DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
Súčasný systém nastavenia mechanizmu prechodu z prostredia ústavnej starostlivosti vykonávanej v domácom prostredí profesionálneho rodiča do náhradnej rodinnej starostlivosti, resp. do osvojenia nerešpektuje (v prípade, že profesionálny rodič je ochotný prijať dieťa do inej formy náhradnej rodinnej starostlivosti) citové väzby, ktoré si vybuduje dieťa počas pobytu v profesionálnej rodine. Nerešpektovanie tejto vzťahovej väzby medzi dieťaťom a profesionálnym rodičom spôsobuje retraumatizovanie psychicky zraneného dieťaťa, ktorému v prípade záujmu profesionálneho rodiča o prevzatie dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti, resp. v prípade jeho záujmu o osvojenie si dieťaťa, je možné sa vyhnúť. Ak je dieťa fixované na vzťahovú osobu, je dôležité podniknúť všetky kroky k tomu, aby dieťa zotrvalo v rodine, ktorá prejavila záujem prijať ho do niektorej z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti, resp. si ho osvojiť.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom predloženého návrhu je poskytnutie väčšieho časového priestoru pre profesionálneho rodiča, aby mohol využiť právo podať návrh na zverenie dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti alebo dieťa osvojiť ešte predtým, ako bude dieťaťu sprostredkovaná náhradná rodinná starostlivosť, príp. pred tým, než iná osoba vykoná prvý úkon smerujúci k osvojeniu.
4. Dotknuté subjekty
Profesionálni rodičia, záujemcovia o zverenie dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti, záujemcovia o osvojenie dieťaťa, určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, súdy
5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
💧 Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Obsahovo je návrh zákona koncipovaný ako povinnosť určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately písomne oboznámiť profesionálneho rodiča so skutočnosťou, že dieťaťu bude sprostredkovaná náhradná rodinná starostlivosť, príp. osvojenie a zároveň ho písomne poučiť o možnosti prevziať dieťa do náhradnej rodinnej starostlivosti, príp. dieťa osvojiť. Ďalej návrh ukladá povinnosť určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pozastaviť sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti, príp. osvojenia, ak získa vedomosť, že bol vykonaný prvý úkon smerujúci k zvereniu dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti alebo k osvojeniu s tým, že sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti, prípadne osvojenia, pokiaľ uvedené konanie trvá.
11. Kontakt na spracovateľa
natalia_blahova@nrsr.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK