1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
________________________________________________________________
663
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........................ 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 40/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Slová „stimulácia komplexného vývoja dieťaťa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „stimulácia komplexného vývinu dieťaťa“ v príslušnom tvare.
2.V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa.“.
3.V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.“.
2
4.V § 2 odsek 5 znie:
„(5) Situácia v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri zabezpečení starostlivosti o dieťa podľa odseku 1 písm. f) sa na účely tohto zákona považuje za nepriaznivú sociálnu situáciu.“.
5.Poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa vypúšťa.
6.V § 9 ods. 3 sa nad slová „záujmu dieťaťa“ umiestňuje odkaz „16b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:
16b) Čl. 5 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2015 Z. z.“.
7.V § 9 ods. 4 druhá veta znie: „Za odborného zamestnanca na účely prvej vety sa považuje zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby, ktorý vykonáva alebo riadi vykonávanie odbornej činnosti podľa § 16 alebo činnosti podľa § 61 ods. 9.“.
8.V § 15 ods. 2 sa za slová „až 18“ vkladajú slová „a § 61 ods. 8 a 9“.
9.V § 16 odsek 2 znie:
„(2) Odbornú činnosť podľa odseku 1 písm. a), b) a e) možno vykonávať ako samostatnú odbornú činnosť na základe zápisu do registra podľa § 65; špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť možno poskytovať za podmienok ustanovených týmto zákonom aj výkonom samostatnej praxe sociálneho pracovníka.22a) Odborná činnosť vykonávaná podľa prvej vety sa považuje za druh sociálnej služby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
22a) § 3 zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
10.V § 16 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
11.V § 17 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
12.V § 18 ods. 1 písm. a) sa za tretí bod vkladajú nový štvrtý bod a piaty bod, ktoré znejú:
„4. upratovanie,
5. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,“.
Doterajší štvrtý bod až šiesty bod sa označujú ako šiesty bod až ôsmy bod.
13.V § 18 ods. 3 sa slová „piateho bodu“ nahrádzajú slovami „siedmeho bodu“.
14.V § 18 ods. 4 sa slová „šiesteho bodu“ nahrádzajú slovami „ôsmeho bodu“.
15.V § 21 ods. 2 sa za slovo „písma“ vkladá čiarka a slová „nácvik zrakového vnímania“.
3
16.§ 23b vrátane nadpisu znie:
㤠23b
Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím
(1) Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím je odborná činnosť, ktorej obsahom je vykonávanie postupov a techník, ktoré podporujú psychomotorický vývoj dieťaťa, rozvoj komunikácie a adaptáciu dieťaťa na okolité prostredie v súlade s jeho individuálnymi potrebami a schopnosťami, a ktorá je zameraná aj na posilnenie schopností členov rodiny dieťaťa so zdravotným postihnutím v oblasti starostlivosti o toto dieťa.
(2) Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím sa vykonáva na základe bio-psycho-sociálneho modelu podpory a pomoci dieťaťu so zdravotným postihnutím a jeho rodine.
(3) Stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím vykonávajú odborní zamestnanci, ktorí spĺňajú kvalifikačný predpoklad v príslušnom študijnom odbore podľa § 84 ods. 20 v závislosti od individuálnych potrieb dieťaťa so zdravotným postihnutím.“.
17.V § 24 ods. 1 a § 24a sa slová „g) a h)“ nahrádzajú slovami „g) až i)“.
18.V § 24b sa slová „b) a h)“ nahrádzajú slovami „b), h) a i)“.
19.V § 24c, § 25 a § 26 ods. 1 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a i)“.
20. V § 24d odsek 3 znie:
„(3) Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.“.
21.V § 26 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa štvrtý bod.
Doterajší piaty bod sa označuje ako štvrtý bod.
22.V § 26 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
23.V § 26 ods. 1 písm. c), § 27 ods. 2 písm. c) a § 29 ods. 1 písm. b) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3. upratovanie,“.
Doterajší tretí bod a štvrtý bod sa označujú ako štvrtý bod a piaty bod.
24.V § 27 ods. 1 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a i)“ a nad slovom „výchovy“ sa odkaz „1a)“ nahrádza odkazom „23da)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23da znie:
23da) Zákon č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4
25.V § 32a ods. 3 písmeno a) znie:
„a) do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa alebo šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom,“.
26.V § 32a ods. 3 písm. b) sa slovo „trom“ nahrádza slovom „štyrom“.
27.V § 32b ods. 1 sa slová „konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku“ nahrádzajú slovami „troch rokov veku“.
28.V § 32b sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje starostlivosť o dieťa do troch rokov veku aj rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak
a)nemôže z dôvodov podľa § 31 ods. 3 zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu,20)
b)voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, podľa písmena a) alebo odseku 1.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
29.V § 32b sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
30.V § 33 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) V rámci služby včasnej intervencie sa vykonáva komunitná rehabilitácia.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
31.V § 33 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Poskytovanie terénnej formy sociálnej služby prednosť pred ambulantnou sociálnou službou. Ak terénna forma sociálnej služby nie je vhodná, účelná alebo dostatočne nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu, poskytuje sa ambulantná sociálna služba.“.
