Príloha č. 2
1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2017
2018
2019
2020
Príjmy verejnej správy celkom
0
-1 165 035
-1 306 443
-1 490 527
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
-1 165 035
-1 306 443
-1 490 527
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
44 664 378
59 235 224
65 869 844
v tom: MPSVR SR
0
44 664 378
59 235 224
65 869 844
z toho:
- vplyv na ŠR
0
44 664 378
59 235 224
65 869 844
Rozpočtové prostriedky
0
44 664 378
59 235 224
65 869 844
EÚ zdroje
0
0
0
0
Spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
v tom:
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
27
27
27
- vplyv na ŠR
0
27
27
27
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
552 205
552 205
552 205
- vplyv na ŠR
0
552 205
552 205
552 205
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: MPSVR SR
0
0
0
0
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
44 664 378
59 235 224
65 869 844
Príloha č. 2
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Cieľ vládneho návrhu zákona je v súlade so záväzkom vyplývajúcim z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 „zefektívniť systém viaczdrojového financovania sociálnych služieb, zavedením príspevku podľa stupňa odkázanosti pre všetkých zriaďovateľov rovnako“. Právnou úpravou sa zabezpečí spolufinancovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe na lokálnej i regionálnej úrovni a verejných poskytovateľov týchto sociálnych služieb na lokálnej úrovni zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Pôjde zároveň o diferenciáciu úrovne tohto spolufinancovania vo väzbe na štruktúru prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa ich odkázanosti na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe a podľa formy sociálnej služby, ktoré determinujú nákladovosť poskytovanej sociálnej služby. Poskytnutý finančný príspevok bude účelovo viazaný na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a odvody zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby. Takto ustanovený mechanizmus posilní viaczdrojové financovanie sociálnych služieb a prispeje k ich dlhodobej udržateľnosti a dostupnosti, prispeje tiež k podpore zamestnanosti a zamestnateľnosti a riešeniu úrovne odmeňovania zamestnancov v sociálnych službách.
Navrhovanou právnou úpravou sa ďalej posilňuje ochrana prijímateľov domácej opatrovateľskej služby, prijímateľov pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa a ochrana prijímateľov ambulantnej sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravovania, a to zvýšením výšky povinného zostatku z príjmu prijímateľa tejto sociálnej služby po zaplatení úhrady za sociálnu službu z doterajšej výšky najmenej 1,4-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu na 1,65-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Cieľom ďalších navrhovaných zmien je vzhľadom na požiadavky aplikačnej a interpretačnej praxe precizovať oblasti, ktoré upravujú právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, a týkajú sa najmä úpravy obsahu služby včasnej intervencie, úpravy podmienok poskytovania starostlivosti o deti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, vykonávania sociálnej posudkovej činnosti, náležitostí žiadosti o zápis do registra a žiadosti o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, obsahu komunitného plánu sociálnych služieb a koncepcie rozvoja sociálnych služieb a úpravy právnej ochrany prijímateľa sociálnej služby pred platením úhrady za sociálnu službu neprimeranej jeho príjmu a majetku v čase splatnosti úhrady za sociálnu službu.
Sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe sociálne služby dlhodobej starostlivosti, ktoré dosahujú najvyššiu úroveň prevádzkových nákladov na ich poskytovanie. Prijímatelia sociálnych služieb s vyššou mierou odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri
Príloha č. 2
3
sebaobsluhe si vyžadujú na zabezpečenie svojich potrieb špecifický časový a vecný rozsah poskytovanej osobnej pomoci a podpory oproti prijímateľom sociálnych služieb s nízkou mierou odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe, resp. bez tejto odkázanosti. O odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v dennom stacionári rozhoduje v správnom konaní na základe zákonom o sociálnych službách ustanovenej pôsobnosti obec a vyšší územný celok 80 písm. c), § 81 písm. b) zákona). Miera odkázanosti na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe je určená priznaným stupňom odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe, a to na základe záverov zdravotnej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti, premietnutých do posudku o odkázanosti na sociálnu službu 51 zákona), ktorý je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (§ 92 ods. 9 zákona).
Forma poskytovanej sociálnej služby (pobytová forma sociálnej služby, poskytovaná ako celoročná sociálna služba alebo týždenná sociálna služba, a ambulantná forma sociálnej služby), tiež vplyv na výšku prevádzkových nákladov poskytovanej sociálnej služby, nakoľko priamu väzbu s časom poskytovania sociálnej služby, najmä so súvisiacimi nárokmi na diferencovaný rozsah personálneho zabezpečenia poskytovania sociálnej služby.
Podpora spolufinancovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe z prostriedkov štátneho rozpočtu, a to novo pre všetkých verejných poskytovateľov týchto služieb na lokálnej úrovni a neverejných poskytovateľov týchto sociálnych služieb na lokálnej i regionálnej úrovni, nemá za cieľ znižovať doposiaľ vynakladané finančné prostriedky z rozpočtov obcí a vyšších územných celkov na oblasť sociálnych služieb.
