva na základe právoplatných rozhodnutí o certifikácii podľa odseku 7 zoznam certifikovaných elektronických registračných pokladníc alebo fiskálnych tlačiarní vrátane vlastného registračného programu, ktorý priebežne aktualizuje a zverejňuje na svojom webovom sídle.“.
17.V § 5 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) písomne si objednať u finančného riaditeľstva plomby, viesť ich evidenciu a vykonať ich zúčtovanie podľa § 16,“.
18.V § 5 ods. 2 písm. c) sa slová „daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „colnému úradu“.
19.V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:
„e) vykonať pri každej oprave a povinnej údržbe elektronickej registračnej pokladnice aktualizáciu vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu na najnovšiu verziu, ktorá je pre daný typ a model elektronickej registračnej pokladnice dostupná a zapísať dátum aktualizácie do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdiť odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia vyhotovenú a podpisom fyzickej osoby, ktorá záznam vykonala s uvedením jej mena a priezviska,
f) oznámiť bez zbytočného odkladu colnému úradu stratu plomby, pričom v oznámení uvedie číslo série a poradové číslo plomby a dátum jej straty,
g) oznámiť podnikateľovi zmeny údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu do 15 dní odo dňa, kedy zmeny nastali.“.
20.V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) nebola v predchádzajúcich piatich kalendárnych rokoch právoplatne vyčiarknutá z registra servisných organizácií podľa odseku 6 písm. d).“.
21.V § 6 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) nevykoná zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb podľa § 16 ani v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pokute uloženej za správny delikt podľa § 16a písm. aj).“.
22.V § 7 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „podnikateľ“ vkladá slovo „ktorémukoľvek“.
23.V § 7 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
4
24.§ 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ak sa elektronická registračná pokladnica používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné miesto sa uvedie prenosná pokladnica.“.
25.V § 7a ods. 3 sa slová „v lehote podľa osobitného predpisu14)“ nahrádzajú slovami „do 15 dní od uskutočnenia tejto zmeny“.
26.§ 7a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ak sa virtuálna registračná pokladnica používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné miesto sa uvedie prenosná pokladnica.“.
27.V § 8 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Tovar alebo službu nemožno označiť len číselným znakom alebo alfanumerickým kódom.“.
28.V § 8 ods. 7 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „okrem údaja podľa odseku 1 písm. e)“ a na konci sa pripája táto veta: „Unikátny identifikačný kód je zobrazený v alfanumerickom tvare a zároveň ako čitateľný QR kód spracovateľný technickými zariadeniami.“.
29.V § 8 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Akýkoľvek údaj uvedený na vyhotovenom pokladničnom doklade podľa odseku 7 je zakázané meniť.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
30.V § 10 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „ktorý vznikol bez jeho zavinenia,“.
31.V § 10 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
32.V § 11 ods. 2 poslednej vete sa za slovo „zaznamená“ vkladajú slová „sumu kumulovaného obratu evidovaného v elektronickej registračnej pokladnici v čase výmeny fiskálnej pamäte,“.
33.V § 12 ods. 4 druhej vete sa vypúšťa slovo „a),“.
34.V § 13 odsek 3 znie:
„(3) Podnikateľ je povinný zapísať zmeny údajov uvedených v § 7 ods. 1 písm. a) prvého bodu alebo druhého bodu do knihy elektronickej registračnej pokladnice v lehote do 15 dní odo dňa, kedy zmeny nastali a zmeny údajov uvedených v štvrtom bode do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia servisnej organizácie podľa § 5 ods. 2 písm. g). Pri zmene predajného miesta, ktoré je odlišné od miesta podnikania alebo od sídla podnikania a pri zmene servisnej organizácie alebo pri zápise druhej servisnej organizácie do knihy elektronickej registračnej pokladnice, je podnikateľ povinný v lehote do 15 dní od vykonania zápisu v knihe elektronickej registračnej pokladnice predložiť ktorémukoľvek daňovému úradu oznámenie o vykonaní zápisu zmien týchto údajov v knihe elektronickej registračnej pokladnice.“.
