NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2017,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/2004 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 413/2004 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 81/2005 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2005 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2005 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 628/2005 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/2006 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/2006 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 348/2007 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 348/2007 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 519/2007 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 385/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 474/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/2009 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 400/2009 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 578/2009 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/2010 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/2010 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 390/2011 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 62/2012 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 438/2012 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 288/2013 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 462/2013 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/2014 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 32/2015 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 392/2015 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 217/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 3 za prvou vetou sa ruší bodka a vkladá sa nové ustanovenie, ktoré znie:
vykonanú počas stanoveného pracovného času. Pracovný čas zamestnanca je 37 a ½ hodiny týždenne; pracovný čas zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke je 36 a ¼ hodiny týždenne a pracovný čas zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke je 35 hodín týždenne .
2. V § 19 sa za ods. 3 vkladajú nové ustanovenia, ktoré znejú:
(4) Riaditeľ školy je povinný, pred začatím akejkoľvek výchovno-vzdelávacej aktivity mimo školy, resp. mimo miesto obvyklého vyučovania, dohodnúť s pedagogickými zamestnancami výkon činností tak, aby bolo zrejmé, ktoré činnosti budú vykonávať v rámci základného úväzku, ktoré sú prácou nadčas a kedy je nariadená pracovná pohotovosť.
(5) Ak sa zamestnanec pod dohode so zamestnávateľom rozhodol čerpať náhradné voľno za prácu nadčas, na jeden deň čerpaného náhradného voľna mu prináleží počet nadčasových hodín zodpovedajúci 1/5 týždenného pracovného času zamestnanca podľa § 4 ods. 3 tohto zákona. Ustanovenia o základnom úväzku a rozsahu priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov, ktoré určuje osobitný zákon týmto zostávajú nedotknuté. 39)
3. Na konci ods. 5 § 19 vkladá sa nová poznámka pod čiarou 39), ktorá znie:
Nariadenie vlády č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.