Príloha č. 3
1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Predkladaným vládnym návrhom novely zákona o sociálnych službách budú pozitívne ovplyvnené najmä právnické osoby alebo fyzické osoby poskytujúce sociálne službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života buď v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku, alebo v domácom prostredí dieťaťa, opatrovateľky alebo priestoroch zamestnávateľa rodiča, pričom možnosť poskytovania sociálnej služby sa rozšíri aj pre okruh rodičov, ktorí sa ocitli v iných sociálnych situáciách vyžadujúcich si pomoc a podporu so starostlivosťou o dieťa, pričom však samotný zmysel sociálnej služby podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života zostáva zachovaný.
Navrhovaná právna úprava taktiež vymedzuje maximálny čas poskytovania starostlivosti o dieťa v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, a to z hľadiska veku tohto dieťaťa vo väzbe na konkrétny mesiac narodenia dieťaťa. Právna úprava je realizovaná v záujme vytvorenia podmienok na plynulé zabezpečenie kontinuity poskytovania výchovy a vzdelávania dieťaťu v predškolskom zariadení- materskej škole, vzhľadom na termíny zápisu detí do materských škôl v odvetvovej pôsobnosti rezortu školstva, vedy, výskumu a športu. Poskytovanie starostlivosti o dieťa bude možné jednotne do 31.augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov dieťaťa.
Navrhovaná právna úprava umožňuje zvýšenie maximálneho počtu detí, ktorým možno poskytovať službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života terénnou formou sociálnej služby, a to z doterajšieho počtu 3 detí na 4 deti jedným opatrovateľom detí, pričom výnimka v prípade súrodencov zostáva zachovaná.
Počet detí, na ktoré je vyplácaný príspevok na starostlivosť je v súčasnosti 3 752, z toho formalizovaná starostlivosť o dieťa za účelom dosiahnutia zisku s právnou formou živnostníka je v zariadeniach poskytovaná 3 236 deťom a 516 deťom je poskytovaná v domácnosti. Za východiskového predpokladu priemerného počtu detí v jednom zariadení- 15 detí teda ide o cca 215 poskytovateľov v zariadeniach, ktorí budú podliehať registrácii na príslušnom vyššom územnom celku pre vznik oprávnenia na poskytovanie sociálnej služby- služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života do 31.decembra 2017. Za východiskového predpokladu poskytovania starostlivosti v domácnosti trom deťom na jednu opatrovateľku, ide v prípade starostlivosti o deti v domácnosti, o cca 129 poskytovateľov, ktorí budú podliehať registrácii na príslušnom vyššom územnom celku pre vznik oprávnenia na poskytovanie sociálnej služby taktiež do 31.decembra 2017.
Počet ovplyvnených podnikateľských subjektov možno teda kvantifikovať približným počtom 344. Subjekty poskytujúce službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života majú podľa platnej právnej úpravy povinnosť požiadať o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedeného príslušným vyšším územným celkom do 31.decembra 2017.
Príloha č. 3
2
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Verejnosť bola zapojená do prípravy predkladanej novely zákona formou zasielania podnetov a návrhov v intenciách vymedzenia vecného zamerania právnej úpravy na MPSVR SR v súlade so zverejnenou predbežnou informáciou podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/93
).
Pracovné skupiny za účasti verejných a neverejných poskytovateľov služby na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku boli zriadené za účelom odstránenia problémov z aplikačnej praxe.
Zástupcovia podnikateľov zastrešení Alianciou súkromných jaslí a škôlok vyjadrili názor, že registrácia zariadení, ktoré sa prioritne zameriavajú na vekovú kategóriu detí od 2-6 rokov (ide o zariadenia, ktoré sa z objektívnych, alebo subjektívnych dôvodov nezapísali do siete škôl a školských zariadení), by mala byť na dobrovoľnej báze a takéto zariadenia by nemali byť považované za zariadenia sociálnych služieb. Proces registrácie sa zdá byť veľmi finančne náročný a v budovách, ktoré patria pod pamiatkový úrad SR je problém so zabezpečením debarierizácie prostredia. Podnikatelia navrhli, že počet detí v denných miestnostiach by mal byť regulovaný len v súvislosti s hygienickými požiadavkami a nie taxatívne určenou hranicou počtu detí na jednu dennú miestnosť. Taktiež pomer počtu detí na opatrovateľku by mal byť diferencovaný podľa veku detí resp. podľa dosiahnutej kvalifikácie odborného personálu.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zhodnotilo všetky návrhy podnikateľských subjektov a opodstatnené návrhy v rámci predmetu úpravy zapracovalo do predkladaného návrhu, najmä v časti možnosti udelenia pokuty za poskytovanie služby bez zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb. V navrhovanej novele zákona o sociálnych službách sa precizuje druh zariadení poskytujúcich starostlivosť o deti do troch rokov veku, ktoré je možné považovať za zariadenia sociálnych služieb. Vzhľadom na špecifickú situáciu poskytovania starostlivosti o deti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v rámci ktorého sa poskytuje starostlivosť o deti aj vekových skupín nad tri roky veku sa zabezpečuje nepovažovanie takto prevádzkovanej služby za nepovolenú činnosť podľa tohto zákona. Podmienkou je, aby starostlivosť poskytovaná súčasne cieľovej skupine detí nad 3 roky veku do 6 rokov veku presiahla percentuálny podiel všetkých detí 75 % detí. Prevádzkovať túto službu môže na základe živnostenského zákona iba po splnení hygienických požiadaviek.
