1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Väčšina predkladaného materiálu bude mať vplyv na všetky druhy obchodných spoločností a družstva. Úpravy týkajúce sa zlúčenia a splynutia budú mať dopad len na tie spoločnosti, ktoré takouto zmenou budú prechádzať.
Navrhovaná regulácia sa nebude vzťahovať na en bloc všetky spoločnosti a nejde o ukladanie pravidelne sa opakujúcich povinností. Povinnosti teda vyplývajú len tým spoločnostiam, ktoré vykonávajú regulované transakcie (napr. vymenovanie nového štatutárneho orgánu, zlúčenie, atď.).
Na základe týchto skutočností preto nie je možné realisticky kvantifikovať počet spoločností, ktoré budú danými povinnosťami dotknuté.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Konzultácie sa uskutočnili formou prejednania téz predkladaného materiálu podpredsedníčkou vlády a ministerkou spravodlivosti SR pani L. Žitňanskou so zástupcami Republikovej únie zamestnávateľov, Klubu 500, AmCham a Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.
Hlavnými bodmi konzultácie boli hlavné ciele predkladaného materiálu.
Účastníci konzultácie ciele materiálu ocenili vo všeobecnosti pozitívne. Z ich pohľadu je nevyhnutné zabezpečiť, aby na spoločnosti nebola kladená nadmerná administratívna záťaž.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Navrhovaná právna úprava, ktorá sprísňuje zodpovednosť (v podobe ručenia) členov štatutárnych orgánov za porušenie povinnosti postupovať pri výkone svojej funkcie s odbornou starostlivosťou môže mať vplyv na podnikateľské prostredie v rozsahu, v ktorom táto zvýšená zodpovednosť môže ovplyvniť nárast výšky odmeňovania členov štatutárnych orgánov. Pokiaľ ide o zavedenie osobitnej zodpovednosti (ručenia) pre osoby s kvalifikovanou účasťou na spoločnosti, táto zodpovednosť sa môže prejaviť v nevyhnutnosti vedenia takýchto záväzkov spoločníkov na podsúvahových účtoch. Všeobecne však výšku takto vyvolaných nákladov nie je možné vyčísliť.
2
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
§ 66 (3) – povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu
§ 66 (5) – povinnosť poskytovať primeranú súčinnosť
§ 69 (13) predkladanie návrhu zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o rozdelení spoločnosti správcovi dane
§ 69 (14) - vypracovanie správy audítora
§ 69a (5) predkladanie návrhu zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o rozdelení spoločnosti do Obchodného registra.
Vzhľadom na skutočnosť, že nejde o periodicky sa opakujúce povinnosti a vznikajú len v prípade, že spoločnosť uskutočňuje relevantnú transakciu, nie je možné kvantifikovať počet subjektov, na ktoré sa budú dané povinnosti vzťahovať, a tak ani určiť náklady na celé podnikateľské prostredie.
Bolo by možné kvantifikovať náklady na jedného podnikateľa, avšak to len v prípade, keď sa uskutočňuje daná transakcia, no zároveň dodávame, že kvantifikovať súhrnne náklady na jedného podnikateľa by nebolo správne – ku kumulácii daných povinností naraz môže, ale nemusí nevyhnutne prísť.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Jedným z cieľov predkladaného materiálu je riešenie situácie v oblasti potierania nečestných praktík pri
fúziách obchodných spoločností a zvýšenie zodpovednosti štatutárnych orgánov spoločností za účelom boja proti využívaniu tzv. bielych koní.
Regulácia sa javí ako prísnejšia, je však vyvážená zvýšenou ochranou spoločníkov, veriteľov a iných zainteresovaných osôb (napr. zamestnancov). Spoločnosti predkladanou právnou úpravou nútené správať sa zodpovednejšie.
Rovnako sa zavádza prísnejšia právna úprava týkajúca sa ochrany obchodného tajomstva, a to tak pred jeho ohrozením, ako aj porušením, ktorá však v konečnom dôsledku pozitívne prispieť k správaniu sa subjektov na podnikateľskom trhu.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
3
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?