1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
Názov smernice:
SMERNICA RADY 2009/133/ES z 19. októbra 2009 o spoločnom systéme zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom
rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi
Smernica EÚ
SMERNICA RADY 2009/133/ES z 19. októbra 2009 o spoločnom systéme
zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „595/2003“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl.4
KAPITOLA II
PRAVIDLÁ UPLATNITEĽNÉ NA ZLUČOVANIE, ROZDELENIE, ČIASTOČNÉ ROZDELENIE PREVODY AKTÍV A VÝMENY AKCIÍ
1. Zlúčenie, rozdelenie alebo čiastočné rozdelenie nevedie k zdaneniu kapitálových ziskov vypočítaných ako rozdiel medzi reálnou hodnotou prevedených aktív a pasív a ich hodnotou na daňové účely.
N
595/2003
§ 17e ods. 1
písm. a)
Do základu dane daňovníka zrušeného bez likvidácie v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu, 80b) sa
nezahrnuje suma vo výške oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev vykázaná podľa osobitného predpisu,1) ak sa vzťahujú k majetku a záväzkom, ktoré právny nástupca tohto daňovníka prevzal v pôvodných cenách podľa osobitného predpisu,1) a k hmotnému majetku
Ú
2
ods. 2
písm. c)
ods. 4
ods. 5
a nehmotnému majetku, ktoré prevzal v ocenení podľa § 25,
Do základu dane právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie sa
nezahrnuje goodwill alebo záporný goodwill vykázaný v otváracej súvahe právneho nástupcu neupravený podľa osobitného predpisu.1)
Daňovník zrušený bez likvidácie zahrnuje do základu dane z vypočítaného ročného odpisu pomernú časť pripadajúcu na celé kalendárne mesiace, počas ktorých tento daňovník majetok účtoval.1)
Právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie uplatní zvyšnú časť ročného odpisu prepočítaného na mesiace, počnúc mesiacom, v ktorom bol majetok zaúčtovaný u tohto právneho nástupcu. Súčasne prevezme pri odpisovanom majetku pôvodné ceny, uplatnené daňové odpisy a zostatkové ceny majetku podľa § 25 ods. 3 a pokračuje v odpisovaní začatom pôvodným vlastníkom. Pri nehmotnom majetku právny nástupca pokračuje v odpisovaní z pôvodnej vstupnej ceny počas doby odpisovania ustanovenej v odpisovom pláne1) právneho nástupcu najviac do výšky podľa § 25 ods. 3. Pri neodpisovanom majetku právny nástupca prevezme vstupnú cenu podľa § 25.
3
2. Na účely tohto článku platia tieto vymedzenia pojmov:
a) „hodnota na daňové účely“ predstavuje hodnotu, na základe ktorej by sa akýkoľvek zisk alebo strata vypočítal na účely zdanenia príjmu, ziskov alebo kapitálových ziskov prevádzajúcej spoločnosti, ak by sa takéto aktíva alebo pasíva predali v čase rozdelenia alebo čiastočného rozdelenia, ale nezávisle od zlúčenia;
b) „prevedené aktíva alebo pasíva“ predstavujú tie aktíva a pasíva prevádzajúcej spoločnosti, ktoré v dôsledku zlúčenia, rozdelenia alebo čiastočného rozdelenia efektívne spojené so stálou prevádzkárňou prijímajúcej spoločnosti v členskom štáte prevádzajúcej spoločnosti a podieľajú sa na tvorbe ziskov alebo strát braných do úvahy na daňové účely.
595/2003 a návrh zákona čl.I
Návrh zákona čl.I
§ 17e ods.11
§ 17e ods.8
Pôvodnou cenou pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev je ocenenie
a) majetku a záväzkov u daňovníka zrušeného bez likvidácie zistené podľa osobitného predpisu 1) bez precenenia na reálnu hodnotu a
b) hmotného majetku a nehmotného majetku u daňovníka zrušeného bez likvidácie zistené podľa § 25.
Odseky 1 až 7 sa uplatnia, ak
a)právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie je právny nástupca so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore,
b)majetok a záväzky daňovníka zrušeného bez likvidácie zostávajú funkčne spojené so stálou prevádzkarňou právneho nástupcu umiestnenou na území Slovenskej republiky,
c)členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, v ktorom právny nástupca sídlo, umožňuje ocenenie majetku a záväzkov nadobudnutých právnym nástupníctvom v pôvodných cenách,
d) právny nástupca ocení majetok a záväzky nadobudnuté právnym nástupníctvom v pôvodných cenách.