Centrum lepšej regulácie Slovak business agency vznieslo k novele zákona v časti dosiahnutia kvalifikačných predpokladov pre zriaďovateľov/ štatutárov zariadení starostlivosti o deti pripomienku, pričom navrhuje, že za postačujúce pre štatutára v prípade zriaďovania nových zariadení starostlivosti o deti bude stredoškolské vzdelanie a nie vysokoškolské, ako je v platnej právnej úprave. SBA považuje túto podmienku za prísnu, nie
Príloha č. 3
3
len vzhľadom na skutočnosť, že pred účinnosťou novely zákona o sociálnych službách ( 1.marec2017) takúto formu podnikania bolo možné vykonávať na základe voľnej živnosti (min. vek 18 rokov, bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony).
Ministerstvo pripomienku, ktorá je nad rámec pripravovanej novely zákona neakceputuje a zastáva názor, že vzhľadom na povahu a účel poskytovania sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je požiadavka odbornej spôsobilosti - dosiahnutie vzdelania druhého stupňa u žiadateľa o zápis do registra poskytovateľov tejto sociálnej služby opodstatnená. Ide o poskytovanie starostlivosti o deti v kolektívnom zariadení s nevyhnutnosťou zabezpečenia náležitých prevádzkových podmienok, a to vrátane personálneho, materiálno-technického a finančného zabezpečenia so súvisiacou zodpovednosťou za bezpečnosť, ochranu a náležitú starostlivosť o dieťa pri bezvýhradnom dodržiavaní práv dieťaťa.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh neprináša žiadne nové priame finančné náklady oproti súčasnému právnemu stavu; návrh teda nemá vplyv v tejto časti.
Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVR SR sa poskytuje za podmienok ustanoveným týmto zákonom verejným poskytovateľom a neverejným poskytovateľom sociálnej služby , ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
V prípade zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku ( verejných aj neverejných ) nárok na finančný príspevok z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR nie je ustanovený.
Na krytie prevádzkových nákladov poskytovateľov služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života je použitý najmä príjem z úhrad za poskytovanú sociálnu službu od prijímateľov tejto sociálnej služby teda od rodičov. Na tento účel sa poskytuje rodičom z verejných prostriedkov v rámci štátnej sociálnej podpory - platiteľom úhrady za sociálnu službu- príspevok na starostlivosť o dieťa, a to vo výške 280 Eur/ mesiac, ktorý byť použitý práve na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dieťa u formalizovaného poskytovateľa tejto starostlivosti.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Novelou zákona sa nepredpokladajú dodatočné náklady spojené s nákupom alebo služieb.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nepredpokladajú sa administratívne náklady.
Príloha č. 3
4
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
Nepriame finančné náklady
Administratívne náklady
Celkové náklady regulácie
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Bez vplyvu na obchodné bariéry.
Umožnenie poskytovania starostlivosti o deti širšiemu okruhu rodičov do zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku, ako aj umožnenie poskytovania starostlivosti širšiemu okruhu detí rodičov opatrovateľkou detí bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, a s tým súvisiaci rozvoj týchto služieb ( nie je možné kvantifikovať).
Umožnenie výkonu sociálnej posudkovej činnosti vykonávanej v pôsobnosti obce a vyššieho územného celku prostredníctvom fyzickej osoby oprávnenej na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka, vytvára sa tým priestor pre možnosť vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v rámci sociálnych služieb sociálnym pracovníkov vykonávajúcim samostatnú prax, ako tzv. slobodné povolanie. To sa rovnako vzťahuje aj na ustanovenú možnosť vykonávania špecializovaného sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti aj výkonom samostatnej praxe sociálneho pracovníka. ( nie je možné kvantifikovať).
V nadväznosti na viaczdrojové financovanie predkladateľ neidentifikuje vplyv na malé a stredné podniky, a to z dôvodu, že finančný príspevok na spolufinancovanie sociálnej služby z verejných prostriedkov podľa zákona o sociálnych službách je poskytovaný len subjektom, ktoré neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnutia zisku , teda nie je možné považovať ich za podnikateľské subjekty.
V záujme zabránenia neodôvodnenej administratívnej záťaži sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax sociálneho pracovníka v rámci konania o akreditácií samostatnej odbornej činnosti, ktorou je špecializované sociálne poradenstvo sa neskúmajú a nepreukazujú skutočnosti ktoré boli relevantné na účely udelenia povolenia na výkon samostatnej praxe Komorou sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce a zároveň sa redukujú náležitosti žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnej služby pre druh sociálnej služby pre ktorý sa vyžaduje predloženie rozhodnutia o akreditácií na odbornú činnosť udelenej ministerstvom.
V rámci novo ustanovených požiadaviek a obsah komunitného plánu sociálnych služieb a
Príloha č. 3
5
koncepcie rozvoja sociálnych služieb sa predpokladá vyššia miera zapojenia poskytovateľov sociálnych služieb do jeho prípravy a prerokúvania, a to poskytovaním ich aktívnej súčinnosti a spolupráce.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Bez vplyvu.