32.V § 33a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa pri poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 32b poskytuje starostlivosť o dieťa do jedného roku veku, musí najmenej jeden opatrovateľ detí spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sestry, pôrodnej asistentky alebo zdravotníckeho asistenta.“.
33.V § 34 ods. 4 písmeno b) znie:
„b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy,
2. upratovanie,
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,“.
5
34.V § 34 odsek 5 znie:
„(5) Sociálna služba v zariadení podporovaného bývania sa poskytuje v bytovej budove najviac pre
a)šesť prijímateľov sociálnej služby v jednej bytovej jednotke a
b)dvanásť prijímateľov sociálnej služby vo viacerých bytových jednotkách so spoločným hlavným vstupom k týmto bytovým jednotkám z verejnej komunikácie.“.
35.V § 35 ods. 4 a § 38 ods. 7 sa vypúšťa slovo „tohto“.
36.V § 39 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak sa v špecializovanom zariadení poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
37.V § 39 ods. 6 sa vypúšťa slovo „tohto“.
38.V § 40 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak sa v dennom stacionári poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
39.V § 44 odsek 4 znie:
„(4) Fyzickej osobe podľa odseku 3 písm. a) a b) možno tlmočnícku službu poskytnúť aj formou online tlmočenia alebo simultánneho prepisu hovorenej reči.“.
40.V § 49 ods. 1 sa slová „ods. 19 a 20“ nahrádzajú slovami „ods. 21 a 22“.
41.V § 50 ods. 2 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „závery posúdenia podľa odseku 1 písm. a) c) a dátum, čas a miesto vykonania sociálnej posudkovej činnosti.“.
42.V § 50 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Sociálnu posudkovú činnosť podľa prvej vety môže obec alebo vyšší územný celok zabezpečiť aj fyzickou osobou oprávnenou na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka22a) na základe zmluvy s obcou alebo vyšším územným celkom.“.
43.V § 50 ods. 9 prvej vete sa za slovo „služby“ vkladá čiarka a slová „v jej rodinnom prostredí, a ak to nie je možné, v prostredí v ktorom sa zdržiava“.
44.V § 55 ods. 2 písm. a), b) a d) sa vypúšťajú slová „pozbavení spôsobilosti na právne úkony,“.
45.V § 61 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Do počtu prijímateľov sociálnej služby uvedenej v § 35, 38 a 39 v jednej budove zariadenia sa započítavajú aj prijímatelia celoročnej pobytovej sociálnej služby a týždennej pobytovej sociálnej služby v inom zariadení v tejto budove.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
6
46.§ 61 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať liečebno-výchovnú starostlivosť, psychologickú starostlivosť a špeciálno-pedagogickú starostlivosť alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie odborníkmi príslušných profesií.“.
47.V § 62 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na poskytovanie základného sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti obcou alebo vyšším územným celkom.“.
48.V § 63 ods. 3 tretej vete sa slová „pracovnoprávnom vzťahu“ nahrádzajú slovami „pracovnom pomere“.
49.Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
30) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
50.V § 63 ods. 6 sa za slovom „poradenstvo“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a slová „alebo stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím“ sa nahrádzajú slovami „ako samostatné odborné činnosti“.
51.V § 64 ods. 2 písm. a) sa za slovami „dátum narodenia“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „prechodný pobyt“ sa vkladajú slová „a druh oprávnenia na podnikanie “.
52.V § 64 ods. 3 písm. f) sa za slová „daňové nedoplatky“ vkladajú slová „u miestne príslušného správcu dane“.
53.V § 64 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) kópia dokladu preukazujúceho existenciu právneho vzťahu, z ktorého vyplýva záväzok výkonu funkcie zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3 a opis práv a povinností vyplývajúcich z výkonu tejto funkcie.“.
54.V § 64 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa sociálna služba poskytovať v zariadení, vyšší územný celok vykoná ohliadku miesta poskytovania sociálnej služby, z ktorej vypracuje zápisnicu.“.
55.§ 64 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:
„(10) Ak žiada o zápis do registra osoba uvedená v § 63 ods. 6, žiadosť obsahuje údaje podľa odseku 2 písm. a) e), g) a h) a prikladajú sa k nej údaje a doklady podľa odseku 3 písm. f) h) spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia o udelení akreditácie na odbornú činnosť. Ak ku dňu podania žiadosti o zápis do registra uplynuli odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie na odbornú činnosť viac ako tri mesiace, žiadosť obsahuje aj údaje podľa odseku 2 písm. i) a doklady podľa odseku 3 písm. a); to sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou oprávnenou na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka.22a)
(11) Ak žiada o zápis do registra osoba zapísaná v živnostenskom registri, žiadosť obsahuje údaje podľa odseku 2 písm. a) h) a prikladajú sa k nej údaje a doklady podľa odseku 3 písm. b), c), e) až h) spolu s preukazom živnostenského oprávnenia.
