1
Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Predkladaný vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) bol vypracovaný v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017.
Predkladaný návrh novely zákona o sociálnych službách je naplnením záväzku z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 - 2020 zefektívniť systém viaczdrojového financovania sociálnych služieb, zavedením príspevku podľa stupňa odkázanosti pre všetkých zriaďovateľov rovnako“.
Ustanovujú sa právne podmienky určenia sumy finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek (ďalej len „finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou“) zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) verejným poskytovateľom tejto sociálnej služby na lokálnej úrovni a neverejným poskytovateľom tejto sociálnej služby na lokálnej i regionálnej úrovni, ktorí neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk. Ide o spolufinancovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb, ktorým je zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenia a denný stacionár .
Skutkový stav:
Stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe (II. VI. stupeň) je v rámci poskytovania sociálnych služieb relevantným na:
poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú:
- zariadenie podporovaného bývania (II. až VI. stupeň),
- zariadenie pre seniorov (IV. až VI. stupeň),
- zariadenie opatrovateľskej služby (II. až VI. stupeň),
- rehabilitačné stredisko (II. až VI. stupeň),
- domov sociálnych služieb (III., resp. V. až VI. stupeň)
- špecializované zariadenie (V. až VI. stupeň),
- denný stacionár (III. až VI. stupeň).
Podľa doterajšej právnej úpravy spolufinancuje štát prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva :
1.Neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na lokálnej úrovni v:
- nocľahárni (120 eur/miesto/mesiac),
-zariadení pre seniorov (320 eur/miesto/mesiac),
-zariadení opatrovateľskej služby(320 eur/miesto/mesiac),
-dennom stacionári (184 eur/miesto/mesiac).
2
2.Obce na poskytovanie alebo zabezpečenie sociálnych služieb na lokálnej úrovni v
-nocľahárni (120 eur/miesto/mesiac),
-útulku (120 eur/miesto/mesiac),
-domove na polceste (150 eur/miesto/mesiac),
-zariadení núdzového bývania (150 eur/miesto/mesiac),
- zariadení dočasnej starostlivosti o deti (180 eur/miesto/mesiac)
-zariadení podporovaného bývania (200 eur/miesto/mesiac)
-zariadení pre seniorov (320 eur/miesto/mesiac),
-zariadení opatrovateľskej služby (320 eur/miesto/mesiac),
-rehabilitačnom stredisku (184 eur/miesto/mesiac),
-domove sociálnych služieb (330 eur/miesto/mesiac),
-špecializovanom zariadení (330 eur/miesto/mesiac),
-dennom stacionári (184 eur/miesto/mesiac).
Spolufinancovanie sociálnych služieb prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva je podľa doterajšej právnej úpravy diferencované len podľa druhu sociálnej služby a je viazané na počet miest podľa stavu registra poskytovateľov sociálnych služieb ( vo výške finančného príspevku sa nerozlišuje o akú formu poskytovanej sociálnej služby ide- či ide o sociálnu službu poskytovanú celoročnou pobytovou formou, týždennou pobytovou formou alebo či ide o ambulantnú sociálnu službu, vo výške finančného príspevku sa nerozlišuje cieľová skupina fyzických osôb, ktorým je poskytovaná sociálna služba z hľadiska stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe.
3.Neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na regionálnej úrovni ani vyššie územné celky na zabezpečenie sociálnych služieb na regionálnej úrovni štát prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva nespolufinancuje.
Navrhovaná právna úprava výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej
služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou:
Spôsob určenia a výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou ustanovené na rovnakom základe pre verejných poskytovateľov sociálnej služby v týchto zariadeniach sociálnych služieb na miestnej (lokálnej) úrovni aj pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby v týchto zariadeniach sociálnych služieb, a to priamym odkazom v ustanovení § 71 ods. 6 na právnu úpravu § 78a.
Sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe sociálne služby dlhodobej starostlivosti, ktoré dosahujú najvyššiu úroveň prevádzkových nákladov na ich poskytovanie. Prijímatelia sociálnych služieb s vyššou mierou odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe si vyžadujú na zabezpečenie svojich potrieb špecifický časový a vecný rozsah poskytovanej osobnej pomoci a podpory oproti prijímateľom sociálnych služieb s nízkou mierou odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe, resp. bez tejto odkázanosti. Forma poskytovanej sociálnej služby, tiež vplyv na výšku prevádzkových nákladov poskytovanej sociálnej služby, nakoľko priamu väzbu s časom poskytovania sociálnej služby, najmä so súvisiacimi nárokmi na diferencovaný rozsah personálneho zabezpečenia poskytovania sociálnej služby.
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou bude teda účelovo určený na pokrytie časti nákladov na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb v konkrétnom zariadení sociálnych služieb
3
najviac vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu a poistnému na verejné zdravotné poistenie, poistnému na sociálne poistenie a povinným príspevkom na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu týchto miezd a platov. Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou je pre jednotlivé stupne odkázanosti na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe ustanovená v prílohe č. 6 k zákonu a splnomocňovacie ustanovenie § 78a ods. 11 a 12 v spojení s ods. 13 zákona zabezpečujú vytvorenie právnych podmienok na medziročnú úpravu výšky tohto finančného príspevku nariadením vlády Slovenskej republiky. Takto koncipovaná právna úprava je realizovaná v záujme udržateľnosti financovania sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou a potreby reakcie na medziročný vývoj nákladovosti poskytovanej sociálnej služby; výška finančného príspevku však nepredstavuje, vychádzajúc z účelového určenia jeho použitia (spolufinancovanie EON na mzdy a odvody zamestnancov), pokrytie reálnej nákladovosti poskytovania osobnej starostlivosti.