4
3. Ak sa uplatňuje odsek 1 a ak členský štát považuje prevádzajúcu spoločnosť, ktorá nie je rezidentom, za daňovo transparentnú na základe svojho hodnotenia, právnych charakteristík tejto spoločnosti vyplývajúcich z práva, podľa ktorého je založená, a preto zdaňuje akcionárov z ich podielov na ziskoch prevádzajúcej spoločnosti, pokiaľ tieto zisky vznikli, a podľa doby kedy vznikli, tento členský štát nezdaní žiadny príjem, zisky ani kapitálové zisky vypočítané ako rozdiel medzi reálnou hodnotou prevedených aktív a pasív a ich hodnotou na daňové účely.
4. Odseky 1 a 3 sa uplatňujú len vtedy, ak prijímajúca spoločnosť vypočíta všetky nové odpisy a zisky alebo straty vzťahujúce sa na prevedené aktíva a pasíva prevedené podľa pravidiel, ktoré by platili pre prevádzajúcu spoločnosť alebo spoločnosti, ak by nedošlo k zlúčeniu, rozdeleniu ani čiastočnému rozdeleniu.
595/2003
595/2003
§ 14 ods. 4
ods. 5
§ 17c ods.1 písm. a)
Základ dane daňovníka, ktorý je verejnou obchodnou spoločnosťou, sa zisťuje za spoločnosť ako celok podľa § 17 29. Tento základ dane sa medzi jednotlivých spoločníkov delí v takom pomere, v akom sa medzi nich rozdeľuje zisk31) podľa spoločenskej zmluvy. Ak v spoločenskej zmluve nie je rozdelenie zisku určené, základ dane sa delí medzi jednotlivých spoločníkov rovným dielom. Daňová strata sa delí rovnako ako základ dane vypočítaný podľa § 17 až 29.
Základ dane daňovníka, ktorý je komanditnou spoločnosťou, sa zisťuje za spoločnosť ako celok podľa § 17 29. Od takto zisteného základu dane sa odpočíta podiel pripadajúci na komplementárov, ktorý sa určí v rovnakom pomere, v akom sa delí zisk pred zdanením medzi komanditistov a komplementárov.32) Zostávajúci základ dane je základom dane komanditnej spoločnosti. Daňová strata sa delí rovnako ako základ dane vypočítaný podľa § 17 až 29.
Základ dane daňovníka zrušeného bez likvidácie sa v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu, 80b)upraví o sumu vo výške oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev vykázanú podľa osobitného predpisu,1) ak tieto oceňovacie rozdiely nezahrnuje do základu dane právny nástupca
5
5. Ak podľa zákonov členského štátu prevádzajúcej spoločnosti je prijímajúca spoločnosť oprávnená nové odpisy alebo zisky, alebo straty vzťahujúce sa na prevedené aktíva a pasíva vypočítať na odlišnom základe, ako je stanové v odseku 4, odsek 1 sa neuplatní na aktíva a pasíva, na ktoré sa vzťahuje tento prípad.