7
(12) U osoby, ktorá žiada o zápis do registra, sa poskytovanie sociálnej služby bez cieľa dosiahnuť zisk posudzuje podľa jej právnej formy. Poskytovať sociálnu službu bez cieľa dosiahnuť zisk nie je možné formou spoločnosti s ručením obmedzeným alebo formou akciovej spoločnosti. Poskytovanie sociálnej služby podľa prvej vety nemôže byť podnikaním podľa osobitných predpisov.33aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33aa znie:
33aa) Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 219/2014 Z. z.“.
56.V § 65 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a deň začatia poskytovania sociálnej služby“.
57.V § 65 ods. 6 písm. f) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 5“ a slová „ods. 7 a § 39 ods. 5“ sa nahrádzajú slovami „ods. 7, § 39 ods. 6 a § 61 ods. 7“.
58.V § 66 ods. 1 písm. a) sa za slovom „priezvisko“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „prechodný pobyt“ sa vkladajú slová „a druh oprávnenia na podnikanie“.
59.V § 68 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) fyzickej osobe, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, zaniklo oprávnenie na podnikanie,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
60.V § 69 ods. 1 sa slová „úrovne poskytovania sociálnych služieb podľa § 81 písm. r) a pri kontrole hospodárenia s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančným príspevkom na prevádzku podľa § 81 písm. s)“ nahrádzajú slovami „podľa § 81 písm. s) a t)“.
61.V § 71 ods. 1 písm. c) sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
62.V § 71 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „rozpočet ministerstva“), a to z
1.finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek (ďalej len „finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou“) podľa odseku 6,
2.finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa odseku 7,“.
63. V § 71 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) z rozpočtu ministerstva, a to z
1.finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a,
2.finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa,“.
8
64.V § 71 odsek 6 znie:
„(6) Obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 34 40, alebo obci, ktorá poskytuje sociálnu službu v týchto zariadeniach, ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou; § 78a ods. 2 až 8 a ods. 11 až 13 platí rovnako.“.
65.V § 71 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 10, ktoré znejú:
„(7) Obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 25 27 a § 29, alebo obci, ktorá poskytuje sociálnu službu v týchto zariadeniach, ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie, ak obec ministerstvo o poskytnutie tohto finančného príspevku písomne požiada.
(8) Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie ministerstvo poskytuje za podmienok ustanovených v § 78d.
(9) Účelom poskytnutia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie je spolufinancovanie bežných výdavkov v rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov uvedených v § 72 ods. 5 na odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre jednotlivé zariadenia, pre ktoré je tento finančný príspevok určený.
(10) Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie sa poskytuje vo výške podľa prílohy č. 4a, podľa druhu sociálnej služby a počtu miest v zariadení zapísaného v registri.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 11 a 12.
66.§ 71 ods. 12 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
67.V § 72 ods. 1 sa za slová „poskytovateľom sociálnej služby“ vkladajú slová „zmluvou podľa § 74 ods. 7 písm. h)“.
68.V § 72 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou podľa § 74 v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo všeobecne záväzným nariadením vyššieho územného celku. Obec alebo vyšší územný celok zabezpečí, aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu požadovaná verejným poskytovateľom sociálnej služby od prijímateľov tejto sociálnej služby v súlade s uzatvorenými zmluvami podľa § 74 ods. 7 písm. h), bola po prepočítaní tejto úhrady na prijímateľa tejto sociálnej služby na mesiac alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1 najviac vo výške rozdielu medzi
a)priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi verejného poskytovateľa tejto sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok, po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, po ich prepočítaní na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri a
b)priemerným príjmom verejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok z finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7 a úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby podľa § 71 ods. 11, po prepočítaní týchto príjmov na mesiac na prijímateľa sociálnej služby, a ak ide o
9
sociálnu službu v zariadení, po prepočítaní týchto príjmov na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri.
(3) Neverejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou podľa § 74 v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej služby, ktorý zverejní na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste, tak, aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu, požadovaná neverejným poskytovateľom sociálnej služby od prijímateľov tejto sociálnej služby v súlade s uzatvorenými zmluvami podľa § 74 ods. 7 písm. h), bola po prepočítaní tejto úhrady na prijímateľa tejto sociálnej služby na mesiac alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1 najviac vo výške rozdielu medzi
a)priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi neverejného poskytovateľa tejto sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok, po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, po ich prepočítaní na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri a
b)priemerným príjmom neverejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok z finančného príspevku podľa § 76, § 77, § 78a a 78aa po prepočítaní týchto príjmov na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, po prepočítaní týchto príjmov na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri.“.
69.V § 72 ods. 5 úvodnej vete sa za slová „§ 16 18,“ vkladajú slová „ktoré je pre poskytovaný druh sociálnej služby povinný vykonávať, zabezpečovať ich vykonávanie alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie a na činnosti uvedené v § 61 ods. 9“.
70.V § 72 ods. 8 prvej vete sa za slovo „službu“ vkladajú slová „ku dňu jej splatnosti“.
71.V § 72 ods. 10, 11 a 18 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.
72.§ 72 sa dopĺňa odsekmi 19 až 21, ktoré znejú:
„(19) U poskytovateľa sociálnej služby, ktorý neposkytoval sociálnu službu počas predchádzajúceho rozpočtového roka, sa plnenie podmienok podľa odsekov 2 a 3 posudzuje podľa údajov o finančných podmienkach predložených poskytovateľom ako príloha k žiadosti o zápis do registra, a ak ide o neverejného poskytovateľa sociálnej služby aj podľa cenníka sociálnej služby predloženého poskytovateľom ako príloha k žiadosti o zápis do registra.
(20) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný zverejniť na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste
a)priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka,
b)priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok v štruktúre podľa odseku 5 najneskôr do konca apríla príslušného rozpočtového roka.
(21) Povinnosť podľa odseku 20 sa nevzťahuje na neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.“.
10
73.V § 72a sa odsek 8 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f) posudzovaného zaopatreného plnoletého dieťaťa, ktoré platí úhradu za sociálnu službu za rodiča alebo jej časť podľa § 73 ods. 12 alebo ods. 13, jeho príjem, príjem jeho manžela alebo manželky a príjmy nezaopatrených detí žijúcich s ním v domácnosti,40b)
g) posudzovaného rodiča, ktorý platí úhradu za sociálnu službu za zaopatrené plnoleté dieťa podľa § 73 ods. 12 alebo ods. 13, jeho príjem, príjem jeho manžela alebo manželky.“.
74.V § 73 ods. 1 a 5 sa slová „1,4 násobku“ nahrádzajú slovami „1,65-násobok“.
75.V § 73 ods. 6 sa za slová „sociálnu službu“ vkladajú slová „ku dňu jej splatnosti“ a slová „tento zákon“ sa nahrádzajú slovami „§ 72 ods. 8 a 10 až 17“.
76.V § 73 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Prijímateľ sociálnej služby, ktorého príjem sa spoločne posudzuje a spoločne započítava s príjmami osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu ku dňu jej splatnosti, ak jeho príjem a príjem fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v odseku 10, ak § 72 ods. 8 a 10 17 neustanovuje inak.“.
Doterajšie odseky 7 až 19 sa označujú ako odseky 8 až 20.
77.V § 73 ods. 8 sa slová „platí len časť úhrady za sociálnu službu“ nahrádzajú slovami „je povinný platiť len časť úhrady za sociálnu službu ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu“, slová „tento zákon“ sa nahrádzajú slovami „§ 72 ods. 8 a 10 17“ a na konci sa pripája táto veta: „Prijímateľ sociálnej služby podľa prvej vety nie je povinný ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu platiť zvyšnú časť úhrady za sociálnu službu.“.
78.V § 73 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9) Prijímateľ sociálnej služby, ktorého príjem sa spoločne posudzuje a spoločne započítava s príjmami osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, je povinný platiť len časť úhrady za sociálnu službu ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem a príjem fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, je vyšší ako suma ustanovená v odseku 10, a výška týchto príjmov nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu, ak § 72 ods. 8 a 10 17 neustanovuje inak. Prijímateľ sociálnej služby podľa prvej vety nie je povinný ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu platiť zvyšnú časť úhrady za sociálnu službu.“.
Doterajšie odseky 9 až 20 sa označujú ako odseky 10 až 21.
79.V § 73 ods. 12 prvej vete a druhej vete sa za slovo „časť“ vkladajú slová „ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu“.
80.V § 73 ods. 13 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 12“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Právoplatným rozhodnutím súdu o neurčení vyživovacej povinnosti zaopatreného plnoletého dieťaťa alebo rodiča voči prijímateľovi sociálnej služby sú pri rozhodovaní podľa prvej vety obec a vyšší územný celok viazaní.“.
11
81.V § 73 odsek 14 znie:
„(14) Ak prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu a túto nezaplatenú úhradu za sociálnu službu alebo jej časť nezaplatí ku dňu splatnosti tejto úhrady za tohto prijímateľa sociálnej služby osoba podľa odseku 11 ani zaopatrené plnoleté deti alebo rodičia podľa odsekov 12 a 13, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby voči tomuto prijímateľovi sociálnej služby; ak je prijímateľ sociálnej služby nezaopatreným dieťaťom pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby je pohľadávkou voči fyzickej osobe, ktorá k tomuto dieťaťu vyživovaciu povinnosť. Uplatnenie nároku poskytovateľa sociálnej služby na pohľadávku podľa prvej vety nemá právne účinky, ak povinná osoba nemá v čase, v ktorom poskytovateľ sociálnej služby tento nárok uplatnil, príjem alebo majetok, z ktorého možno po použití odsekov 1 až 9 a § 72 a 72a, uspokojiť nárok poskytovateľa sociálnej služby, a to aj z časti; to platí aj na pohľadávku, ktorá trvá po zániku právneho vzťahu pri poskytovaní sociálnej služby, z ktorého táto pohľadávka vznikla.“.
82.V § 73 ods. 15 sa slová „1 až 12“ nahrádzajú slovami „1 až 14“.
83.V § 73 ods. 19 a 20 sa slová „1 až 8“ nahrádzajú slovami „1 až 10“.
84.V § 73 ods. 21 sa slová „1 až 18“ nahrádzajú slovami „1 až 20“.
85.V § 74 ods. 5 sa za slovami „ods. 6“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „fyzickú osobu uvedenú v § 35 ods. 1 písm. b)“.
86.V § 74 ods. 7 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení, aj čas poskytovania sociálnej služby v hodinách počas pracovného dňa“.
87.V § 74 ods. 7 písm. i) sa slová „ods. 1 až 7“ nahrádzajú slovami „ods. 1 až 10“.
88.V § 74 ods. 7 písm. l) sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.
89.V § 74 sa odsek 14 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) prijímateľ sociálnej služby bez vážneho dôvodu nevyužíva sociálnu službu po dobu dlhšiu ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov; za vážny dôvod sa považuje najmä pobyt v zdravotníckom zariadení.“.
90.V § 74 ods. 20 sa slová „až e)“ nahrádzajú slovami „až f)“.
91.V § 75 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) sociálnu službu v zariadení, ktorým je
1.nízkoprahové denné centrum,
2.zariadenie pre seniorov,
3.zariadenie opatrovateľskej služby,
4.denný stacionár,“.
92.V § 75 ods. 1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b) terénnu sociálnu službu krízovej intervencie,
c) nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu,“.
12
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená d) až f).
93.V § 75 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) službu včasnej intervencie,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
94.V § 75 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) podporu samostatného bývania.“.
95.V § 75 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 16 sa označujú ako odseky 4 až 15.
96.V § 75 ods. 5 sa slová „1 až 5“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.
97.V § 75 ods. 6 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmená k) až o) sa označujú ako písmená j) až n).
98.V § 75 ods. 6 sa vypúšťajú písmená k) a l).
Doterajšie písmená m) a n) sa označujú ako písmená k) a l).
99.V § 75 ods. 7 sa vypúšťajú slová „finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a“ a slová „odsekoch 3 5“ sa nahrádzajú slovami „odsekoch 3 a 4“.
100.V § 75 odseky 9 a 10 znejú:
„(9) Finančná podpora podľa tejto hlavy sa poskytuje neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu vo verejnom záujme.
(10) Poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby vo verejnom záujme je poskytovanie sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby, ktorý je na sociálnu službu odkázaný, a poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby je v súlade s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku.“.
101.V § 75 ods. 11 sa slová „8 a 9“ nahrádzajú slovami „1 až 8“.
102.V § 75 ods. 12 sa vypúšťajú slová „23b,“.
103.V § 76 sa slová „formy sociálnej služby, počtu prijímateľov sociálnej služby a stupňa ich odkázanosti“ nahrádzajú slovami „počtu a štruktúry prijímateľov opatrovateľskej služby z hľadiska stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy“.
13
104.V § 77 ods. 1 sa za slová „opatrovateľskej služby,“ vkladajú slová „na počet hodín sociálnej rehabilitácie, na počet hodín služby včasnej intervencie,“.
105.V § 77 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Ak odsek 8 neustanovuje inak, výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby sa na príslušný rozpočtový rok určí vo výške rozdielu medzi priemernými bežnými výdavkami na poskytovanie sociálnej služby v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na jednotku výkonu podľa odseku 1 a
a)priemerným príjmom z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 na sociálnu službu v pôsobnosti obce za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na jednotku výkonu podľa odseku 1, ak ide o sociálnu službu v zariadeniach uvedených v § 35, § 36 a 40,
b)priemerným príjmom neverejných poskytovateľov sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 78a na sociálnu službu za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na jednotku výkonu podľa odseku 1, ak ide o sociálnu službu v zariadeniach uvedených v § 34, § 37 až 39,
c)príjmom neverejného poskytovateľa sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 76 na sociálnu službu na príslušný rozpočtový rok v prepočte na jednotku výkonu podľa odseku 1, ak ide o sociálnu službu uvedenú v § 41,
d)priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na jednotku výkonu podľa odseku 1.