5
35.V § 15 odsek 1 znie:
„(1) Servisná organizácia pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice na požiadanie podnikateľa vyberie fiskálnu pamäť z elektronickej registračnej pokladnice aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z fiskálnej pamäte mimo elektronickej registračnej pokladnice a odovzdá ju podnikateľovi. Pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice dátum ukončenia prevádzky a sumu kumulovaného obratu evidovaného v elektronickej registračnej pokladnici ku dňu ukončenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia vyhotovenú a podpisom fyzickej osoby, ktorá ukončila prevádzku elektronickej registračnej pokladnice, s uvedením jej mena a priezviska. Vybranú fiskálnu pamäť je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)“.
36.V § 15 ods. 2 prvej vete sa za slovo „pokladnice“ vkladá slovo „ktorémukoľvek“.
37.§ 15 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Daňový úrad zruší daňový kód elektronickej registračnej pokladnice aj
a)po výmaze podnikateľa z obchodného registra bez právneho nástupcu alebo po výmaze z iného obdobného registra bez právneho nástupcu, alebo ak je nástupcom Slovenská republika, alebo
b)z vlastného podnetu alebo z podnetu colného úradu, finančného riaditeľstva alebo Kriminálneho úradu finančnej správy, ak je takéto konanie daňového úradu nevyhnutné na zabezpečenie účelu tohto zákona.
(7)Pri úmrtí podnikateľa a pri zániku podnikateľa, ktorý bol zrušený bez likvidácie, je dedič alebo právny nástupca povinný ukončiť prevádzku elektronickej registračnej pokladnice najneskôr v lehote podľa osobitného predpisu.14)“.
38.V § 15a odsek 2 znie:
„(2) Daňový úrad ukončí používanie virtuálnej registračnej pokladnice aj
a)po výmaze podnikateľa z obchodného registra bez právneho nástupcu alebo po výmaze z iného obdobného registra bez právneho nástupcu, alebo ak je nástupcom Slovenská republika,
b)po oznámení podnikateľa, že došlo k strate, zneužitiu alebo k odcudzeniu prihlasovacích údajov,
c)z vlastného podnetu alebo z podnetu colného úradu, finančného riaditeľstva alebo Kriminálneho úradu finančnej správy, ak je takéto konanie daňového úradu nevyhnutné na zabezpečenie účelu tohto zákona.“.
39.§ 15a sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Pri úmrtí podnikateľa a pri zániku podnikateľa, ktorý bol zrušený bez likvidácie, je dedič alebo právny nástupca povinný ukončiť používanie virtuálnej registračnej pokladnice najneskôr v lehote podľa osobitného predpisu.14)
(5) Daňový úrad umožní po ukončení používania virtuálnej registračnej pokladnice podľa odseku 2 písm. b) a c) alebo odseku 4 prístup k údajom vo virtuálnej registračnej pokladnici zaslaním nových prihlasovacích údajov podnikateľovi, dedičovi alebo právnemu nástupcovi.“.
40.V § 16 ods. 3 prvej a druhej vete sa slová „Daňový úrad“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo“ a v tretej vete sa slová „daňový úrad“ nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“.
6
41.V § 16 odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Servisná organizácia vykoná zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb podľa odseku 7 na colnom úrade za prvý polrok najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka a za druhý polrok najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Servisná organizácia v rámci zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb odovzdá colnému úradu poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby okrem plomb nenávratne zničených pri označovaní elektronickej registračnej pokladnice a plomb poškodených podľa § 5 ods. 2 písm. d). Colný úrad takéto plomby zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam.
(6) Ak servisná organizácia prestala vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc, vykoná zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb podľa odseku 7 na colnom úrade do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia daňového úradu o vyčiarknutí servisnej organizácie z registra. Servisná organizácia v rámci zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb odovzdá colnému úradu poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby okrem plomb nenávratne zničených pri označovaní elektronickej registračnej pokladnice a plomb poškodených podľa § 5 ods. 2 písm. d). Colný úrad takéto plomby zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam.“.
42.V § 16 ods. 7 úvodná veta znie: „Servisná organizácia predloží zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb na dátovom médiu, na ktorom uvedie“.
43.V § 16 ods. 7 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i) počet stratených plomb s uvedením čísla série a poradového čísla stratenej plomby,“.
Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená j) a k).
44.V § 16 ods. 7 písmeno k) znie:
„k) čísla sérií a poradové čísla plomb, ktorými boli označené elektronické registračné pokladnice v členení podľa daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice s uvedením obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania podnikateľa, predajného miesta, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania a dátumy nalepenia plomb.“.
45.V § 16 sa vypúšťa odsek 8.
46.V § 16a písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 10“.
47.V § 16a písm. o) sa slová „§ 8 ods. 5 alebo ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 7 alebo
§ 8 ods. 5 a 6“.
48.V § 16a písm. z) sa za slová „§ 4 ods. 6“ vkladá čiarka a slová „§ 17a ods. 4“.
49.V § 16a písmeno ab) znie:
„ab) nevykoná niektorú z činností podľa § 15 ods. 1 alebo nedodrží postup uloženia údajov podľa § 11 ods. 4 alebo § 15 ods. 3,“.
7
50.V § 16a písm. ae) sa slová „daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „colnému úradu“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „nevykoná aktualizáciu vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu podľa § 5 ods. 2 písm. e) alebo neoznámi stratu plomby podľa § 5 ods. 2 písm. f),“.
51.V § 16a písmeno af) znie:
„af) nezabezpečí výmenu poškodenej plomby, doplnenie chýbajúcej plomby alebo neoznámi zmenu údajov podľa § 5 ods. 2 písm. d) alebo písm. g),“.
52.V § 16a písm. aj) sa slová „daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „colnému úradu“ a slová „daňovým úradom“ sa nahrádzajú slovami „colným úradom“.
53.V § 16a písm. am) sa slová elektronickej registračnej pokladnici alebo v kontrolnom zázname“ nahrádzajú slovami „elektronickej registračnej pokladnici, vo virtuálnej registračnej pokladnici, v kontrolnom zázname alebo umožní zmeniť alebo zmení obsah a usporiadanie údajov výsledných výstupov vytvorených virtuálnou registračnou pokladnicou“.
54.§ 16a sa dopĺňa písmenom ar), ktoré znie:
„ar) umožní vytlačiť alebo vytlačí ochranný znak na pokladničnom doklade, ktorý nie je zaznamenaný v kontrolnom zázname, alebo umožní vytlačiť alebo vytlačí údaje, ktoré nie súčasťou obratu, záporného obratu, kumulovaného obratu alebo kontrolného záznamu.“.
55.V § 16b ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) sa slová „k) až n)“ nahrádzajú slovami „k), l), n)“.
56.V § 16b ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) § 16a písm. m) od 20 eur do 100 eur pri druhom a ďalšom zistení porušenia; pri prvom zistení porušenia daňový úrad alebo colný úrad pokutu neuloží, ale podnikateľa vyzve na odstránenie nedostatkov pri označení tovaru alebo služby,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
57.V § 16b ods. 1 písm. e) sa slová „am) a ap) 2 000 eur“ nahrádzajú slovami „am), ap) a ar) od 2 000 eur do 10 000 eur“.
58.V § 16b ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) § 16a písm. m) od 40 eur do 200 eur,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
59.V § 16b ods. 2 písm. e) sa slová „am) a ap) 4 000 eur“ nahrádzajú slovami „am), ap) a ar) od 4 000 eur do 20 000 eur“.
60.V § 16b ods. 5 sa slová „a ap)“ nahrádzajú slovami „až ar)“.