ods.2
ods. 3 písm. c)
tohto daňovníka,
Majetok a záväzky nadobudnuté právnym nástupcom od daňovníka zrušeného bez likvidácie sa oceňujú reálnou hodnotou. Právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie
a) odpisuje hmotný majetok z reálnej hodnoty ako novoobstaraný majetok postupom podľa § 26 alebo
b) môže pokračovať v odpisovaní hmotného majetku z reálnej hodnoty, pričom pri rovnomernom odpisovaní sa doba odpisovania predĺži o dobu vyplývajúcu so spôsobu výpočtu podľa § 27 a pri zrýchlenom odpisovaní sa postupuje podľa § 28 ako v ďalších rokoch odpisovania, a to počas zostávajúcej doby odpisovania podľa § 26, ak oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev vykázané podľa osobitného predpisu1)zahrnie do základu dane daňovník zrušený bez likvidácie alebo tento právny nástupca jednorazovo v tom zdaňovacom období, v ktorom nastal rozhodný deň.77c)
Do základu dane právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie sa
zahrnuje goodwill alebo záporný goodwill upravený podľa osobitného predpisu,1) do jeho úplného zahrnutia, najdlhšie počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške jednej sedminy ročne, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom nastal rozhodný deň;77c) ak počas tohto obdobia
1. sa daňovník zrušuje s likvidáciou, najneskôr
6
v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu dňu jeho vstupu do likvidácie,80b)
2. sa daňovník zrušuje bez likvidácie, najneskôr v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu,80b)
3. je na daňovníka vyhlásený konkurz, najneskôr v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu80b) alebo
4. dôjde k predaju podniku, najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy o predaji podniku30) alebo dôjde k nepeňažnému vkladu podniku, najneskôr ku dňu splatenia nepeňažného vkladu.80c)
Čl.5
Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, aby v prípadoch, keď opravné položky alebo rezervy riadne vytvorené prevádzajúcou spoločnosťou čiastočne alebo úplne oslobodené od zdanenia a nepochádzajú zo stálej prevádzkárne v zahraničí, mohli byť tieto opravné položky a rezervy prevedené s rovnakým oslobodením od zdanenia stálej prevádzkárne prijímajúcej spoločnosti, ktorá sa nachádza v členskom štáte prevádzajúcej spoločnosti s tým, že prijímajúca spoločnosť tak prevezme práva a povinnosti prevádzajúcej spoločnosti.
N
595/2003
§ 17e ods.1
písm. b)
písm. c)
Do základu dane daňovníka zrušeného bez likvidácie v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu, 80b) sa
nezahrnujú opravné položky vytvorené k zásobám, cenným papierom a k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému nehmotnému majetku,1) ak právny nástupca tohto daňovníka prevezme pôvodné ceny zásob, cenných papierov, dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku,
zahrnujú aj rezervy podľa § 20 a opravné položky k pohľadávkam uznané za daňový výdavok v rozsahu najviac podľa § 20 a najneskôr v tom zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu,80b)
Ú
7
595/2003
a návrh zákona čl.I
ods. 2
písm. a)
písm. b)
ods. 9
písm. a)
Do základu dane právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie sa
zahrnuje rozdiel medzi sumou prevzatej rezervy podľa § 20 a výškou skutočnej úhrady záväzku v zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade záväzku, ku ktorému bola tvorená táto rezerva, pričom pri ďalšej tvorbe rezervy zahrnovanej do základu dane podľa § 20 ods. 1 sa u právneho nástupcu postupuje podľa § 20; obdobne sa postupuje aj pri opravnej položke,
náklad, ku ktorému bola tvorená rezerva podľa osobitného predpisu,1) ktorej tvorba nie je súčasťou základu dane podľa § 20, zahrnuje do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k použitiu rezervy u právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie podľa § 17 ods. 23; obdobne sa postupuje aj pri opravnej položke,
Ak pri zrušení daňovníka bez likvidácie so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorého právnym nástupcom je daňovník so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, vznikne tomuto právnemu nástupcovi na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň a sú splnené podmienky podľa odseku 8, právny nástupca
neupravuje základ dane o zostatky rezerv, opravných položiek a účtov časového rozlíšenia, ak sa vzťahujú k majetku a záväzkom tejto stálej prevádzkarne, s výnimkou opravnej položky k pohľadávkam
8
podľa § 20,
Čl.6
Ak sa operácie uvedené v článku 1 písm. a) uskutočnili medzi spoločnosťami z členského štátu prevádzajúcej spoločnosti v takom rozsahu, že tento členský štát by uplatňoval ustanovenia umožňujúce prijímajúcej spoločnosti prevziať straty prevádzajúcej spoločnosti, ktoré ešte neboli uplatnené na daňové účely, rozšíri tieto ustanovenia tak, aby sa vzťahovali na prevzatie takých strát stálymi prevádzkarňami prijímajúcej spoločnosti, nachádzajúcimi sa na území tohto štátu.
N
595/2003
595/2003
a návrh zákona čl.I
595/2003
§ 17e ods.7
ods.9
písm. c)
§ 30 ods.2
Pri odpočítavaní daňovej straty u právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie sa postupuje podľa § 30. Ak pri zrušení daňovníka bez likvidácie so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorého právnym nástupcom je daňovník so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, vznikne tomuto právnemu nástupcovi na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň a sú splnené podmienky podľa odseku 8, právny nástupca
odpočítava daňovú stratu daňovníka zrušeného bez likvidácie vo výške a spôsobom podľa § 30, ak sa vzťahuje k majetku a záväzkom tejto stálej prevádzkarne.