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou predstavuje spolufinancovanie poskytovania sociálnej služby konkrétnym poskytovateľom sociálnej služby v konkrétnom zariadení sociálnych služieb a nie je viazané na konkrétneho prijímateľa sociálnej služby v tomto zariadení s konkrétnym priznaným stupňom jeho odkázanosti na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe. V spôsobe určenia tohto finančného príspevku navrhovaná právna úprava vytvára právne podmienky na to, aby suma poskytnutého finančného príspevku v čo možno najväčšej miere odrážala reálnu štruktúru prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe v konkrétnom zariadení sociálnych služieb za určité obdobie, vrátane predpokladaného vývoja tejto štruktúry. Len takto koncipovanou právnou úpravou sa môže docieliť zámer diferenciácie úrovne spolufinancovania konkrétnych poskytovateľov sociálnych služieb v konkrétnych zariadeniach sociálnych služieb podľa konkrétnych podmienok náročnosti ( nákladovosti) poskytovania sociálnej služby danej štruktúrou prijímateľov poskytovanej sociálnej služby z hľadiska stupňa ich vecnej i časovej odkázanosti na osobnú pomoc a podporu.
Podpora spolufinancovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe z prostriedkov štátneho rozpočtu, a to novo pre všetkých verejných poskytovateľov týchto služieb na lokálnej úrovni a neverejných poskytovateľov týchto sociálnych služieb na lokálnej úrovni i regionálnej úrovni, nemá za cieľ znižovať doposiaľ vynakladané finančné prostriedky z rozpočtov obcí a vyšších územných celkov na oblasť sociálnych služieb, a to z dôvodu spolufinancovania sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu. Zámerom nového systému financovania sociálnych služieb totiž nie je znižovať výdavky z rozpočtov obcí a vyšších územných celkov na sociálne služby, ale
1. zabezpečiť udržateľnosť a dostupnosť sociálnych služieb vzhľadom na zvyšujúci sa oprávnený dopyt po sociálnych službách a zvyšovanie nákladovosti poskytovaných sociálnych služieb,
2.vytvoriť manipulačný priestor v rozpočtoch obcí a v rozpočtoch vyšších územných celkov na
a)poskytovanie a zabezpečovanie ďalších druhov sociálnych služieb vo verejnom záujme v rámci ich pôsobnosti a
4
b)podporu procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb rozvojom sociálnych služieb komunitného charakteru.
Navrhovaná právna úprava vytvára právne podmienky aj na možnosť poskytnutia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva verejným poskytovateľom tejto sociálnej služby na lokálnej úrovni (prostredníctvom prijímateľa tohto finančného príspevku obce) a právne podmienky na možnosť poskytovania finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni neverejným poskytovateľom tejto sociálnej služby.
Navrhovaná právna úprava ustanovuje procedurálnu postupnosť pri rozhodovaní ministerstva o poskytnutí finančných príspevkov v jeho pôsobnosti (finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6, finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa §71 ods. 7, finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a a finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa) žiadateľom o poskytnutie tohto finančného príspevku. Navrhovaná úprava je koncipovaná tak, že zohľadňuje poskytovanie sociálnych služieb a ich zabezpečovanie, ako výkon samosprávnej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku, vrátane ich zodpovednosti za napĺňanie potrieb rozvoja jednotlivých druhov sociálnych služieb v území, a to primerane oprávneným potrebám obyvateľov. V tomto smere ide o relevanciu písomného vyjadrenia príslušnej obce alebo príslušného vyššieho územného celku v rozsahu ich pôsobnosti o súlade predloženej žiadosti konkrétneho žiadateľa o poskytnutie finančného príspevku s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce alebo koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku. Spolufinancovanie sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva bude limitované účelovo vyčlenenými finančnými prostriedkami na tento účel v rozpočtovej kapitole ministerstva na príslušný rozpočtový rok. Vyčlenená suma týchto finančných prostriedkov bude garantovať spolufinancovanie minimálnej siete poskytovateľov sociálnych služieb príslušného druhu a udržateľnosť financovania sociálnych služieb v zariadeniach aj vo väzbe na medziročný vývoj nákladovosti poskytovanej sociálnej služby;
V rámci predkladanej novely sa ďalšou navrhovanou právnou úpravou posilňuje ochrana prijímateľov domácej opatrovateľskej služby, prijímateľov pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa a ochrana prijímateľov ambulantnej sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravovania, a to zvýšením výšky povinného zostatku z príjmu prijímateľa tejto sociálnej služby po zaplatení úhrady za sociálnu službu z doterajšej výšky najmenej 1, 4- násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu na 1, 65- násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu .
Ďalšie navrhované zmeny a doplnky právnej úpravy vykonané vzhľadom na požiadavky aplikačnej a interpretačnej praxe.
Prechodné ustanovenia obsahujú z hľadiska právnej úpravy právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb a financovaní sociálnych služieb právnu úpravu, ktorou sa v nevyhnutnom rozsahu uplatňuje zásada ochrany nadobudnutých práv podľa doterajšej právnej úpravy a zabezpečuje sa postupné zosúladenie právnych vzťahov v tejto oblasti s novou právnou úpravou.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2018.
5
Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.