(3) Obec a vyšší územný celok zisťujú priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok, v členení podľa jednotlivých druhov poskytovaných sociálnych služieb, a ak ide o sociálne služby poskytované v zariadení, aj podľa formy sociálnej služby a kapacity zariadenia podľa registra, v prepočte na prijímateľa sociálnej služby, na hodinu sociálneho poradenstva, na hodinu sociálnej rehabilitácie, na hodinu služby včasnej intervencie, na hodinu opatrovateľskej služby, na kilometer prepravnej služby, na hodinu sprievodcovskej služby a predčitateľskej služby, na hodinu tlmočenia alebo na inú jednotku výkonu. Na účely prvej vety sa priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy zisťujú v závislosti od toho, či kapacita zariadenia je do 40 miest, od 41 do 100 miest alebo od 101 miest. Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu podľa prvej vety a druhej vety obec a vyšší územný celok zverejnia na svojom webovom sídle a aj na úradnej tabuli alebo spôsobom v obci a vo vyššom územnom celku obvyklým a musia byť prístupné k nahliadnutiu na obecnom úrade alebo úrade samosprávneho kraja. Priemerné bežné výdavky podľa predchádzajúcej vety obec a vyšší územný celok zverejní najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka a v štruktúre podľa § 72 ods. 5 najneskôr do konca apríla príslušného rozpočtového roka.“.
106.V § 77 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Ministerstvo zisťuje priemerné príjmy neverejných poskytovateľov sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 78a za predchádzajúci rozpočtový rok, ak ide o sociálnu službu v zariadeniach uvedených v § 34, § 37 39, v členení podľa
14
jednotlivých druhov zariadení a formy sociálnej služby v prepočte na prijímateľa sociálnej služby a podľa územných obvodov jednotlivých vyšších územných celkov. Za príjem neverejného poskytovateľa sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 78a sa považuje suma tohto finančného príspevku podľa príslušnej zmluvy uzatvorenej na predchádzajúci rozpočtový rok. Priemerné príjmy neverejných poskytovateľov sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 78a zistené podľa prvej vety ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle najneskôr do konca septembra predchádzajúceho kalendárneho roka.“.
Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 12.
107.V § 77 odseky 7 a 8 znejú:
„(7) Za príjem neverejného poskytovateľa sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 76 sa považuje suma tohto finančného príspevku podľa príslušnej zmluvy uzatvorenej na príslušný rozpočtový rok.
(8) Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, ktorú obec alebo vyšší územný celok v predchádzajúcom rozpočtovom roku neposkytovali alebo nezabezpečovali prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadili alebo založili, za priemerné bežné výdavky a za priemerné skutočne dosiahnuté príjmy sa považujú
a)priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za túto sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti inej obce v územnom obvode príslušného vyššieho územného celku, v ktorom sa obec nachádza, za predchádzajúci rozpočtový rok, ak ide o obec,
b)priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za túto sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti iného vyššieho územného celku, ktorého územný obvod je susediaci s územným obvodom vyššieho územného celku, za predchádzajúci rozpočtový rok, ak ide o vyšší územný celok,
c)priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za túto sociálnu službu poskytovanú inými neverejnými poskytovateľmi sociálnej služby s finančnou podporou podľa odseku 1 a § 76 alebo § 78a, v územnom obvode obce za predchádzajúci rozpočtový rok, ak ide o obec,
d)priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za túto sociálnu službu poskytovanú inými neverejnými poskytovateľmi sociálnej služby s finančnou podporou podľa odseku 1 a § 76 alebo § 78a, v územnom obvode vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok, ak ide o vyšší územný celok,
e)skutočné bežné výdavky a skutočne dosiahnuté príjmy neverejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok, alebo
f)predpokladané bežné výdavky a predpokladané príjmy neverejného poskytovateľa sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby neposkytoval túto sociálnu službu v predchádzajúcom rozpočtovom roku.“.
108.§ 78a vrátane nadpisu znie:
㤠78a
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou
(1) Ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou neverejnému poskytovateľovi sociálnej
15
služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, a poskytuje sociálnu službu v zariadení, ktorým je
a)zariadenie podporovaného bývania,
b)zariadenie pre seniorov,
c)zariadenie opatrovateľskej služby,
d)rehabilitačné stredisko,
e)domov sociálnych služieb,
f)špecializované zariadenie,
g)denný stacionár.
(2) Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou ministerstvo poskytuje za podmienok ustanovených v § 78d.
(3) Účelom poskytnutia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou je spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby vo výške, ktorá zodpovedá výške platu podľa osobitného predpisu,38) a poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom z tohto príjmu.
(4) Ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, ak ho neverejný poskytovateľ sociálnej služby o poskytnutie tohto finančného príspevku písomne požiada.