Ak daňovník, ktorý začal odpočítavať daňovú stratu alebo mu vznikol nárok na odpočítavanie daňovej straty podľa odseku 1, zanikol v dôsledku zrušenia bez likvidácie, daňovú stratu odpočítava právny nástupca; ak je právnych nástupcov viac, daňová strata sa odpočítava u každého z nich pomerne, a to podľa výšky vlastného imania zaniknutého daňovníka, v akej prešlo na jednotlivých právnych nástupcov. Právny nástupca môže odpočítať daňovú stratu, ak je zanikajúca právnická osoba a jej právny nástupca daňovníkom dane z príjmov právnickej osoby a súčasne, ak účelom tohto zániku nie je len zníženie alebo vyhnutie sa daňovej povinnosti.
Ú
Čl.12
KAPITOLA V
N
Návrh zákona
§ 17f ods.2
Súčasťou osobitného základu dane u daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu
Ú
9
PRAVIDLÁ UPLATNITEĽNÉ NA PREMIESTNENIE SÍDLA SE ALEBO SCE
1. Ak:
a) SE alebo SCE premiestňuje svoje sídlo z jedného členského štátu do iného členského štátu alebo
b) v súvislosti s premiestnením svojho sídla z jedného členského štátu do iného členského štátu SE alebo SCE, ktoré rezidentom v prvom členskom štáte, prestanú byť rezidentom v tomto členskom štáte a stávajú sa rezidentom v inom členskom štáte,
toto premiestnenie sídla alebo zánik rezidencie nevedie k zdaňovaniu kapitálových ziskov vypočítaných podľa článku 4 ods. 1 v členskom štáte, z ktorého sa sídlo premiestnilo, získaných z tých aktív a pasív SE alebo SCE, ktoré následne zostávajú efektívne spojené so stálou prevádzkárňou SE alebo SCE v členskom štáte, z ktorého sa sídlo premiestnilo, a podieľajú sa na tvorbe ziskov alebo strát braných do úvahy na daňové účely.
2. Odsek 1 sa uplatňuje len vtedy, ak SE alebo SCE vypočíta nové odpisy a zisky alebo straty vzťahujúce sa na aktíva a pasíva, ktoré zostávajú efektívne spojené s touto stálou prevádzkárňou, ako keby sa sídlo nepremiestnilo alebo SE alebo SCE neprestali byť daňovým rezidentom.
3. Ak podľa právnych predpisov členského štátu, z ktorého bolo sídlo premiestnené, SE alebo SCE oprávnené nové odpisy a zisky vzťahujúce sa na aktíva a pasíva zostávajúce v tomto členskom štáte vypočítať na odlišnom základe, ako je stanovené v odseku 2, odsek 1 sa neuplatní na aktíva a pasíva, na ktoré sa uplatňuje táto možnosť.
čl.I
písm. a)
§ 17
ods.26
a písm. e) tretieho bodu so stálou prevádzkarňou 16 ods. 2) je reálna hodnota80ca) prevedeného majetku a záväzkov v čase odchodu, pričom pri vyčíslení osobitného základu dane sa postupuje primerane podľa § 17a a § 17 ods. 13 písm. a), ak daňovník podľa § 2 písm. d) druhého bodu
a) prestane byť daňovníkom podľa § 2 písm. d) druhého bodu na území Slovenskej republiky okrem toho majetku a záväzkov, ktoré zostávajú funkčne spojené so stálou prevádzkarňou umiestnenou na území Slovenskej republiky, alebo
Ak pri zmene sídla alebo miesta skutočného vedenia obchodnej spoločnosti, alebo družstva z územia Slovenskej republiky do niektorého z členských štátov Európskej únie vznikne na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, daňovník neupravuje základ dane o zostatky rezerv, opravných položiek a účtov časového rozlíšenia, ak sa vzťahujú k majetku a záväzkom tejto stálej prevádzkarne, okrem opravnej položky podľa § 20, pokračuje v odpisovaní hmotného majetku a nehmotného majetku tejto stálej prevádzkarne a odpočítavaní daňovej straty podľa § 30, ak sa vzťahuje k majetku a záväzkom tejto stálej prevádzkarne.