8
61.V § 16b odsek 6 znie:
„(6) Daňový úrad alebo colný úrad pri
a)prvom opakovanom zistení porušenia podľa § 16a písm. a) d), am), ap) a ar), uloží pokutu podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. e) a môže podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona,18a)
b)každom ďalšom zistení porušenia podľa § 16a písm. a) d), am), ap) a ar), uloží pokutu podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. e) a podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona.18a)“.
62.V § 16b ods. 8 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“ a slová „am) a ap)“ sa nahrádzajú slovami „am), ap) a ar)“.
63.V § 16b ods. 10 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“ a za slovo „oprávnenia“ sa vkladajú slová „k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona“.
64.V § 16b ods. 11 sa slová „ao) a ap)“ nahrádzajú slovami „ao) až ar)“.
65.V § 16c ods. 1 a 2 sa za slová „Daňový úrad“ vkladajú slová „alebo colný úrad“.
66.V § 16c odsek 3 znie:
„(3) Pokutu podľa odseku 1 alebo odseku 2 ukladá ten daňový úrad alebo colný úrad, ktorý správny delikt zistil.“.
67.V § 16c odsek 5 znie:
„(5) Daňový úrad alebo colný úrad
a) pri prvom opakovanom zistení porušenia podľa § 16a písm. al) a an), uloží pokutu podľa odseku 2 písm. c) alebo písm. d) a môže podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona,18a)
b) pri každom ďalšom zistení porušenia podľa § 16a písm. al) a an), uloží pokutu podľa odseku 2 písm. c) alebo písm. d) a podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona.18a)“.
68.V §16c sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Daňový úrad a colný úrad sa o zistení porušenia podľa § 16a písm. y) al) a an) vzájomne informujú.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
69.V § 16c ods. 7 a 9 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1 a 2“.
70.V § 17 odsek 1 znie:
„(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona vykonáva orgán finančnej správy. Pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu,18d) pričom na účely kontroly môže byť využitý aj pokladničný doklad, kópia originálu pokladničného dokladu, paragón, iný doklad, ktorý nie je pokladničným dokladom a obsahuje informácie o cene tovaru alebo o cene služby a doklad podľa osobitných predpisov18e) získaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou aj inak, ako postupom podľa osobitného predpisu.20) Pokladničný doklad, kópia originálu pokladničného dokladu, paragón, iný doklad, ktorý nie je pokladničným dokladom a obsahuje informácie o cene tovaru alebo o cene služby a doklad podľa osobitných
9
predpisov18e) podľa druhej vety predložený orgánu finančnej správy, sa považuje za dôkaz získaný v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom. Orgán finančnej správy je oprávnený osobné údaje fyzickej osoby podľa druhej vety, ktorými meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo sprístupniť alebo poskytnúť výlučne súdu na účely súdneho konania alebo na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní na účely trestného konania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18e znie:
18e) Napríklad § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 198/2007 Z. z., § 29 ods. 1 písm. g) a § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z.“.
71.§ 17a vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Zabezpečenie a prepadnutie elektronickej registračnej pokladnice
(1)Colný úrad alebo daňový úrad môže zabezpečiť elektronickú registračnú pokladnicu vrátane akéhokoľvek prístroja, ktorý je na elektronickú registračnú pokladnicu pripojený pevne alebo prostredníctvom bezdrôtovej technológie, najmä počítač, notebook, externý disk, USB kľúč, úložisko dát, peňažná zásuvka, čítačka kariet, ak existuje dôvodné podozrenie z pozmeňovania údajov v elektronickej registračnej pokladnici alebo v kontrolnom zázname alebo ak elektronická registračná pokladnica nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 až 4.
(2)Colný úrad alebo daňový úrad, ktorý zabezpečil elektronickú registračnú pokladnicu, požiada Colný úrad Bratislava o technickú expertízu. Colný úrad Bratislava posúdi odôvodnenosť vykonania technickej expertízy. Ak nie je dôvod na vykonanie technickej expertízy, Colný úrad Bratislava vráti elektronickú registračnú pokladnicu colnému úradu alebo daňovému úradu, ktorý vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o zabezpečení elektronickej registračnej pokladnice.
(3)Colný úrad Bratislava je oprávnený pri technickej expertíze odstrániť plombu, ktorou je označená elektronická registračná pokladnica. Lehota na vykonanie technickej expertízy je maximálne jeden rok od právoplatnosti rozhodnutia o zabezpečení elektronickej registračnej pokladnice.
(4)Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je na výzvu a v lehote v nej určenej povinný Colnému úradu Bratislava poskytnúť pri technickej expertíze súčinnosť a všetky podklady a doklady nevyhnutné pre vykonanie technickej expertízy.
(5)Colný úrad alebo daňový úrad, ktorý elektronickú registračnú pokladnicu zabezpečil, vydá rozhodnutie o prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice do 15 dní odo dňa doručenia výsledkov technickej expertízy podľa odseku 2, ktorej výsledky preukázali, že došlo k naplneniu niektorého z dôvodov zabezpečenia podľa odseku 1.
(6)Colný úrad alebo daňový úrad môže zničiť prepadnutú elektronickú registračnú pokladnicu najskôr po piatich rokoch odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice.
(7)Colný úrad alebo daňový úrad postupuje pri zabezpečení a prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice primerane podľa osobitného predpisu,20a) ak odseky 1 6 neustanovujú inak.“.
10
72.Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17b
Postup podnikateľa pri zabezpečení a prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice
(1)Počas zabezpečenia elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služby postupovať podľa § 10 ods. 3 5 alebo používať inú elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá bola uvedená do prevádzky podľa § 7, alebo používať virtuálnu registračnú pokladnicu.
(2)Podnikateľ, ktorý počas zabezpečenia elektronickej registračnej pokladnice postupoval podľa § 10 ods. 3 5, je povinný po zrušení rozhodnutia o zabezpečení elektronickej registračnej pokladnice zaevidovať údaje z vyhotovených paragónov do elektronickej registračnej pokladnice v lehote podľa § 10 ods. 5, pričom kópie paragónov je povinný uchovávať podľa § 9 ods. 4.
(3)Podnikateľ, ktorému bola zabezpečená elektronická registračná pokladnica, je povinný po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice kópie paragónov archivovať v súlade s osobitným predpisom;20b) ak bude podnikateľ naďalej predávať tovar alebo poskytovať službu podľa prílohy č. 1, je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo používať virtuálnu registračnú pokladnicu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
20b) § 35 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
73.Za § 18cc sa vkladá § 18cd, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18cd
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)Konanie o uložení sankcie podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2017, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2017, sa dokončí podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2017.
(2)Za porušenie ustanovení zákona v znení účinnom do 31. decembra 2017, o ktorom sa do 31. decembra 2017 neviedlo konanie, sa uloží sankcia podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2017, ak je to pre podnikateľa, servisnú organizáciu, výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice priaznivejšie.
(3)Knihu elektronickej registračnej pokladnice, ktorú podnikateľ používal pred 1. januárom 2018, môže používať aj naďalej, ak upraví popisy záznamov v súlade s prílohou č. 3 v znení účinnom od 1. januára 2018.“.
74.§ 18d znie:
㤠18d
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.26a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
26a) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel
11
vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú.v.EÚ L 241, 17.9.2015).“.
75.V prílohe č. 3 časti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE sa slová „Dôvod a dátum výmeny fiskálnej pamäte a jej kód“ nahrádzajú slovami „Dôvod a dátum výmeny fiskálnej pamäte, kód fiskálnej pamäte a suma kumulovaného obratu“, slová „Dátum ukončenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice“ sa nahrádzajú slovami „Dátum ukončenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice a suma kumulovaného obratu“ a za slovo „údržby“ sa vkladajú slová „a dátum aktualizácie vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu“.
76.V prílohe č. 3 časti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE sa v celom texte slová „číslo plomby“ nahrádzajú slovami „číslo série a poradové číslo plomby“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 .