(5) Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou sa poskytuje vo výške ustanovenej v prílohe č. 6 podľa formy sociálnej služby, štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe a počtu miest v zariadení zapísaného v registri.
(6) Štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe je počet prijímateľov sociálnej služby v členení podľa odseku 7 a v členení podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby uvedeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý bol podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Na účely prvej vety sa prijímateľ sociálnej služby
a)v zariadení pre seniorov uvedený v § 35 ods. 1 písm. b) považuje za prijímateľa sociálnej služby so stupňom odkázanosti IV podľa prílohy č. 3,
b)na mieste podľa odseku 7 písm. c) považuje za prijímateľa sociálnej služby s najnižším stupňom odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení.
(7) Počet prijímateľov sociálnej služby v štruktúre podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe sa zisťuje ku dňu podania žiadosti podľa § 78b na miestach v zariadení, na ktorých sa
a)poskytuje sociálna služba na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s dohodnutým časom poskytovania tejto sociálnej služby najmenej tri mesiace; dohodnutý čas najmenej tri mesiace sa neuplatňuje, ak ide o poskytovanie sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 36 a 37,
16
b)poskytovala sociálna služba v období dvanástich mesiacov pred podaním žiadosti podľa § 78b na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s najdlhším dohodnutým časom poskytovania tejto sociálnej služby, najmenej tri mesiace, ak nie miestami podľa písmena a); dohodnutý čas najmenej tri mesiace sa neuplatňuje, ak ide o poskytovanie sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 36 a 37 a
c)predpokladá začať poskytovať sociálnu službu v príslušnom roku, ak nie miestami podľa písmen a) a b), najviac v počte miest v zariadení zapísaných v registri po odpočítaní miest podľa písmen a) a b).
(8) Ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení, štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe sa neposudzuje vo väzbe na konkrétne miesto, ale na celkový počet miest, na ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený. Štruktúra prijímateľov podľa prvej vety sa určí na základe podielu dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby podľa priznaného stupňa odkázanosti podľa prílohy č. 3 z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky.
(9) Ak finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok ministerstvo neposkytlo, môže na základe písomnej žiadosti neverejného poskytovateľa sociálnej služby tento finančný príspevok vo výške podľa prílohy č. 6 z príjmov svojho rozpočtu poskytnúť
a)obec, ak finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou neposkytol vyšší územný celok,
b)vyšší územný celok, ak finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou neposkytla obec.
(10) Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa odseku 9 poskytuje obec alebo vyšší územný celok na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu.13)
(11) Výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa formy sociálnej služby a podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe ustanoví na príslušný kalendárny rok vláda Slovenskej republiky nariadením vlády Slovenskej republiky.
(12) Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa odseku 11 sa ustanovuje vždy na obdobie od 1. januára do 31. decembra. Nariadenie vlády Slovenskej republiky sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 30. júna kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku.
(13) Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou uvedená v prílohe č. 6 sa neuplatňuje ustanovením novej výšky tohto finančného príspevku podľa odsekov 11 a 12.“.
17
109. Za § 78a sa vkladá § 78aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠78aa
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni
(1) Ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu v nocľahárni a neposkytuje túto sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
(2) Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni ministerstvo poskytuje za podmienok ustanovených v § 78d.
(3) Ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni, ak ho neverejný poskytovateľ sociálnej služby o poskytnutie tohto finančného príspevku písomne požiada.
(4) Účelom poskytnutia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni je spolufinancovanie bežných výdavkov v rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov uvedených v § 72 ods. 5.
(5) Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni sa poskytuje vo výške podľa prílohy č. 4a pre tento druh sociálnej služby a podľa počtu miest v nocľahárni zapísaného v registri.
(6) Na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu13) môže obec z príjmov svojho rozpočtu poskytovať finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni na príslušný rozpočtový rok neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý ju o poskytnutie tohto finančného príspevku písomne požiada, ak tento príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na tento rozpočtový rok ministerstvo neposkytlo. Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni obec poskytuje na jedno miesto v zariadení najmenej vo výške podľa prílohy č. 4a pre tento druh sociálnej služby.“.
110.Nad § 78b sa vkladá nadpis, ktorý znie:
„ŠTVRTÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
K FINANČNEJ PODPORE Z ROZPOČTU MINISTERSTVA“
111.§ 78b znie:
㤠78b
(1) Finančný príspevok podľa
a)§ 71 ods. 6 sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe písomnej žiadosti uvedenej v prílohe č. 7,
b)§ 71 ods. 7 sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe písomnej žiadosti uvedenej v prílohe č. 7a,
c)§ 78a sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe písomnej žiadosti uvedenej v prílohe č. 8,
18
d)§ 78aa sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe písomnej žiadosti uvedenej v prílohe č. 8a.
