1/
1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) (ďalej len „smernica“)
1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; ďalej len „Návrh zákona“
(gestor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
2. Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov; ďalej len „OBZ“)
(gestor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
3. Civilný sporový poriadok (zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok; ďalej len „CSP“)
(gestor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
4. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
(gestor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
5. zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
(gestor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
6. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
(gestor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
7. vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
(gestor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
8. vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 482/2011 Z. z. o zverejňovaní súdnych rozhodnutí v znení neskorších predpisov
(gestor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob transp.
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
1. Touto smernicou sa stanovujú pravidlá ochrany pred neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením obchodného tajomstva.
Členské štáty môžu v súlade s ustanoveniami ZFEÚ stanoviť širšiu
n.a.
n.a.
1/
2
ochranu pred neoprávneným získaním, využitím alebo sprístupnením obchodného tajomstva, ako je ochrana, ktorá sa vyžaduje touto smernicou, a to za predpokladu, že sa zabezpečí súlad s článkami 3, 5 a 6, článkom 7 ods. 1, článkom 8, článkom 9 ods. 1 druhým pododsekom, článkom 9 ods. 3 a 4, článkom 10 ods. 2, článkami 11 a 13 a článkom 15 ods. 3.
2. Táto smernica nemá vplyv na:
a) výkon práva na slobodu prejavu a práva na informácie, ako sa stanovuje v charte, vrátane dodržiavania slobody a plurality médií;
b) uplatňovanie pravidiel Únie alebo vnútroštátnych pravidiel, ktorými sa od vlastníkov obchodného tajomstva vyžaduje, aby z dôvodu verejného záujmu sprístupnili informácie, vrátane obchodného tajomstva, orgánom verejnej moci alebo správnym alebo súdnym orgánom na účel výkonu povinností týchto orgánov;
c) uplatňovanie pravidiel Únie alebo vnútroštátnych pravidiel, ktorými sa od inštitúcií a orgánov Únie alebo vnútroštátnych verejných orgánov požaduje alebo ktoré im umožňujú, aby sprístupnili informácie poskytnuté podnikmi, ktoré tieto inštitúcie, orgány alebo vnútroštátne orgány uchovávajú v súlade s povinnosťami a podmienkami stanovenými v práve Únie alebo vnútroštátnom práve;
d) nezávislosť sociálnych partnerov a ich práva uzatvárať kolektívne zmluvy v súlade s právom a postupmi Únie a
1/
3
vnútroštátnym právom a postupmi.
3. Žiadne z ustanovení tejto smernice sa nesmie vykladať tak, že ponúka akýkoľvek dôvod na obmedzenie mobility zamestnancov. Táto smernica vo vzťahu k výkonu takejto mobility predovšetkým neponúka žiadny dôvod na:
a) obmedzenie využívania informácií, ktoré nepredstavujú obchodné tajomstvo v zmysle článku 2 ods. 1, zo strany zamestnancov;
b) obmedzenie využívania skúseností a zručností zo strany zamestnancov, ktoré nadobudli poctivým spôsobom v rámci bežného výkonu svojho zamestnania;
c) uloženie akýchkoľvek ďalších obmedzení zamestnancom v ich pracovných zmluvách, ktoré iné ako obmedzenia uložené v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom.
Č: 2
O: 1
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
1. „obchodné tajomstvo“ informácie, ktoré spĺňajú všetky tieto požiadavky:
a) tajné v tom zmysle, že nie ako celok alebo pri presnom usporiadaní a spojení ich častí všeobecne známe alebo bežne prístupné osobám v kruhoch, ktoré sa dotknutým druhom informácií bežne zaoberajú;
b) majú obchodnú hodnotu, pretože tajné;
c) osoba, ktorá s týmito informáciami oprávnene nakladá, podnikla za daných
N
2
§: 17
O: 1
(1) Predmetom práv patriacich k podniku je aj obchodné tajomstvo. Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle majiteľa obchodného tajomstva utajené a majiteľ obchodného tajomstva zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.
Ú
1/
4
okolností primerané kroky, aby ich udržala v tajnosti;
Č: 2
O: 2
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
2. „vlastník obchodného tajomstva“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá oprávnene nakladá s obchodným tajomstvom;
N
1
§: 17
O: 2
(2) Majiteľ obchodného tajomstva je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá oprávnene nakladá s obchodným tajomstvom, ktoré sa vzťahuje na podnik prevádzkovaný touto osobou pri výkone podnikania podľa § 2 ods. 1.
Ú
Č: 2
O: 3
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
3. „porušovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá neoprávnene získala, využila alebo sprístupnila obchodné tajomstvo;
N
1
§: 17
O: 3
(3) Rušiteľ obchodného tajomstva je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá porušuje alebo ohrozuje obchodné tajomstvo.
Ú
Č: 2
O: 4
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
4. „tovar porušujúci právo k obchodnému tajomstvu“, je tovar, ktorého návrh, vlastnosti, fungovanie, výrobný proces alebo uvedenie na trh významný prospech z obchodného tajomstva, ktoré bolo neoprávnene získané, využité alebo sprístupnené.
N
1
§: 17
O: 4
(4) Tovar porušujúci právo k obchodnému tajomstvu je tovar, ktorého návrh, vlastnosti, fungovanie, výrobný proces alebo uvedenie na trh významný prospech z obchodného tajomstva, ktoré bolo porušené.
Ú
Č: 3
O: 1
P: a), b), c), d)
Oprávnené získanie, využitie a sprístupnenie obchodného tajomstva
1. Získanie obchodného tajomstva sa považuje za oprávnené, keď sa obchodné tajomstvo získalo prostredníctvom ktoréhokoľvek z týchto prostriedkov:
a) nezávislého objavu alebo vytvorenia;
b) pozorovania, skúmania, demontáže alebo testovania výrobku alebo predmetu, ktorý bol sprístupnený
N
1
§: 51
O: 6
(6) Získanie obchodného tajomstva nie je neoprávnené, ak k nemu došlo:
a) nezávislým objavom alebo vytvorením,
b)pozorovaním, skúmaním, demontážou alebo testovaním výrobku alebo predmetu, ktorý bol sprístupnený verejnosti alebo ktorý oprávnene vlastní osoba, ktorá informácie získala a na ktorú sa nevzťahuje právna povinnosť obmedziť získanie obchodného tajomstva,
c)výkonom práva zamestnancov alebo zástupcov zamestnancov na informácie podľa slovenského právneho poriadku a práva Európskej únie, alebo
d)iným spôsobom, ktorý je v súlade so zásadou
Ú
1/
5
verejnosti alebo ktorý oprávnene vlastní osoba, ktorá informácie získala a na ktorú sa nevzťahuje žiadna právna povinnosť obmedziť získanie obchodného tajomstva;
c) výkonu práva pracovníkov alebo zástupcov pracovníkov na informácie a konzultácie v súlade s právom alebo postupmi Únie a vnútroštátnym právom alebo postupmi;
d) akéhokoľvek iného postupu, ktorý je za daných okolností v súlade so zásadami poctivého obchodného styku.
poctivého obchodného styku a súčasne nezasahuje do práv tretích osôb.
Č: 3
O: 2
2. Získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva sa považuje za oprávnené v rozsahu, v akom takéto získanie, využitie alebo sprístupnenie vyžaduje alebo umožňuje právo Únie alebo vnútroštátne právo.
N
1
§: 51
O: 7
(7) Získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva nie je neoprávnené v rozsahu, v akom získanie, využitie alebo sprístupnenie vyžaduje alebo umožňuje slovenský právny poriadok alebo právo Európskej únie.
Ú
Č: 4
O: 1
Neoprávnené získanie, využitie a sprístupnenie obchodného tajomstva
1. Členské štáty zabezpečia, aby vlastníci obchodného tajomstva boli oprávnení požiadať o opatrenia, postupy a prostriedky nápravy stanovené v tejto smernici s cieľom zamedziť neoprávnenému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu svojho obchodného tajomstva alebo dosiahnuť nápravu za neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie svojho obchodného tajomstva.
N
2
1
§: 53
§: 55b
O: 1 až 3
Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.
(1) Neodkladným opatrením môže súd na návrh majiteľa obchodného tajomstva nariadiť rušiteľovi obchodného tajomstva jednu alebo viac povinností spočívajúcich v
a)ukončení alebo zákaze využívania alebo sprístupňovania obchodného tajomstva,
b)zákaze výroby, ponúkania, uvádzania na trh alebo využívania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu,
c)zákaze dovozu, vývozu alebo skladovania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu na účel jeho výroby, ponúkania, uvádzania na trh alebo využívania,
Ú
1/
6
1
§: 55c
O: 1 až 4, 6
d)zaistení alebo odovzdaní tovaru, ktorým bolo porušené právo k obchodnému tajomstvu, vrátane dovážaného tovaru, s cieľom zabrániť jeho uvedeniu na trh alebo obehu na trhu.
(2) Ak je to so zreteľom na okolnosti prípadu možné a účelné, môže súd uložiť majiteľovi obchodného tajomstva povinnosť zložiť zábezpeku určenú na zabezpečenie náhrady škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla nariadením neodkladného opatrenia podľa odseku 1. Výšku zábezpeky a lehotu na jej zloženie určí súd. Ak majiteľ obchodného tajomstva v lehote určenej súdom zábezpeku nezloží, súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietne.
(3) Namiesto neodkladného opatrenia podľa odseku 1, môže súd na návrh majiteľa obchodného tajomstva nariadiť rušiteľovi obchodného tajomstva povinnosť zložiť do úschovy súdu zábezpeku na náhradu škody alebo ujmy, vzniknutej porušením obchodného tajomstva. Zložením zábezpeky nevzniká rušiteľovi obchodného tajomstva právo domáhať sa sprístupnenia obchodného tajomstva.