Nosné princípy:
Dlhodobá udržateľnosť vzhľadom na starnutie populácie a z toho vyplývajúce dôsledky na nárast počtu fyzických osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe
● Čo najmenší negatívny vplyv na prijímateľov sociálnych služieb
Neznižovať z dôvodu spolufinancovania sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu doposiaľ vynakladané finančné prostriedky z rozpočtov obcí a vyšších územných celkov na oblasť sociálnych služieb,
● Adresnosť a transparentnosť,
Efektívnosť- najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami a dosiahnutými výsledkami
Účelnosť- vzťah medzi určeným účelom použitia verejných financií a skutočným účelom ich použitia
Prioritné oblasti, ktoré novela zákona upravuje:
Financovanie sociálnych služieb
-zavádzajú sa diferencované výšky finančného príspevku na spolufinancovanie sociálnej služby zo štátneho rozpočtu v zariadeniach podmienených odkázanosťou vo výške podľa prílohy č. 6 k zákonu a splnomocňovacie ustanovenie § 78a ods. 11 a 12 v spojení s ods. 13 zákona zabezpečujú vytvorenie právnych podmienok na medziročnú úpravu výšky tohto finančného príspevku nariadením vlády Slovenskej republiky, podľa formy sociálnej služby (ambulantná alebo pobytová forma), štruktúry prijímateľov sociálnej služby z hľadiska stupňa ich odkázanosti na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe (II VI stupeň) a počtu miest v zariadení podľa registra poskytovateľov sociálnych služieb;
Príloha č. 2
4
-spôsob určenia a výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou ustanovené na rovnakom základe pre verejných poskytovateľov sociálnej služby v týchto zariadeniach sociálnych služieb na miestnej (lokálnej) úrovni aj pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby v týchto zariadeniach sociálnych služieb na lokálnej úrovni aj na regionálnej úrovni,
-navrhovaná právna úprava ustanovuje procedurálnu postupnosť pri poskytovaní finančných príspevkov zo štátneho rozpočtu Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na spolufinancovanie sociálnych služieb (finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie, finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni ) žiadateľom o poskytnutie tohto finančného príspevku. Navrhovaná úprava je koncipovaná tak, že zohľadňuje poskytovanie sociálnych služieb a ich zabezpečovanie, ako výkon samosprávnej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku, vrátane ich zodpovednosti za napĺňanie potrieb rozvoja jednotlivých druhov sociálnych služieb v území, a to primerane oprávneným potrebám obyvateľov. V tomto smere ide o relevanciu písomného vyjadrenia príslušnej obce alebo príslušného vyššieho územného celku v rozsahu ich pôsobnosti o súlade žiadosti s potrebou danej sociálnej služby v územnom obvode, a to vyjadrením jej súladu s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce alebo koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku. Ustanovuje sa zavedenie limitu pre počet miest podporených ministerstvom v územnom obvode obce a vyššieho územného celku, ktorý reaguje na veľkostné štandardy obcí a VÚC vo vzťahu k sociálnym službám a zabezpečuje aj predpoklady na rovnomerné pokrytie územia Slovenskej republiky ambulantnými sociálnymi službami a pobytovými sociálnymi službami pre cieľovú skupinu osôb odkázaných na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe, spolufinancovanými zo štátneho rozpočtu. Spolufinancovanie sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude limitované účelovo vyčlenenými finančnými prostriedkami v rozpočtovej kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na príslušný rozpočtový rok. Vyčlenená suma týchto finančných prostriedkov bude garantovať spolufinancovanie siete poskytovateľov sociálnych služieb príslušného druhu a medziročnú úpravu výšky poskytnutých finančných pri vybraných druhoch sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou nariadením vlády Slovenskej republiky.
Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi
-v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa bude možné poskytovať starostlivosť o dieťa do konca augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa, zároveň sa ustanovuje, v prípade, ak to kapacitné možnosti zariadenia umožňujú poskytovať v zariadení starostlivosť o deti do troch rokov veku dieťaťa túto starostlivosť aj v prípade, ak rodič dieťaťa nespĺňa podmienku zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, ak to prevádzkové možnosti poskytovateľa umožňujú a nebude ohrozená dostupnosť služby prioritným cieľovým skupinám.
Služba včasnej intervencie
-na zabezpečenie plnenia účelu služby včasnej intervencie sa utvárajú podmienky na zabezpečenie integrovanej a koordinovanej pomoci pri rozvoji fyzických, duševných a sociálnych potrieb dieťaťa so zdravotným postihnutím a jeho rodine, pričom odbornú činnosť stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím nebude možné vykonávať ako samostatnú odbornú činnosť, ale iba ako súčasť
Príloha č. 2
5
sociálnej služby. Zároveň sa novo ustanovujú kvalifikačné predpoklady na výkon tejto odbornej činnosti;
-vzhľadom na povahu a charakter služby včasnej intervencie pri zabezpečení eliminácie dôsledkov zdravotného postihnutia dieťaťa na jeho sociálne začlenenie, je ustanovená povinnosť vyššieho územného celku v § 75 zákona za ustanovených podmienok poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej služby včasnej intervencie neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorá je previazaná s obligatórnou pôsobnosťou vyššieho územného celku podľa doterajšej právnej úpravy zabezpečovať poskytovanie služby včasnej intervencie.
