NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ................... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 30 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 34 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 4“.
2.V § 34 ods. 1 druhej vete sa slová „Do tohto“ nahrádzajú slovami „Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, do tohto“.
3.V § 34 sa za odsek 2 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak sa dieťa nachádza v starostlivosti profesionálneho rodiča, určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný najneskôr do troch dní od doručenia správy o príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť písomne oboznámiť profesionálneho rodiča, že dieťaťu bude sprostredkovaná náhradná rodinná starostlivosť alebo osvojenie a písomne ho poučiť o možnosti prevziať dieťa do náhradnej rodinnej starostlivosti alebo dieťa osvojiť. Ak sa začalo konanie na zverenie dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,36ca) alebo ak sa začalo konanie o osvojenie podľa osobitného predpisu36cb) alebo konanie o zverení maloletého do predosvojiteľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu,36cc) určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti alebo osvojenia pozastaví do právoplatného skončenia tohto konania. Rovnako určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately postupuje, ak profesionálny rodič podal žiadosť smerujúcu k zvereniu dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti alebo k osvojeniu.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 označujú ako odseky 4 až 6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36ca až 36cc znejú:
„36ca) § 111 písm. n) a o) a § 125 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok.
36cb) § 135 písm. b) zákona č. 161/2015 Z. z.
36cc) § 135 písm. c) zákona č. 161/2015 Z. z.“.
4.V § 42 ods. 2 a 3 sa slová „§ 34 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 5“.
5.V § 44 ods. 3 sa slová „§ 34 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 5“.
Čl. II
Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok sa dopĺňa takto:
1.Za § 122 sa vkladá § 122a, ktorý znie:
§ 122a
Ak je dieťa umiestnené v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, súd toto zariadenie bezodkladne oboznámi o začatí konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých a o jeho skončení; súčasťou oznámenia je informácia, ako súd vo veci rozhodol a tom, či rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.“.
2.Za § 136 sa vkladá § 136a, ktorý znie:
§ 136a
Ak je dieťa umiestnené v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, súd toto zariadenie bezodkladne oboznámi o začatí konania podľa § 135 písm. b) a c), ako aj o skončení týchto konaní; súčasťou oznámenia je informácia, ako súd vo veci rozhodol a tom, či rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.“.
Čl. III
Tento zákona nadobúda účinnosť 1. januára 2018.