Čl.13
1. Ak:
a) SE alebo SCE premiestňuje svoje sídlo z jedného členského
N
Návrh zákona čl.I
§ 17 ods.26
Ak pri zmene sídla alebo miesta skutočného vedenia obchodnej spoločnosti, alebo družstva z územia Slovenskej republiky do
Ú
10
štátu do iného členského štátu alebo
b) v súvislosti s premiestňovaním svojho sídla z jedného členského štátu do iného členského štátu SE alebo SCE, ktoré sú rezidentom v prvom členskom štáte, prestanú byť rezidentom v tomto členskom štáte a stanú sa rezidentom v inom členskom štáte,
členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že v prípadoch, keď sú opravné položky alebo rezervy riadne vytvorené zo strany SE alebo SCE predtým, ako sa sídlo premiestnilo, čiastočne alebo úplne oslobodené od dane a nepochádzajú zo stálych prevádzkární v zahraničí, takéto opravné položky alebo rezervy sa môžu previesť s rovnakým oslobodením od dane na stálu prevádzkáreň SE alebo SCE, ktorá sa nachádza v členskom štáte, z ktorého sa sídlo premiestnilo.
2. Ak by sa spoločnosti premiestňujúcej svoje sídlo v rámci územia členského štátu umožnilo prevziať alebo preniesť späť straty, ktoré sa neuplatnili na daňové účely, tento členský štát umožní stálej prevádzkárni, ktorá sa nachádza na jeho území, SE alebo SCE premiestňujúcim svoje sídlo prevziať tieto straty SE alebo SCE, ktoré sa neuplatnili na daňové účely, za predpokladu, že prevzatie straty alebo jej prenesenie späť by bolo umožnené za porovnateľných okolností spoločnosti, ktorá má naďalej sídlo v tomto členskom štáte alebo zostáva v ňom naďalej rezidentom.
niektorého z členských štátov Európskej únie vznikne na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, daňovník neupravuje základ dane o zostatky rezerv, opravných položiek a účtov časového rozlíšenia, ak sa vzťahujú k majetku a záväzkom tejto stálej prevádzkarne, okrem opravnej položky podľa § 20, pokračuje v odpisovaní hmotného majetku a nehmotného majetku tejto stálej prevádzkarne a odpočítavaní daňovej straty podľa § 30, ak sa vzťahuje k majetku a záväzkom tejto stálej prevádzkarne.
Čl.15
KAPITOLA VI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Členský štát môže odmietnuť uplatňovanie alebo ustúpiť od uplatňovania výhod vyplývajúcich zo všetkých alebo ktorejkoľvek časti ustanovení článkov 4 až 14, ak jedna z operácií uvedených v článku 1:
a) má za svoj hlavný cieľ alebo jeden z hlavných cieľov daňový únik alebo vyhýbanie sa plateniu daní; skutočnosť, že operácia nie je vykonaná z riadnych obchodných dôvodov, ako
D
Návrh zákona čl.I
§ 17e ods.13
Odseky 1 11 sa neuplatnia, a uplatní sa postup podľa § 17c, ak hlavným cieľom alebo jedným z hlavných dôvodov zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev je zníženie daňovej povinnosti alebo vyhnutie sa daňovej povinnosti. Ak zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností alebo družstiev nebolo realizované z riadnych obchodných dôvodov ako je
Ú
11
napríklad reštrukturalizácia alebo racionalizácia činností spoločností zúčastňujúcich sa na operácii, môže viesť k predpokladu, že hlavným alebo jedným z hlavných cieľov operácie je vyhýbanie sa plateniu daní alebo daňový únik;
b) má za následok, že spoločnosť, či už zúčastnená na operácii alebo nie, prestane spĺňať podmienky požadované na zastupovanie zamestnancov v orgánoch spoločnosti podľa dohôd platných pred touto operáciou.
2. Odsek 1 písm. b) bude platiť v takom rozsahu a dovtedy, pokiaľ sa na spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, nevzťahujú žiadne právne ustanovenia Spoločenstva obsahujúce ekvivalentné pravidlá o zastúpení zamestnancov v orgánoch spoločnosti.
reštrukturalizácia alebo racionalizácia činností, možno predpokladať, že hlavným cieľom alebo jedným z hlavných dôvodov zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev je zníženie daňovej povinnosti alebo vyhnutie sa daňovej povinnosti.
n.a.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)