Podpora procesu deinštitucionalizácie
-ustanovuje sa, že maximálna kapacita v jednom objekte pobytového zariadenia pre seniorov, domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia je 40 prijímateľov týchto sociálnych služieb v jednom objekte tak, aby nemohlo prísť k obchádzaniu tohto maximálneho počtu kombináciou rôznych druhov pobytových sociálnych služieb alebo pôsobením viacerých poskytovateľov pobytovej sociálnej služby v jednom objekte. Navrhovaná právna úprava preto explicitne ustanovuje, že do počtu prijímateľov sociálnej služby v jednej budove zariadenia sa započítavajú aj prijímatelia sociálnej služby u iného poskytovateľa pobytovej sociálnej služby príslušného druhu sociálnej služby v tejto budove a prijímatelia celoročnej pobytovej sociálnej služby a týždennej pobytovej sociálnej služby v inom druhu zariadenia sociálnych služieb v tejto budove. Reálne sa tým docieli možnosť prevádzkovania pobytových sociálnych služieb v zariadení v jednej budove najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby, a to bez ohľadu na druh prevádzkovaných zariadení sociálnych služieb a na počet poskytovateľov týchto sociálnych služieb. Táto nová právna úprava sa nebude vzťahovať na zariadenia sociálnych služieb prevádzkované ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, teda k 31. decembru 2017, a to na základe právnej úpravy obsiahnutej v prechodnom ustanovení;
-precizujú sa podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania z hľadiska požiadavky rodinného ubytovania, ktoré je vymedzené v zásade reguláciou počtu prijímateľov tejto sociálnej služby v jednom byte, resp. vo viacerých bytoch v bytovom dome a v ostatnej budove na bývanie a osobitne, v rodinnom dome. Cieľom takto koncipovanej úpravy je prirodzene začleňovať zariadenia podporovaného bývania do rodinných domov, bytových domov a ostatných budov určených na bývanie, a to v záujme sociálneho začleňovania prijímateľov týchto sociálnych služieb a priblíženia spôsobu ich života väčšinovej populácií na rovnakom základe i z hľadiska podmienok bývania a prirodzeného občianskeho spolunažívania.
Ochrana zostatku príjmu prijímateľa a ochrana prijímateľa sociálnej služby v súvislosti so
vznikom pohľadávky nezaplatenej časti úhrady za sociálne služby a jej vymáhaním
-ustanovuje sa zvýšenie ochrany zostatku príjmu prijímateľa domácej opatrovateľskej služby, pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa a ambulantnej sociálnej služby v zariadení bez poskytovania stravovania po zaplatení úhrady zo súčasného 1,4 násobku sumy životného minima na 1,65 násobok tejto sumy. Účelom garantovaného zostatku z príjmu po zaplatení úhrady je zabrániť tomu, aby vplyvom platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu bolo ohrozené krytie ostatných reálne vznikajúcich životných nákladov prijímateľov týchto sociálnych služieb a ich rodín. Navrhovaná právna úprava vychádza v tomto smere z potreby posilnenia ochrany prijímateľov opatrovateľskej služby a prijímateľov pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa a ambulantnej sociálnej služby v zariadení bez poskytovania stravovania, zabezpečenia dostupnosti tejto sociálnej služby a podpory jej preferencie zo strany fyzických osôb odkázaných na poskytovanie sociálnej služby pred pobytovými
Príloha č. 2
6
sociálnymi službami v záujme humanizácie prostriedkov pomoci a podpory i ich ekonomizácie,
-upravuje sa problematika pohľadávok vznikajúcich, pri uplatnení právnej ochrany zostatku z príjmu v čase splatnosti úhrady za sociálnu službu, v dôsledku nezaplatenia úhrady za sociálnu službu, resp. nezaplatenia časti úhrady za sociálnu službu poskytovanú nezaopatrenému dieťaťu tak, aby táto nezaplatená úhrada vzniknutá po dobu nezaopatrenosti dieťaťa bola pohľadávkou voči osobe, ktorá k tomuto dieťaťu vyživovaciu povinnosť. Ak tejto osoby niet, táto pohľadávka zaniká. Dôvodom takto koncipovanej úpravy je zabezpečiť ochranu dieťaťa, ako prijímateľa sociálnej služby, pred dôsledkami akumulácie dlhu nezaplatenej úhrady a jeho vymáhaním po dosiahnutí jeho vlastných príjmov, resp. jeho osamostatnení. Nakoľko v postavení povinného platiť úhradu za sociálnu službu je prijímateľ tejto sociálnej služby, teda dieťa zastúpené zákonným zástupcom, táto neplatená úhrada bola podľa doterajšej právnej úpravy evidovaná ako pohľadávka voči tomuto dieťaťu, od ktorého sa vymáha pri zmenených príjmových a majetkových pomeroch, a to aj po dosiahnutí jeho plnoletosti. Tým sa vymáhanie pohľadávky stalo reálnou prekážkou jeho snahy o uplatnenie sa na trhu práce (chránenom trhu práce) a jeho plné začlenenie v rámci realizácie stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb. Zároveň navrhovaná právna úprava chráni prijímateľa sociálnej služby, ako dlžníka, pred domáhaním sa splatnosti vzniknutej pohľadávky, ktoré by nerešpektovalo právnu ochranu príjmu a majetku ustanovenú týmto zákonom, a to aj po ukončení zmluvného vzťahu poskytovania sociálnej služby.
Registrácia
-ustanovuje sa, že zodpovedný zástupca poverený za odborné poskytovanie sociálnej služby musí byť v pracovnom pomere k poskytovateľovi sociálnej služby, a to s preukázaním obsahu vykonávanej funkcie preukázaním opisu práv a povinností vyplývajúcich z vykonávania tejto funkcie,,
-v súlade s účelom konania o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorým je ochrana prijímateľov sociálnej služby sa novo ustanovuje, že ak sa sociálna služba poskytovať v zariadení , vyšší územný celok smie vykonať zápis do registra po vykonaní ohliadky miesta poskytovania sociálnej služby, z ktorej vypracuje zápisnicu. Ide o požiadavku preukázateľného zistenia a osvedčenia skutkového stavu vykonaným dokazovaním,
-v záujme zabezpečenia procesnej ekonómie a zabránenia neodôvodnenému zaťažovaniu účastníka konania sa upravia osobitne obsahové náležitosti žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb pre druh sociálnej služby, ktorou je sociálne poradenstvo alebo sociálna rehabilitácia, vykonávané ako samostatná odborná činnosť.
