Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Natália Blahová a Ondrej Dostál.
Cieľom predloženého návrhu zákona je poskytnutie väčšieho časového priestoru pre profesionálneho rodiča, aby mohol využiť svoje právo podať návrh na zverenie dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti alebo dieťa osvojiť ešte predtým, ako bude dieťaťu sprostredkovaná náhradná rodinná starostlivosť, príp. pred tým, než iná osoba vykoná prvý úkon smerujúci k osvojeniu.
Prijatie predloženého návrhu sleduje najlepší záujem dieťaťa, ktorý spočíva najmä v zachovaní vzťahovej väzby, ktorú si dieťa k profesionálnym rodičom vybudovalo. Ak dieťa strávi v profesionálnej rodine dlhší čas, ktorý je neraz počítaný aj v rokoch, je v záujme maloletého dieťaťa, aby zotrvalo v prostredí, ktoré pozná a v ktorom vybudované bezpečné citové väzby, a to za podmienky, že profesionálny rodič je ochotný prijať dieťa do inej formy náhradnej rodinnej starostlivosti, príp. dieťa osvojiť. Nerešpektovanie vzťahovej väzby medzi dieťaťom a profesionálnym rodičom spôsobuje retraumatizovanie psychicky zraneného dieťaťa, ktorému v prípade záujmu profesionálneho rodiča je možné sa vyhnúť. Ak je dieťa fixované na vzťahovú osobu, je dôležité podniknúť všetky kroky k tomu, aby dieťa zotrvalo v rodine, ktorá prejavila záujem prijať ho do inej formy náhradnej rodinnej starostlivosti, príp. dieťa osvojiť.
Profesionálne rodičovstvo je forma ústavnej starostlivosti v domácom prostredí profesionálneho rodiča, pričom profesionálny rodič je zamestnancom detského domova. Náhradná rodinná starostlivosť je spoločný pojem pre náhradnú osobnú starostlivosť a pestúnstvo, pričom spoločným charakteristickým znakom oboch typov starostlivosti je, že na rozdiel od profesionálneho rodičovstva nejde o formu ústavnej starostlivosti o dieťa. Ďalším - najvyšším stupňom je osvojenie, ktorého najcharakteristickým znakom je zapísanie osvojiteľov do rodného listu dieťaťa ako biologických rodičov.
Obsahovo je návrh zákona koncipovaný ako povinnosť určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately písomne oboznámiť profesionálneho rodiča so skutočnosťou, že dieťaťu bude sprostredkovaná náhradná rodinná starostlivosť, príp. osvojenie a zároveň ho písomne poučiť o možnosti prevziať dieťa do náhradnej rodinnej starostlivosti, príp. dieťa osvojiť. Ďalej návrh ukladá povinnosť určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pozastaviť sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti, príp. osvojenia, ak získa vedomosť, že bol vykonaný prvý úkon smerujúci k zvereniu dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti alebo k osvojeniu s tým, že sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti, prípadne osvojenia, pokiaľ uvedené konanie trvá.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať ani negatívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1, 4 a 5
Ide o legislatívnotechnickú úpravu vyvolanú zmenou číslovania odsekov v § 34 (novelizačný bod 3).
K bodu 2
V § 34 ods. 1, ktorý upravuje procesnú stránku zaraďovania detí do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, sa navrhuje zakotviť výnimku z aplikácie tohto ustanovenia a to vo vzťahu k špeciálnemu ustanoveniu, ktorým je odsek 3 toho istého paragrafu, a ktorý upravuje postup v prípade situácie, že sa rozbehne proces zverenia dieťaťa do náhradnej rodinne starostlivosti, príp. proces osvojenia; v tomto prípade sa proces sprostredkovania pozastaví. Po tejto zmene bude mať odsek 1 povahu generálneho ustanovenia a odsek 3 povahu špeciálneho ustanovenia.
K bodu 3
Navrhuje sa vytvoriť špeciálne ustanovenie pre odsek 1 pre situácie, kedy je dieťa v starostlivosti profesionálneho rodiča. Ak je dieťa v starostlivosti profesionálneho rodiča, je podľa predloženého návrhu určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately povinný písomne oboznámiť profesionálneho rodiča, že dieťaťu bude sprostredkovaná náhradná rodinná starostlivosť, prípadne osvojenie a písomne ho poučiť o možnosti prevziať dieťa do náhradnej rodinnej starostlivosti alebo dieťa osvojiť. Profesionálny rodič tak získa možnosť vykonať potrebné úkony k zvereniu dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti, prípadne k osvojeniu ešte pred tým, ako sa začne proces samotného sprostredkovania. Ďalej sa v odseku 3 ustanovuje, že ak sa začalo konanie na zverenie dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti, konanie o osvojenie alebo konanie o zverení maloletého do predosvojiteľskej starostlivosti určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti alebo osvojenia pozastaví do právoplatného skončenia daného konania. Rovnako určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately postupuje, ak profesionálny rodič podal žiadosť smerujúcu k zvereniu dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti alebo k osvojeniu.
K čl. II
V čl. II, ktorým sa novelizuje Civilný mimosporový poriadok, sa v novovloženom § 122a a § 136a zakotvuje povinnosť súdu informovať zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o začatí konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, o začatí konania o osvojenie, resp. o začatí konania o zverení maloletého do predosvojiteľskej starostlivosti ako aj o skončení uvedených konaní. Dôvodom tejto zmeny je nevyhnutnosť, aby sa zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately dozvedelo, či sa začalo niektoré z uvedených konaní a mohlo si na základe toho splniť svoju povinnosť pozastaviť proces sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti alebo osvojenia. Rovnako dôležitá je informácia, aby sa zariadenie o skončení týchto konaní, keďže v prípade, že sa súdne konanie skončí pre danú osobu neúspešne, odpadnú dôvody za pozastavenie procesu sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti, prípadne osvojenia.
K čl. III
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti novely od 1. januára 2018.