(2) Prílohy k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)výpis z registra, nie starší ako tri mesiace,
b)doklad o tom, že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok určený, nemá evidované daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu dane, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, nie starší ako tri mesiace,
c)písomné vyjadrenie príslušného vyššieho územného celku o súlade predloženej žiadosti s koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku, ak ide o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 26, § 27, § 29, § 34, § 37 až 39,
d)písomné vyjadrenie príslušnej obce o súlade predloženej žiadosti s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce, ak ide o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 25, § 35, § 36 a 40.
(3) Prílohy k žiadosti podľa odseku 1 písm. a) a c) sú aj
a)zoznam prijímateľov sociálnej služby na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený, s dohodnutým časom poskytovania sociálnej služby najmenej tri mesiace ku dňu podania žiadosti, s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, uvedeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý bol podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu; dohodnutý čas najmenej tri mesiace sa neuplatňuje, ak ide o poskytovanie sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 36 a 37,
b)zoznam prijímateľov sociálnej služby na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený, s najdlhším dohodnutým časom poskytovania sociálnej služby, najmenej tri mesiace, v období dvanástich mesiacov pred podaním písomnej žiadosti, s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, uvedeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý bol podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu; dohodnutý čas najmenej tri mesiace sa neuplatňuje, ak ide o poskytovanie sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 36 a 37,
c)zoznam zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby s uvedením ich mena, priezviska a rodného čísla.
(4) Písomnú žiadosť spolu s prílohami na príslušný rozpočtový rok obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby doručuje ministerstvu v termíne od 1. júla do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka.“.
112.Za § 78b sa vkladajú § 78c až 78e, ktoré znejú:
㤠78c
19
(1) Ministerstvo vedie evidenciu žiadostí podľa § 78b ods. 1 v poradí podľa dňa riadneho doručenia žiadosti. Ak je žiadosť doručovaná poštovým podnikom, za deň doručenia sa považuje deň odovzdania na poštovú prepravu poštovému podniku.
(2) Ministerstvo do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa § 78b ods. 1 overí jej úplnosť v poradí podľa doručenia žiadostí a overenie vyznačí odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom povereného zamestnanca, ktorý overenie vykonal. Neúplnú žiadosť ministerstvo do 10 pracovných dní odo dňa overenia odošle na doručenie žiadateľovi.
(3) Ministerstvo do 60 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa § 78b ods. 1 posúdi splnenie podmienok pre poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa. Pri posudzovaní splnenia podmienok pre poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa sa na § 78d ods. 1 neprihliada. Ak nie splnené podmienky pre poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, ministerstvo rozhodne o nesplnení podmienok pre poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa. Rozhodnutie podľa tretej vety vrátane jeho odôvodnenia a poučenia o možnosti podať podnet podľa odseku 4 ministerstvo doručí žiadateľovi.
(4) Voči rozhodnutiu ministerstva o nesplnení podmienok pre poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa môže žiadateľ podať podnet na preskúmanie rozhodnutia ministerstva v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia podľa odseku 3.
(5) Ministerstvo na základe podnetu žiadateľa podľa odseku 4 preskúma zákonnosť rozhodnutia o nesplnení podmienok pre poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa a v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tohto podnetu rozhodne o
a)splnení podmienok pre poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, ak zistí nezákonnosť tohto rozhodnutia, alebo
b)zamietnutí podnetu žiadateľa podľa odseku 4, ak nezistí nezákonnosť tohto rozhodnutia.
(6) Odôvodnené rozhodnutie podľa odseku 5 doručí ministerstvo žiadateľovi.
(7) Ak obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby nedoručí ministerstvu písomnú žiadosť spolu s prílohami v termíne podľa 78b ods. 4, ministerstvo žiadosť odmietne.
§ 78d
(1) Ak splnené podmienky pre poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, ministerstvo poskytne na príslušný rozpočtový rok finančný príspevok žiadateľom v poradí podľa odseku 2 do vyčerpania sumy vyčlenenej na tento účel v rozpočte ministerstva na príslušný rozpočtový rok. Ak suma vyčlenená v rozpočte ministerstva na príslušný rozpočtový rok nepostačuje na uspokojenie všetkých žiadateľov podľa prvej vety, zvyšným žiadateľom ministerstvo poskytne finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa v poradí podľa dňa doručenia žiadosti.
(2) Finančné príspevky na príslušný rozpočtový rok sa poskytujú žiadateľom v tomto poradí:
20
a)žiadatelia o poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a § 78a v zariadeniach s pobytovou sociálnou službou, ak im ministerstvo poskytlo tento finančný príspevok na predchádzajúci rozpočtový rok,
b)žiadatelia o poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 7 a § 78aa, ak im ministerstvo poskytlo tento finančný príspevok na predchádzajúci rozpočtový rok,
c)žiadatelia o poskytnutie finančného príspevku podľa