Obsahová úprava komunitných plánov sociálnych služieb obcí a koncepcií rozvoja sociálnych
služieb vyšších územných celkov
-novo sa ustanovujú podstatné obsahové náležitosti komunitného plánu sociálnych služieb a koncepcie rozvoja sociálnych služieb, a to vzhľadom na ich previazanosť s podmienkami na finančnú podporu poskytovateľov sociálnych služieb z verejných prostriedkov. Zásadná požiadavka je určitosť a konkretizácia východísk (analýzy) a špecifikácia a konkretizácia cieľov rozvoja sociálnych služieb (vrátane ich vecnej a časovej špecifikácie), ich merateľnosť, sledovateľnosť, ale aj dosiahnuteľnosť a prijateľnosť, vzhľadom ku zdrojom. V záujme rešpektovania povahy a účelu národných priorít rozvoja sociálnych služieb a súvisiaceho vzájomného vzťahu medzi týmito národnými prioritami, komunitným plánom sociálnych služieb a koncepciou rozvoja sociálnych služieb sa novo ustanovuje lehota na vypracovanie a schválenie
Príloha č. 2
7
komunitného plánu sociálnych služieb od zverejnenia národných priorít rozvoja sociálnych služieb (šesť mesiacov od ich zverejnenia) a lehota na vypracovanie a schválenie koncepcie rozvoja sociálnych služieb od zverejnenia národných priorít rozvoja sociálnych služieb (dvanásťmesiacov od ich zverejnenia).
Kvalifikačné predpoklady
- zákon o sociálnych službách sa zosúlaďuje so zákonom o sociálnej práci, a to v kvalifikačných predpokladoch pre výkon odborných činností, ktoré jednoznačne možno charakterizovať ako výkon sociálnej práce (napr. špecializované sociálne poradenstvo)
-novo sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady na vykonávanie psychologickej starostlivosti, na účely tohto zákona, na vykonávanie liečebno- výchovnej starostlivosti na účely tohto zákona a stimulácie komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím podľa tohto zákona, úprava súvisí s navrhovanou úpravou v § 61, v rámci ktorej sa novo ustanovuje možnosť zo strany poskytovateľa sociálnej služby poskytovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie liečebno-výchovnej starostlivosti, psychologickej starostlivosti a špeciálno-pedagogickej starostlivosti odborníkmi príslušných profesií.
Dohľad, kontrola, kvalita
-ustanovuje sa možnosť zriaďovať a zrušovať detašované pracoviská mimo sídla MPSVR SR za účelom výkonu pôsobnosti hodnotenia kvality poskytovanej sociálnej služby
Personálne normatívy
-upravujú sa maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov pre denný stacionár, a to novo podľa podielu dohodnutého času poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári prijímateľom tejto sociálnej služby s V. a VI. stupňom odkázanosti na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky. Dôvodom tohto prístupu je diferencovaná náročnosť osobnej starostlivosti osobám v III. a IV. stupňom odkázanosti, oproti osobám so stupňom odkázanosti V. a VI., čo determinuje aj súvisiace nároky na personálne zabezpečenie potrebnej pomoci a podpory.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2017
2018
2019
2020
Príloha č. 2
8
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Navrhovanou novelou sa mení spôsob určenia výšky finančného príspevku pre poskytovateľa sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, najmä:
- výška finančného príspevku nebude fixne určená pre daný druh sociálnej služby,
- bude sa zohľadňovať forma poskytovanej sociálnej služby a štruktúra prijímateľov sociálnej služby z hľadiska stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe.
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou predstavuje spolufinancovanie poskytovania sociálnej služby konkrétnym poskytovateľom sociálnej služby v konkrétnom zariadení sociálnych služieb a nie je však viazané na konkrétneho prijímateľa sociálnej služby v tomto zariadení s konkrétnym priznaným stupňom jeho odkázanosti na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe. V spôsobe určenia tohto finančného príspevku navrhovaná právna úprava vytvára právne podmienky na to, aby suma poskytnutého finančného príspevku v čo možno najväčšej miere odrážala reálnu štruktúru prijímateľov sociálnej služby v konkrétnom zariadení sociálnych služieb za určité obdobie, vrátane predpokladaného vývoja tejto štruktúry. Len takto koncipovanou právnou úpravou sa môže docieliť zámer diferenciácie úrovne spolufinancovania konkrétnych poskytovateľov sociálnych služieb v konkrétnych zariadeniach sociálnych služieb podľa konkrétnych podmienok náročnosti (nákladovosti) poskytovania sociálnej služby danej štruktúrou prijímateľov poskytovanej sociálnej služby z hľadiska stupňa ich vecnej i časovej odkázanosti na osobnú pomoc a podporu inej osoby.
Navrhovaná novela upravuje, že finančný príspevok bude účelovo určený na pokrytie časti nákladov na mzdy a odvody zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby. Výška finančného príspevku bude diferencovaná podľa jednotlivých stupňov odkázanosti a novo sa ustanoví suma na účely určenia výšky finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v závislosti od stupňa odkázanosti.
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou
Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej
sociálnej
služby/mesiac/miesto
Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej
služby/mesiac/miesto
obsadené najmenej v rozsahu 8 hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa
II. stupeň
87 eur
43,50 eura
III. stupeň
195,75 eura
97,88 eura
IV. stupeň
261 eur
130,50 eura
V. stupeň
369,75 eura
184,88 eura
VI. stupeň
456,75 eura
228,38 eura
Príloha č. 2
9
Pri výpočte vplyvov na štátny rozpočet (finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou) bol spôsob výpočtu nasledovný:
A)Východiskový stav – pobytová SS:
Celkový počet miest (obce a neverejní poskytovatelia), na ktoré MPSVR SR poskytuje v súčasnosti finančný príspevok na spolufinancovanie sociálnej služby a neverejní poskytovatelia SS v pôsobnosti VÚC (teda na regionálnej úrovni), ktorým doposiaľ MPSVR SR neposkytovalo finančný príspevok na spolufinancovanie sociálnej služby: 24 068 registrovaných miest.
V tom:
-4 497 registrovaných miest neverejných poskytovateľov SS v pôsobnosti VÚC, ktorým doposiaľ MPSVR SR neposkytovalo finančný príspevok na spolufinancovanie sociálnej služby
-19 571 registrovaných miest v pôsobnosti obcí a neverejných poskytovateľov, na ktoré MPSVR SR v súčasnosti poskytuje finančný príspevok na spolufinancovanie sociálnej služby
a)Pobytová sociálna služba :
Pri plnej obsadenosti zariadení, je možné vychádzať z percentuálneho pomeru klientov v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorý je pre pobytové miesta u neverejných poskytovateľov v pôsobnosti VÚC stanovený najmä na stupne V a VI ( DSS, ŠZ) a pre miesta v pôsobnosti obce najmä na stupne IV až VI (ZpS).
1.Nároky na rozpočet na neverejných poskytovateľov SS v pôsobnosti VÚC, ktorým doposiaľ MPSVR SR neposkytovalo finančný príspevok (4 497 miest): 23 213 079 €
Vychádzame z predpokladu, že z celkového počtu týchto miest je:
0,5 % v stupni II. (22 miest x 87 € x 12 mesiacov) : 22 968 €
0,5 % v stupni III (22 miest x 195,75 € x 12 mesiacov) : 51 678 €
4 % v stupni IV (180 miest x 261 € x 12 mesiacov) : 563 760 €
18 % v stupni V (810 miest x 369,75 € x 12 mesiacov) : 3 593 970 €
77 % v stupni VI (3 463 miest x 456,75 € x 12 mesiacov) : 18 980 703 €
2.Zariadenia v pôsobnosti obcí a neverejných poskytovateľov, na ktoré MPSVR SR poskytovalo doposiaľ príspevok vo výške 320 Eur predstavujú 19 571 miest.
Možno predpokladať, že z celkového počtu týchto miest je:
1,5 % v stupni II. (293 miest x 87 € x 12 mesiacov) : 305 892 €
1,5 % v stupni III (293 miest x 195,75 € x 12 mesiacov) : 688 257 €
12 % v stupni IV (2 349 miest x 261 € x 12 mesiacov) : 7 357 068 €
25 % v stupni V (4 893 miest x 369,75 € x 12 mesiacov) : 21 710 241 €
60 % v stupni VI (11 743 miest x 456,75 € x 12 mesiacov) : 64 363 383 €
Príloha č. 2
10
19 571 miest x 320 € x 12 mesiacov: 75 152 640 € (to poskytovalo MPSVR SR v roku
2017)
Rok 2018 – potreba : 94 424 841 €
Vplyv r. 2018 : (94 424 841 – 75 152 640) : 19 272 201 €
3.Zvýšenie finančného príspevku na útulok v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:
Ide o 625 miest v útulkoch zriadených obcou, na ktoré MPSVR SR v súčasnosti poskytuje finančný príspevok vo výške 120 na miesto na mesiac. Navrhovaná nová výška finančného príspevku je 150 € na miesto na mesiac.
625 miest x 30 € (150€-120€) x 12 = 225 000 €
Ročné nároky na rozpočtovú kapitolu MPSVR SR by pri existujúcom počte miest a vyššie uvedenom kalkulovanom navýšení počtu miest v pobytovej sociálnej službe predstavovali sumu : 42 710 280 €.
Východiskový stav – ambulantná SS:
Celkový počet miest (obce a neverejní poskytovatelia), na ktoré MPSVR SR poskytuje v súčasnosti finančný príspevok na spolufinancovanie sociálnej služby a neverejní poskytovatelia SS v pôsobnosti VÚC, ktorým doposiaľ MPSVR SR neposkytovalo finančný príspevok na spolufinancovanie sociálnej služby: 11 014 registrovaných miest.
V tom:
-1 342 registrovaných miest neverejných poskytovateľov SS v pôsobnosti VÚC, ktorým doposiaľ MPSVR SR neposkytovalo finančný príspevok
-9 672 registrovaných miest v pôsobnosti obcí a neverejných poskytovateľov, na ktoré MPSVR SR v súčasnosti poskytuje finančný príspevok (270 miest v pôsobnosti obcí a neverejných poskytovateľov a 9 402 miest denné stacionáre)
b)Ambulantná sociálna služba :
1.Nároky na rozpočet na neverejných poskytovateľov SS v pôsobnosti VÚC, ktorým doposiaľ MPSVR SR neposkytovalo finančný príspevok (1 342 miest) : 3 162 475
1 % v stupni II. (13 miest x 43,50 € x 12 mesiacov) : 6 786 €
10 % v stupni III (134 miest x 97,88 € x 12 mesiacov) : 157 391 €
14 % v stupni IV (188 miest x 130,50 € x 12 mesiacov) : 294 408 €
8 % v stupni V (107 miest x 184,88 € x 12 mesiacov) : 237 386 €
67 % v stupni VI (900 miest x 228,38 € x 12 mesiacov) : 2 466 504 €
2.Zariadenia v pôsobnosti obcí a neverejných poskytovateľov, na ktoré MPSVR SR poskytovalo doposiaľ finančný príspevok vo výške 320 € predstavujú 270 miest.
5 % v stupni II. (13 miest x 43,50 € x 12 mesiacov) : 6 786 €
5 % v stupni III (13 miest x 97,88 € x 12 mesiacov) : 15 269 €
10 % v stupni IV (27 miest x 130,50 € x 12 mesiacov) : 42 282 €
20 % v stupni V (54 miest x 184,88 € x 12 mesiacov) : 119 802 €
Príloha č. 2
11
60 % v stupni VI (163 miest x 228,38 € x 12 mesiacov) : 446 711 €
270 miest x 320 € x 12 mesiacov: 1 036 800 € (to poskytovalo MPSVR SR v roku
2017
Rok 2018 – potreba : 630 851€
Vplyv r. 2018 : (630 851 – 1 036 800) : - 405 949 € (pôjde o úsporu)
3.V denných stacionároch, ktorým MPSVR SR poskytuje v súčasnosti finančný príspevok na spolufinancovanie sociálnej služby vo výške 184 pri počte 9 402 miest, možno predpokladať, že je:
5 % v stupni II. (470 miest x 43,50 € x 12 mesiacov) : 245 340 €
10 % v stupni III (940 miest x 97,88 € x 12 mesiacov) : 1 104 086 €
30 % v stupni IV (2 821 miest x 130,50 € x 12 mesiacov) : 4 417 686 €
20 % v stupni V (1 880 miest x 184,88 € x 12 mesiacov) : 4 170 893 €
35 % v stupni VI (3 291 miest x 228,38 € x 12 mesiacov) : 9 019 183 €
9 402 miest x 184 € x 12 mesiacov: 20 759 616 € (to poskytovalo MPSVR SR v roku
2017
Rok 2018 – potreba : 18 957 188 €
Vplyv r. 2018 : (18 957 188 – 20 759 616) : - 1 802 428 € (pôjde o úsporu)
Ročné nároky na rozpočtovú kapitolu MPSVR SR pri existujúcom počte miest v ambulantnej sociálnej službe a vyššie uvedenom kalkulovanom navýšení počtu miest predstavujú sumu: 954 098 €.
Celkový vplyv na štátny rozpočet v roku 2018 z dôvodu zavedenia novely zákona o sociálnych službách bude predstavovať sumu 43 664 378 €.
Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou je pre jednotlivé stupne odkázanosti na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe ustanovená v prílohe č. 6 k zákonu a splnomocňovacie ustanovenie § 78a ods. 11 a 12 v spojení s ods. 13 zákona zabezpečujú vytvorenie právnych podmienok na medziročnú úpravu výšky tohto finančného príspevku nariadením vlády Slovenskej republiky. Takto koncipovaná právna úprava je realizovaná v záujme udržateľnosti financovania sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou a potreby reakcie na medziročný vývoj nákladovosti poskytovanej sociálnej služby; výška finančného príspevku však nepredstavuje, vychádzajúc z účelového určenia jeho použitia (spolufinancovanie EON na mzdy a odvody zamestnancov), pokrytie reálnej nákladovosti poskytovania osobnej starostlivosti.
V roku 2019 sa vychádza pri stanovení finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou z predpokladaného navýšenia výšky finančného príspevku o 8% oproti výške v prílohe č. 6 (ktorá je relevantnou na účely určenia výšky finančného príspevku na rozpočtový rok 2018). Suma predpokladaného zvýšenia vychádza zo zachovania úrovne participácie na spolufinancovaní nákladov na mzdy a odvody zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby vzhľadom na ich predpokladaný medziročný nárast. prede.
V roku 2020 sa vychádza pri stanovení finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou z predpokladaného navýšenia výšky finančného príspevku o 7% oproti výške tohto finančného príspevku na rozpočtový rok
Príloha č. 2
12
2019 (ide o predpokladané navýšenie o 15 % oproti výške v prílohe č. 6, ktorá je relevantnou na účely určenia výšky finančného príspevku na rozpočtový rok 2018). Suma predpokladaného zvýšenia vychádza zo zachovania úrovne participácie na spolufinancovaní nákladov na mzdy a odvody zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby vzhľadom na ich predpokladaný medziročný nárast.
Ide o predpokladané zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu z titulu zavedenia vyplácania finančného príspevku len na existujúce zariadenia sociálnych služieb na rozpočtový rok 2018, 2019, 2020 o cca 43 664 378, 58 276 824 €, 64 911 444 €.
Je potrebné uviesť, že jednoznačne dôjde k zvýšeniu kapacít v zariadeniach sociálnych služieb, a to vzhľadom na demografickú štruktúru obyvateľstva SR a nárast ťažkého zdravotného postihnutia vyskytujúceho sa u fyzických osôb v produktívnom veku. Očakáva sa zvýšený dopyt po sociálnych službách (registrácia nových zariadení sociálnych služieb, a to tak pobytových ako aj ambulantných). Tento nárast však nie je možné kvantifikovať, nakoľko sa nedá odhadnúť ani štruktúra klientov z hľadiska stupňov ich odkázanosti, to znamená budúci vývoj.
Z dôvodu, že sa bude vybraným zariadeniam sociálnych služieb (neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v pôsobnosti vyšších územných celkov domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, rehabilitačné stredisko, zariadenie podporovaného bývania), ktorým v súčasnosti poskytuje finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby vyšší územný celok, poskytovať z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR finančný príspevok na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou, vznikne v rozpočtoch vyšších územných celkov úspora v ich výdavkovej časti. Táto úspora sa nekvantifikuje z dôvodu, že vyšší územný celok bude mať navrhovanou novelou zákona ustanovenú povinnosť financovať iné druhy sociálnych služieb (napr. služba včasnej intervencie, podpora samostatného bývania). V súčasnosti je v zákone o sociálnych službách uvedené, že vyšší územný celok môže poskytovať finančný príspevok na prevádzku služby včasnej intervencie. Ako bolo uvedené, navrhovanou úpravou zákona sa zavádza povinnosť vyššiemu územnému celku financovať uvedenú sociálnu službu a to najmä z dôvodu, že ide o sociálnu službu, ktorá je v súčasnosti nedostatková a kde dopyt po nej ďaleko prevyšuje ponuku v rámci Slovenskej republiky. Táto sociálna služba je určená pre dieťa so zdravotným postihnutím do sedem rokov veku a pre jeho rodinu a rizikom jej neposkytnutia je, že bez potrebnej pomoci môže dochádzať k ohrozeniu komplexného vývoja dieťaťa a súčasne k riziku sociálneho vylúčenia dieťaťa a jeho rodiny.
V rozpočtoch vyšších územných celkov zároveň vznikne aj priestor na posilnenie financovania sociálnych služieb krízovej intervencie (útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania) u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Nepokryté najmä kapacity v útulkoch, ktoré poskytujú sociálnu službu pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb (najmä ľudia bez domova) a a pre fyzické osoby ohrozené správaním iných fyzických osôb. V záujme zabezpečenia adresnosti tejto sociálnej služby je zákonom o sociálnych službách upravené jej oddelené poskytovanie pre jednotlivcov a pre rodinu s deťmi alebo jednotlivca s deťmi. V rámci úspory môžu vyššie územné celky zriaďovať vlastné zariadenia krízovej intervencie alebo si objednať (zazmluvniť) vyšší počet miest u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.
Tiež bude z úspory možné finančne podporiť špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu, ktoré sa vykonávajú ako samostatná odborná činnosť, zabezpečiť rozvoj tlmočníckej služby a na pokrytie nedostatkových služieb. Tie vyššie územné celky,
Príloha č. 2
13
(kde je veľký dopyt po sociálnych službách) zazmluvnia vyšší počet neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Tiež bude možné zvýšiť počet zamestnancov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb (plnenie personálnych štandardov). Nevyhnutné bude použiť finančné prostriedky na plnenie povinností vyplývajúcich z vyhlášky MZ SR č. 210/2016 Z. z. , tiež na odbúranie architektonických bariér v zariadeniach sociálnych služieb.
B)Do vplyvov na štátny rozpočet je potrebné zahrnúť aj zvýšenie objemu finančných prostriedkov na posilnenie personálnych kapacít MPSVR SR a nadväzné zabezpečenie priestorových, materiálno-technických a iných podmienok potrebných na spracovanie žiadostí, kontrolu žiadostí, vyplácanie a zúčtovanie finančného príspevku, ale aj na monitorovanie a kontrolu účelnosti využívania finančného príspevku poskytovaného zo štátneho rozpočtu (rozpočtová kapitola MPSVR SR). Bez adekvátneho navýšenia administratívnych kapacít na zabezpečenie výplaty, monitorovania a kontroly využívania príspevku na sociálnu službu (FP na poskytovanie SS v zariadeniach podmienených odkázanosťou), nebude možné zrealizovať novo navrhovaný systém financovania. Kvalifikovaný odhad na zabezpečenie súvisiacej agendy je 10 zamestnancov ministerstva.
V zmysle § 110d zákona o sociálnych službách ministerstvo s účinnosťou od 1.1.2018 začne výkon hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb. Zabezpečenie výkonu hodnotenia bude podmienené zvýšením počtu zamestnancov ministerstva priamo vykonávajúcich hodnotenie kvality. Predpokladáme, že pôjde o 17 nových zamestnancov. Pri kvantifikácii predpokladaného vplyvu na rozpočet štátnej správy zohľadňujeme náklady na mzdy a odvody zamestnancov, cestovné náhrady (ťažisko hodnotiacej činnosti spočíva v hodnotení na mieste u poskytovateľov sociálnych služieb) a zabezpečenie materiálno technického vybavenia, vrátane zriadenia a prevádzky siedmych detašovaných pracovísk ministerstva.
V roku 2018 bude potrebné na tento účel vynaložiť finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR vo výške 1 000 000 € na:
-položka 610 a 620 (mzdy a odvody): 745 200 €
Vychádza sa z celkovej ceny práce jedného zamestnanca vo výške 2 300 eur (8. platová trieda + osobné ohodnotenie). Mzdy a odvody spolu: (2 300 x 27 zamestnancov x 12 mesiacov).
-položka 630 (tovary a služby): 254 800 €
cestovné náhrady: 187 390 €
materiálno-technické zabezpečenie (vybavenie kancelárií, pracovný stôl, stolička, skrinky): 20 000 €
výpočtová technika (počítač s príslušenstvom): 21 600
kancelárske potreby: 1 000 €
pevná linka, internet: 810 €
náklady zriadenie a na prenájom priestorov pre detašované pracoviská (pre 12 zamestnancov vykonávajúcich hodnotenie kvality, (10m2/ 1 osoba/ mesiac): 24 000 €
V rokoch 2019 a 2020 sa do rozpočtu nezarátavajú náklady na prvotné vybavenie kancelárií (materiálno-technické zabezpečenie a výpočtová technika).
Príloha č. 2
14
Ide o predpokladané zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu z titulu posilnenia personálnych kapacít MPSVR SR na rozpočtový rok 2018, 2019, 2020 o cca 1 000 000 €, 958 400 €, 958 400 €.