(1) Súd môže na návrh majiteľa obchodného tajomstva v konaní vo veci samej uložiť rušiteľovi obchodného tajomstva jedno alebo viac nápravných opatrení spočívajúcich v
a)ukončení alebo zákaze využívania alebo sprístupňovania obchodného tajomstva,
b)zákaze výroby, ponúkania, uvádzania na trh alebo využívania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu,
c)zákaze dovozu, vývozu, skladovania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu na účel jeho výroby, ponúkania, uvádzania na trh alebo využívania,
d)zničení všetkých dokumentov, predmetov, materiálov, látok alebo elektronických súborov alebo ich častí obsahujúcich alebo tvoriacich obchodné tajomstvo alebo ich odovzdaní navrhovateľovi.
(2) Okrem nápravných opatrení podľa odseku 1 sa môže
1/
7
majiteľ obchodného tajomstva domáhať voči rušiteľovi obchodného tajomstva
a) úpravy tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu tak, aby bola odstránená vlastnosť tohto tovaru porušujúca právo k obchodnému tajomstvu,
b) stiahnutia tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu z trhu, ak týmto opatrením nedôjde k narušeniu ochrany obchodného tajomstva,
c) zničenia tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu.
(3) Ak nie dôvody hodné osobitného zreteľa, súd nariadi, aby opatrenia podľa odseku 1 písm. d) a odseku 2 boli vykonané na náklady rušiteľa obchodného tajomstva
(4) Namiesto nápravných opatrení podľa odsekov 1 a 2 môže súd uložiť rušiteľovi obchodného tajomstva povinnosť poskytnúť majiteľovi obchodného tajomstva peňažnú náhradu, ak
a) v čase využitia alebo sprístupnenia nevedel, ani nemohol za daných okolností vedieť, že obchodné tajomstvo získal od osoby, ktorá toto obchodné tajomstvo využila alebo sprístupnila neoprávnene
b) vykonanie dotknutých opatrení by rušiteľovi obchodného tajomstva spôsobilo neprimeranú ujmu a
c) peňažná náhrada sa javí ako dostatočne uspokojivá.
(6) Uplatnením nápravných opatrení podľa odsekov 1 4 nie je dotknuté právo majiteľa obchodného tajomstva na náhradu škody.
Č: 4
O: 2
P: a), b)
2. Získanie obchodného tajomstva bez súhlasu vlastníka obchodného tajomstva sa považuje za neoprávnené, ak sa uskutoční prostredníctvom:
a) neoprávneného prístupu k dokumentom, predmetom, materiálom, látkam alebo elektronickým súborom, s ktorými oprávnene nakladá vlastník obchodného tajomstva a ktoré obsahujú
N
1
§: 51
O: 2
(2) Neoprávneným získaním obchodného tajomstva je získanie obchodného tajomstva bez súhlasu jeho majiteľa konaním, ktoré je v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku, spočívajúcim najmä v neoprávnenom prístupe k dokumentom, predmetom, materiálom, látkam alebo elektronickým súborom alebo ich častiam, s ktorými oprávnene nakladá majiteľ obchodného tajomstva a ktoré obsahujú obchodné tajomstvo alebo z ktorých možno obchodné tajomstvo odvodiť, ako aj v ich privlastnení alebo kopírovaní.
Ú
1/
8
obchodné tajomstvo alebo z ktorých možno obchodné tajomstvo odvodiť, ako aj prostredníctvom ich privlastnenia alebo kopírovania;
b) akéhokoľvek iného konania, ktoré sa za daných okolností považuje za konanie, ktoré je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku.
Č: 4
O: 3
P: a), b), c)
3. Využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva sa považuje za neoprávnené, ak ho bez súhlasu vlastníka obchodného tajomstva vykoná osoba, o ktorej sa usudzuje, že spĺňa ktorúkoľvek z týchto podmienok:
a) získala obchodné tajomstvo neoprávnene;
b) porušuje dohodu o zachovaní dôvernosti alebo akúkoľvek inú povinnosť týkajúcu sa nesprístupnenia obchodného tajomstva;
c) porušuje zmluvnú alebo akúkoľvek inú povinnosť týkajúcu sa obmedzenia využitia obchodného tajomstva.
N
1
§: 51
O: 3
(3) Neoprávneným využitím alebo sprístupnením obchodného tajomstva je využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva bez súhlasu majiteľa obchodného tajomstva tým, kto
a) získal obchodné tajomstvo neoprávnene,
b) porušuje dohodu o zachovaní dôvernosti alebo inú povinnosť týkajúcu sa nesprístupnenia obchodného tajomstva,
c) porušuje zmluvnú alebo inú povinnosť týkajúcu sa obmedzenia využitia obchodného tajomstva.
Ú
Č: 4
O: 4
4. Získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva sa považuje za neoprávnené aj vtedy, keď určitá osoba v čase získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva vedela alebo mala za daných okolností vedieť, že obchodné tajomstvo sa získalo priamo alebo nepriamo od inej osoby, ktorá obchodné tajomstvo využívala
N
1
§: 51
O: 4
(4) Neoprávneným získaním, využitím alebo sprístupnením obchodného tajomstva je aj konanie osoby, ak v čase získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva vedela alebo za daných okolností mala vedieť, že obchodné tajomstvo sa získalo priamo alebo nepriamo od osoby, ktorá obchodné tajomstvo neoprávnene využívala alebo sprístupňovala podľa odseku 3.
Ú
1/
9
alebo sprístupňovala neoprávnene v zmysle odseku 3.
Č: 4
O: 5
5. Za neoprávnené využitie obchodného tajomstva sa považuje aj výroba, ponúkanie alebo uvádzanie tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu, na trh, alebo dovoz, vývoz alebo skladovanie tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu, na uvedené účely, ak osoba, ktorá takéto aktivity vykonávala, vedela alebo mala za daných okolností vedieť, že obchodné tajomstvo sa využívalo neoprávnene v zmysle odseku 3.
N
1
§: 51
O: 5
(5) Neoprávneným využitím obchodného tajomstva je aj výroba, ponúkanie alebo uvádzanie tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu na trh, alebo dovoz, vývoz alebo skladovanie tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu, na účel jeho uvedenia na trh, ak osoba, ktorá takéto aktivity vykonávala, vedela alebo za daných okolností mala vedieť, že obchodné tajomstvo sa využívalo neoprávnene podľa odseku 3.
Ú
Č: 5
Výnimky
Členské štáty zabezpečia, aby sa návrh na uplatnenie opatrení, postupov a prostriedkov nápravy stanovených v tejto smernici zamietol, ak k údajnému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva došlo v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
a) výkon práva na slobodu prejavu a práva na informácie, ako sa stanovuje v charte, vrátane dodržiavania slobody a plurality médií;
b) odhalenie pochybenia, protiprávneho konania alebo protiprávnej činnosti za predpokladu, že odporca konal na účely ochrany všeobecného verejného záujmu;
c) sprístupnenie pracovníkmi svojim zástupcom v rámci legitímneho výkonu ich zastupiteľských funkcií v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom, a to za predpokladu, že takéto sprístupnenie bolo pre tento výkon
N
1
6
§: 51
O: 6 a 7
§: 10
O:2 a 3
(6) Získanie obchodného tajomstva nie je neoprávnené, ak k nemu došlo
a) nezávislým objavom alebo vytvorením,
b)pozorovaním, skúmaním, demontážou alebo testovaním výrobku alebo predmetu, ktorý bol sprístupnený verejnosti alebo ktorý oprávnene vlastní osoba, ktorá informácie získala a na ktorú sa nevzťahuje právna povinnosť obmedziť získanie obchodného tajomstva,
c)výkonom práva zamestnancov alebo zástupcov zamestnancov na informácie podľa slovenského právneho poriadku a práva Európskej únie, alebo
d)iným spôsobom, ktorý je v súlade so zásadou poctivého obchodného styku a súčasne nezasahuje do práv tretích osôb.
(7) Získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva nie je neoprávnené v rozsahu, v akom získanie, využitie alebo sprístupnenie vyžaduje alebo umožňuje slovenský právny poriadok alebo právo Európskej únie.
(2) Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácie
a) týkajúcej sa závažného vplyvu na zdravie ľudí,
Ú
1/
10
funkcií nevyhnutné;
d) na účely ochrany oprávneného záujmu, ktorý sa uznáva v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve.
svetové kultúrne a prírodné dedičstvo,18) životné prostredie vrátane biologickej diverzity a ekologickej stability, 19)
b) o znečisťovaní životného prostredia,20)
c) ktorá sa získala za verejné prostriedky,7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie,
d) o štátnej pomoci21) a informácie podľa § 3 ods. 2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18 až 21 znejú:
„18) Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 159/1991 Zb. o dojednaní Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
19) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 34/1996 Z. z. o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite.
20) § 8 ods. 1 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
21) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.“.
(3) Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je ani zverejnenie zmluvy podľa § 5a.
Č: 6
O: 1
Všeobecná povinnosť
1. Členské štáty stanovia opatrenia, postupy a prostriedky nápravy nevyhnutné na zabezpečenie dostupnosti civilnoprávnych prostriedkov nápravy v prípade neoprávneného získania, využitia a sprístupnenia obchodného tajomstva.
n.a.
n.a.
Transpozícia bola vykonaná predmetným návrhom zákona.
Č: 6
O: 2
P: a), b), c)
2. Opatrenia, postupy a prostriedky nápravy uvedené odseku 1:
a) musia byť spravodlivé a rovnocenné;
b) nesmú byť zbytočne zložité alebo nákladné ani mať za následok neprimerané lehoty alebo bezdôvodné omeškania;
n.a.
n.a.
Transpozícia bola vykonaná predmetným návrhom zákona.
1/
11
c) musia byť účinné a odrádzajúce.
Č: 7
O: 1
P: a), b), c)
Primeranosť a zneužitie konania
1. Opatrenia, postupy a prostriedky nápravy stanovené v tejto smernici sa uplatňujú spôsobom, ktorý:
a) je primeraný;
b) zabraňuje vytváraniu prekážok zákonného obchodu na vnútornom trhu; a
c) poskytuje záruky proti ich zneužitiu.
N
3
Č: 2
O: 1
Č: 5
(1) Ochrana ohrozených alebo porušených práv a právom chránených záujmov musí byť spravodlivá a účinná tak, aby bol naplnený princíp právnej istoty.
Zjavné zneužitie práva nepožíva právnu ochranu. Súd môže v rozsahu ustanovenom v tomto zákone odmietnuť a sankcionovať procesné úkony, ktoré celkom zjavne slúžia na zneužitie práva alebo na svojvoľné a bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, alebo vedú k nedôvodným prieťahom v konaní.
Ú
Č: 7
O: 2
V: 1
2. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné súdne orgány mohli na návrh odporcu uplatniť primerané opatrenia stanovené vo vnútroštátnom práve, ak je návrh vo veci neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva zjavne neopodstatnená a ak sa zistí, že navrhovateľ podal návrh na začatie súdneho konania s úmyslom zneužiť situáciu alebo nekonať v dobrej viere. Takéto opatrenia zahŕňajú podľa potreby priznanie náhrady ujmy odporcovi, uloženie sankcií navrhovateľovi alebo nariadenie rozšírenia informácií týkajúcich sa rozhodnutia uvedeného v článku 15.
N
1
3
§: 55b
O: 2
Č: 5
(2) Ak je to so zreteľom na okolnosti prípadu možné a účelné, môže súd uložiť majiteľovi obchodného tajomstva povinnosť zložiť zábezpeku určenú na zabezpečenie náhrady škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla nariadením neodkladného opatrenia podľa odseku 1. Výšku zábezpeky a lehotu na jej zloženie určí súd. Ak majiteľ obchodného tajomstva v lehote určenej súdom zábezpeku nezloží, súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietne.
Zjavné zneužitie práva nepožíva právnu ochranu. Súd môže v rozsahu ustanovenom v tomto zákone odmietnuť a sankcionovať procesné úkony, ktoré celkom zjavne slúžia na zneužitie práva alebo na svojvoľné a bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, alebo vedú k nedôvodným prieťahom v konaní.
Ú
Č: 7
O: 2
V: 1
Členské štáty môžu stanoviť, že opatrenia uvedené v prvom pododseku budú prejednávané v samostatnom konaní.
D
3
§: 166
O: 2
(2) Ak sa v žalobe uvádzajú veci, ktoré sa na spojenie nehodia, alebo ak odpadnú dôvody, pre ktoré súd konania spojil, súd môže niektorú vec vylúčiť na samostatné konanie.
Ú
Č: 8
O: 1
Premlčacia doba
N
2
§: 387
O: 1
(2) Právo sa premlčí uplynutím premlčacej doby ustanovenej zákonom.
Ú
1/
12
1. Členské štáty stanovia v súlade s týmto článkom pravidlá týkajúce sa premlčacích dôb v prípade hmotnoprávnych nárokov a krokov týkajúcich sa uplatnenia opatrení, postupov a prostriedkov nápravy stanovených v tejto smernici.
V pravidlách uvedených v prvom pododseku sa stanoví, kedy začne premlčacia doba plynúť, trvanie premlčacej doby, ako aj okolnosti, za ktorých sa premlčacia doba preruší alebo pozastaví.
§: 388
O: 1
§: 393
O: 1
§: 397
§: 400
§: 403
O: 1 a 2
§: 404
O: 1 a 2
(1) Premlčaním právo na plnenie povinnosti druhej strany nezaniká, nemôže ho však priznať alebo uznať súd, ak povinná osoba namietne premlčanie po uplynutí premlčacej doby.
(1) Pri právach vzniknutých z porušenia povinnosti začína premlčacia doba plynúť dňom, keď bola povinnosť porušená, ak nie je pre premlčanie niektorých týchto práv ustanovená osobitná úprava.
Ak zákon neustanovuje pre jednotlivé práva inak, je premlčacia doba štyri roky.
Zmena v osobe dlžníka alebo veriteľa nemá vplyv na plynutie premlčacej doby.
(1) Premlčacia doba prestáva plynúť, ak veriteľ začne na základe platnej rozhodcovskej zmluvy rozhodcovské konanie spôsobom ustanoveným v rozhodcovskej zmluve alebo v pravidlách, ktorými sa rozhodcovské konanie spravuje.
(2) Ak nemožno určiť začiatok rozhodcovského konania podľa odseku 1, považuje sa rozhodcovské konanie za začaté dňom, keď návrh, aby sa rozhodlo v rozhodcovskom konaní, je doručený druhej strane do jej sídla alebo miesta podnikania, prípadne bydliska.
(1) Ak bolo právo, ktoré podlieha premlčaniu, uplatnené v súdnom alebo rozhodcovskom konaní vo forme protinároku, prestáva pri ňom plynúť premlčacia doba dňom, keď sa začalo súdne alebo rozhodcovské konanie ohľadne práva, proti ktorému protinárok smeruje, ak sa tak nárok, ako aj protinárok vzťahujú na istú zmluvu alebo na niekoľké zmluvy uzavreté na základe jedného rokovania alebo niekoľkých súvisiacich rokovaní.
(2) V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, považuje sa protinárok za uplatnený v deň, keď bol v súdnom alebo rozhodcovskom konaní podaný návrh na jeho prejednanie.
1/
13
1
§: 405
O: 1a 2
§: 408
O:1
(1) Ak právo bolo uplatnené pred premlčaním podľa § 402 404, ale v tomto konaní sa nerozhodlo vo veci samej, platí, že premlčacia doba neprestala plynúť.
(2) Ak v čase skončenia súdneho alebo rozhodcovského konania uvedeného v odseku 1 premlčacia doba uplynula alebo ak do jej skončenia zostáva menej ako rok, predlžuje sa premlčacia doba tak, že sa neskončí skôr než jeden rok odo dňa, keď sa skončilo súdne alebo rozhodcovské konanie.
V § 408 ods. 1 za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o premlčanie nárokov z porušenia alebo ohrozenia obchodného tajomstva skončí premlčacia doba najneskôr po uplynutí šiestich rokov odo dňa, keď začala po prvý raz plynúť.“.
Č: 8
O: 2
2. Dĺžka premlčacej doby nesmie byť viac ako šesť rokov.
N
1
§: 408
O: 1
V § 408 ods. 1 za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o premlčanie nárokov z porušenia alebo ohrozenia obchodného tajomstva skončí premlčacia doba najneskôr po uplynutí šiestich rokov odo dňa, keď začala po prvý raz plynúť.“.
Ú
Č: 9
O: 1
P: a), b)
Zachovanie dôvernosti obchodného tajomstva v priebehu súdneho konania
1. Členské štáty zabezpečia, aby stranám konania, ich advokátom alebo iným zástupcom, súdnym úradníkom, svedkom, znalcom a všetkým ostatným osobám, ktoré sa zúčastňujú na súdnom konaní vo veci neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva alebo ktoré majú prístup k dokumentom, ktoré súčasťou uvedeného súdneho konania, nebolo povolené využiť ani sprístupniť žiadne obchodné tajomstvo alebo údajné obchodné tajomstvo, ktoré príslušné súdne orgány na základe riadne odôvodneného návrhu zainteresovanej
N
3
3
6
§: 176
O: 2
§: 467
§: 10
O: 1
(2) Verejnosť možno na celé pojednávanie alebo na jeho časť vylúčiť, len ak by verejné prejednanie sporu ohrozilo ochranu utajovaných skutočností, citlivých informácií a skutočností chránených podľa osobitného predpisu (ďalej len "údaje chránené podľa osobitného predpisu") alebo dôležitý záujem strany alebo svedka. Vylúčenie verejnosti súd vhodným spôsobom oznámi.
Ak sa konanie podľa tohto zákona týka údajov chránených podľa osobitného predpisu, použijú sa ustanovenia tohto zákona, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(1) Informácie označené ako obchodné tajomstvo17) povinná osoba nesprístupní.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
Ú
1/
14
strany klasifikovali ako dôverné a o ktorom sa dozvedeli v dôsledku účasti na tomto konaní alebo prístupu k týmto dokumentom. V uvedenom ohľade môžu členské štáty umožniť aj príslušným súdnym orgánom prijímanie takýchto opatrení z vlastnej iniciatívy.
Povinnosť uložená v zmysle prvého pododseku trvá aj po skončení súdneho konania. Takáto povinnosť však zaniká v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
a) ak sa v konečnom rozhodnutí zistí, že údajné obchodné tajomstvo nespĺňa požiadavky stanovené v článku 2 bode 1; alebo
b) ak sa dotknuté informácie časom stanú všeobecne známymi alebo bežne dostupnými osobám v kruhoch, ktoré sa uvedeným druhom informácií bežne zaoberajú.
6
6
7
§: 10
O: 2
§: 10
O: 3
§: 169
O: 3
„17) § 17 20 Obchodného zákonníka, § 122 Trestného zákona v znení zákona č. 100/1996 Z. z. a zákona č. 13/1998 Z. z.“.
(2) Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácie
a) týkajúcej sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a prírodné dedičstvo,18) životné prostredie vrátane biologickej diverzity a ekologickej stability,19)
b) o znečisťovaní životného prostredia,20)
c) ktorá sa získala za verejné prostriedky,7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie,
d) o štátnej pomoci21) a informácie podľa § 3 ods. 2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18 až 21 znejú:
„18) Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 159/1991 Zb. o dojednaní Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
19) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 34/1996 Z. z. o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite.
20) § 8 ods. 1 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
21) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.“.
(3) Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je ani zverejnenie zmluvy podľa § 5a.
(3) Okrem údajov podľa odseku 2 sa na obale súdneho spisu vyznačujú aj ďalšie údaje, ak je to pre konanie potrebné, najmä odtlačok pečiatky „Neodkladné opatrenie“, ak bolo nariadené neodkladné opatrenie, odtlačok pečiatky „Zabezpečovacie opatrenie“, ak bolo nariadené zabezpečovacie opatrenie, odtlačok pečiatky „Väzba“, ak ide o väzobné veci, poznámka „Obchodné tajomstvo“, ak je predmetom konania obchodné tajomstvo, ako aj existencia údajov v súdnom spise, ktoré predmetom ochrany podľa osobitných
1/
15
7
8
§: 195
O: 3
§: 5
O:1
P: i)
predpisov.64)
Poznámka pod čiarou k odkazu 64 znie:
„64) Napríklad § 89 a nasl. zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 324/2011 Z. z., § 55 a nasl. zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“.
(3) Predseda senátu, ktorý vybavuje súdny spis, urobí ešte pred nazretím do súdneho spisu potrebné opatrenia tak, aby bola zabezpečená ochrana utajovaných skutočností, údajov chránených podľa osobitných predpisov a oprávnených záujmov účastníkov konania.
(1) Údajmi, ktoré podliehajú anonymizácii, sú
i) utajované skutočnosti a obchodné tajomstvo.
Č: 9
O: 2
P: a), b), c)
2. Členské štáty takisto zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány mohli na základe riadne odôvodneného návrhu niektorej zo strán konania prijať osobitné opatrenia nevyhnutné na zachovanie dôvernosti každého obchodného tajomstva alebo údajného obchodného tajomstva využitého alebo zmieneného v priebehu súdneho konania vo veci neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva. Členské štáty tiež môžu príslušným súdnym orgánom umožniť prijímanie takýchto opatrení z vlastnej iniciatívy.
Opatrenia uvedené v prvom pododseku zahŕňajú aspoň možnosť:
a) úplne alebo čiastočne obmedziť prístup k akémukoľvek dokumentu obsahujúcemu obchodné tajomstvo alebo údajné obchodné tajomstvo, ktorý predložili strany konania alebo tretie
N
3
3
6
6
§: 176
O: 2
§: 467
§: 10
O: 1
§: 10
(2) Verejnosť možno na celé pojednávanie alebo na jeho časť vylúčiť, len ak by verejné prejednanie sporu ohrozilo ochranu utajovaných skutočností, citlivých informácií a skutočností chránených podľa osobitného predpisu (ďalej len "údaje chránené podľa osobitného predpisu") alebo dôležitý záujem strany alebo svedka. Vylúčenie verejnosti súd vhodným spôsobom oznámi.
Ak sa konanie podľa tohto zákona týka údajov chránených podľa osobitného predpisu, použijú sa ustanovenia tohto zákona, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(1) Informácie označené ako obchodné tajomstvo17) povinná osoba nesprístupní.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17) § 17 20 Obchodného zákonníka, § 122 Trestného zákona v znení zákona č. 100/1996 Z. z. a zákona č. 13/1998 Z. z.“.
(2) Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva
Ú
1/
16
strany, na obmedzený počet osôb;
b) obmedziť účasť na pojednávaní, na ktorých môže byť sprístupnené obchodné tajomstvo alebo údajné obchodné tajomstvo, a k príslušným záznamom z týchto vypočutí alebo k ich prepisom na obmedzený počet osôb;
c) sprístupniť akejkoľvek osobe inej, ako osoby, ktoré patria do obmedzeného počtu osôb uvedeného v písmenách a) a b), verziu akéhokoľvek súdneho rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter a v ktorej boli časti obsahujúce obchodné tajomstvo vypustené alebo inak upravené.
Počet osôb uvedený v písmenách a) a b) druhého pododseku nie je väčší, než je nevyhnutné na zabezpečenie súladu s právom strán konania na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, a zahŕňa minimálne jednu fyzickú osobu za každú stranu a príslušných advokátov alebo iných zástupcov týchto strán konania.
6
7
O: 2
§: 10
O: 3
§: 169
O: 3
nie je najmä sprístupnenie informácie
a) týkajúcej sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a prírodné dedičstvo,18) životné prostredie vrátane biologickej diverzity a ekologickej stability,19)
b) o znečisťovaní životného prostredia,20)
c) ktorá sa získala za verejné prostriedky,7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie,
d) o štátnej pomoci21) a informácie podľa § 3 ods. 2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18 až 21 znejú:
„18) Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 159/1991 Zb. o dojednaní Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
19) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 34/1996 Z. z. o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite.
20) § 8 ods. 1 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
21) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.“.
(3) Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je ani zverejnenie zmluvy podľa § 5a.
(3) Okrem údajov podľa odseku 2 sa na obale súdneho spisu vyznačujú aj ďalšie údaje, ak je to pre konanie potrebné, najmä odtlačok pečiatky „Neodkladné opatrenie“, ak bolo nariadené neodkladné opatrenie, odtlačok pečiatky „Zabezpečovacie opatrenie“, ak bolo nariadené zabezpečovacie opatrenie, odtlačok pečiatky „Väzba“, ak ide o väzobné veci, poznámka „Obchodné tajomstvo“, ak je predmetom konania obchodné tajomstvo, ako aj existencia údajov v súdnom spise, ktoré predmetom ochrany podľa osobitných predpisov.64)
Poznámka pod čiarou k odkazu 64 znie:
„64) Napríklad § 89 a nasl. zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
1/
17
7
8
§: 195
O: 3
§: 5
O:1
P: i)
znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 324/2011 Z. z., § 55 a nasl. zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“.
(3) Predseda senátu, ktorý vybavuje súdny spis, urobí ešte pred nazretím do súdneho spisu potrebné opatrenia tak, aby bola zabezpečená ochrana utajovaných skutočností, údajov chránených podľa osobitných predpisov a oprávnených záujmov účastníkov konania.
(1) Údajmi, ktoré podliehajú anonymizácii, sú
i) utajované skutočnosti a obchodné tajomstvo.
Č: 9
O: 3
3. Príslušné súdne orgány pri rozhodovaní o opatreniach uvedených v odseku 2 a pri posudzovaní ich primeranosti zohľadňujú potrebu zaistenia práva na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, oprávnené záujmy strán konania a prípadne tretích strán a možnú ujmu spôsobenú ktorejkoľvek zo strán konania a prípadne ktorejkoľvek z tretích strán v dôsledku schválenia alebo zamietnutia takýchto opatrení.
N
6
§: 10
O: 1
(1) Informácie označené ako obchodné tajomstvo17) povinná osoba nesprístupní.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17) § 17 20 Obchodného zákonníka, § 122 Trestného zákona v znení zákona č. 100/1996 Z. z. a zákona č. 13/1998 Z. z.“.
Ú
Č: 9
O: 4
4. Spracovanie osobných údajov podľa odsekov 1, 2 alebo 3 musí byť v súlade so smernicou 95/46/ES.
n.a.
n.a.
Transpozícia sa nevyžaduje nakoľko ochrana osobných údajov je zabezpečená všeobecne prostredníctvom zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
Č: 10
O: 1
P: a), b). c)
Predbežné a preventívne opatrenia
1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné súdne orgány mohli na návrh vlastníka obchodného tajomstva nariadiť údajnému porušovateľovi ktorékoľvek z týchto predbežných a preventívnych opatrení:
N
1
§: 55b
O: 1
(1) Neodkladným opatrením môže súd na návrh majiteľa obchodného tajomstva nariadiť rušiteľovi obchodného tajomstva jednu alebo viac povinností spočívajúcich v
a)ukončení alebo zákaze využívania alebo sprístupňovania obchodného tajomstva,
b)zákaze výroby, ponúkania, uvádzania na trh alebo využívania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu,
c)zákaze dovozu, vývozu alebo skladovania tovaru
Ú
1/
18
a) predbežné ukončenie alebo prípadne predbežný zákaz využívania alebo sprístupňovania obchodného tajomstva;
b) zákaz výroby, ponúkania, uvádzania na trh alebo využívania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu, alebo dovozu, vývozu alebo skladovania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu, na uvedené účely;
c) zaistenie alebo odovzdanie tovaru podozrivého z porušovania práva, vrátane dovážaného tovaru, s cieľom zabrániť jeho vstupu na trh alebo jeho obehu na trhu.
porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu na účel jeho výroby, ponúkania, uvádzania na trh alebo využívania,
d)zaistení alebo odovzdaní tovaru, ktorým bolo porušené právo k obchodnému tajomstvu vrátane dovážaného tovaru, s cieľom zabrániť jeho uvedeniu na trh alebo obehu na trhu.
Č: 10
O: 2
2. Členské štáty zabezpečia, aby súdne orgány mohli alternatívne k opatreniam uvedeným v odseku 1 podmieniť pokračovanie údajného neoprávneného využívania obchodného tajomstva zložením záruk určených na zabezpečenie odškodnenia vlastníka obchodného tajomstva. Sprístupnenie obchodného tajomstva na základe zloženia zábezpeky nie je povolené.
N
1
§: 55b
O: 3
(3) Namiesto neodkladného opatrenia podľa odseku 1, môže súd na návrh majiteľa obchodného tajomstva nariadiť rušiteľovi obchodného tajomstva povinnosť zložiť do úschovy súdu zábezpeku na náhradu škody alebo ujmy, vzniknutej porušením obchodného tajomstva. Zložením zábezpeky nevzniká rušiteľovi obchodného tajomstva právo domáhať sa sprístupnenia obchodného tajomstva.
Ú
Č: 11
O: 1
P: a),