C)Z dôvodu zvýšenia ochrany príjmu klientov pred neprimeranou úhradou sa navrhuje zvýšenie ochrany zostatku príjmu prijímateľa domácej opatrovateľskej služby, pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa a ambulantnej sociálnej služby v zariadení bez poskytovania stravovania ( zostatok z príjmu po zaplatení úhrady zo súčasného 1,4 násobku sumy životného minima na 1,65 násobok tejto sumy). Účelom garantovaného zostatku z príjmu po zaplatení úhrady je zabrániť tomu, aby vplyvom platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu bolo ohrozené krytie ostatných reálne vznikajúcich životných nákladov prijímateľov týchto sociálnych služieb a ich rodín. Navrhovaná právna úprava vychádza v tomto smere z potreby posilnenia ochrany prijímateľov opatrovateľskej služby a prijímateľov pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa a ambulantnej sociálnej služby v zariadení bez poskytovania stravovania, zabezpečenia dostupnosti tejto sociálnej služby a podpory jej preferencie zo strany fyzických osôb odkázaných na poskytovanie sociálnej služby pred pobytovými sociálnymi službami v záujme humanizácie prostriedkov pomoci a podpory i ich ekonomizácie.
Navrhovaná zmena sa premietne do vplyvov na rozpočty obcí, a to v predpokladanom znížení príjmovej časti z platenia úhrady za sociálnu službu. Predpokladaný celkový vplyv na rozpočty obcí v roku 2018 je v znížení príjmov vo výške 1 165 035 a týka sa cca 1 771 klientov opatrovateľskej služby (1471 klientov v roku 2016 (vychádza sa z Ročného výkazu o vybraných druhoch sociálnych služieb pre obce za rok 2016 - V(MPSVR)11-01) 2017 + 300 klientov nárast v roku 2018), v roku 2019 to bude na základe kvalifikovaného odhadu cca 2 071 klientov a v roku 2020 to bude cca 2 371 klientov. Vychádzame z predpokladu, že každoročne narastie počet klientov opatrovateľskej služby o 300 osôb a suma životného minima sa bude v priebehu rokov 2018 až 2020 valorizovať indexom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností nasledovne: o 1,5% v roku 2018, o 1,7% v roku 2019 a o 1,9% v roku 2020 (zdroj: Ministerstvo financií SR).
Pri výpočte vplyvov na rozpočet obcí (zníženie príjmov z platenia úhrady za opatrovateľskú službu) bol spôsob výpočtu nasledovný:
Rok 2018
54,82 (1,65 x 202,48€ - 1,4 x 199,48€) x 1 771 klientov (1 471 + 300) x 12 mesiacov = 1 165 035 €
Rok 2019
5,69 € (1,65 x 205,93 € - 1,65 x 202,48 €) x 2 071 klientov x 12 mesiacov = 141 408 €
Rok 2020
6,47 € (1,65 x 209,85 € - 1,65 x 205,93) x 2 371 klientov x 12 mesiacov = 184 084 €
Pri tomto vplyve na príjmovú časť rozpočtov obcí nie je zohľadnená úspešnosť vymáhania pohľadávok nezaplatenej úhrady alebo jej časti od povinných osôb, a to pri zmene ich príjmových a majetkových pomerov. Navrhovaná právna úprava zvýšenia zostatkov z príjmu po zaplatení úhrady za sociálnu službu totiž nič nemení na právnej skutočnosti, že nezaplatená úhrada alebo jej časť (po uplatnení právnej ochrany zostatku z príjmu po
Príloha č. 2
15
zaplatení úhrady) je pohľadávka, ktorá sa vymáha priebežne pri zmene príjmových a majetkových pomerov platiteľa úhrady, najneskôr v dedičskom konaní.
Nekvantifikujú sa vplyvy na rozpočet obcí z titulu zníženia príjmov z platenia úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení bez poskytovania stravovania z dôvodu, že navrhovanou novelou zákona sa zavádza povinnosť odoberať stravu aj v ambulantnej forme sociálnej služby s poskytovaním stravovania.
Navrhovaná právna úprava novo ustanovuje kvalifikáciu pohľadávky nezaplatenej úhrady za sociálnu službu alebo jej nezaplatenej časti, ktorá vznikla počas doby nezaopatrenosti prijímateľa sociálnej služby ako pohľadávky osoby, ktorá k dieťaťu vyživovaciu povinnosť. Ak tejto osoby niet táto pohľadávka nevzniká , čo bude mať negatívny vplyv na príjmovú časť rozpočtov obcí ( ide najmä o sociálnu službu v dennom stacionári, domove sociálnych služieb a o opatrovateľskú službu) a vyšších územných celkov (ide najmä o klientov zariadení v pôsobnosti vyššieho územného celku, ktorými sú: zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie). Tento vplyv nie je možné kvantifikovať, nakoľko nie k dispozícii údaje o výškach pohľadávok klientov a ich rodinných pomeroch. Z uvedeného dôvodu sa nekvantifikuje vplyv na príjmovú časť rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov a výpadok príjmov v rozpočtoch obcí a rozpočtoch vyšších územných celkov sa navrhuje vyrovnať z podielových daní pre obce a vyššie územné celky.
Príloha č. 2
16
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2017
2018
2019
2020
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
0
-1 165 035
-1 306 443
-1 490 527
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
-1 165 035
-1 306 443
-1 490 527
Príloha č. 2
17
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka: Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách) – MPSVR SR
2017
2018
2019
2020
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
44 664 378
59 235 224
65 869 844
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
552 205
552 205
552 205
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
192 995
192 995
192 995
Tovary a služby (630)2
254 800
213 200
213 200
Bežné transfery (640)2
43 664 378
58 276 824
64 911 444
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
44 664 378
59 235 224
65 869 844
Príloha č. 2
18
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2017
2018
2019
2020
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
27
27
27
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
1 704
1 704
1 704