1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Návrh zákona)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob
transpo-
zície
Číslo predpisu
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Č:3
O:1
P:d)
d) „príslušný orgán“: akýkoľvek orgán alebo subjekt osobitne splnomocnený členským štátom na vydávanie alebo prijímanie diplomov a iných dokumentov alebo informácií o odbornej príprave a na prijímanie žiadostí a prijímanie rozhodnutí uvedených v tejto smernici;
N
Návrh zákona
Č.I
bod 1
§3
O:
P: i)
i) príslušným orgánom orgán ustanovený týmto zákonom alebo osobitným predpisom, ktorý v Slovenskej republike vydáva
1. rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie, alebo
2. obdobný doklad o príslušnej odbornej spôsobilosti.
Ú
Č:3
O:1
P:i)
i) „riaditeľ podniku“: akákoľvek osoba, ktorá vykonáva v podniku v oblasti príslušného povolania činnosť:
i) ako riaditeľ podniku alebo riaditeľ pobočky podniku; alebo
ii) ako zástupca majiteľa alebo riaditeľa podniku, ak je s tým postavením spojená zodpovednosť rovnocenná zodpovednosti zastupovaného majiteľa alebo riaditeľa, alebo
iii) v riadiacom postavení s povinnosťami obchodnej a/alebo technickej povahy a so zodpovednosťou za jedno alebo viac oddelení podniku.
N
Návrh zákona
Č. II
bod 1
§66e
O:2
P:b)
(2) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) osobou spoločenstva fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu, alebo právnická osoba založená podľa práva členského štátu, ktorá sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území členského štátu,
b) manažérom fyzická osoba, ktorá organizuje, vykonáva, kontroluje a zodpovedá za riadiacu, personálnu a finančnú činnosť v regulovanom povolaní ako
1. manažér podniku alebo manažér organizačnej zložky podniku,
2. zástupca majiteľa alebo zástupca manažéra podniku, ak je s týmto postavením spojená zodpovednosť rovnocenná zodpovednosti zastupovaného majiteľa alebo manažéra, alebo
3. zamestnanec v riadiacom postavení s povinnosťami obchodnej povahy alebo technickej povahy a so zodpovednosťou za jedno oddelenie alebo viac oddelení
Ú
2
podniku.
Č: 4a
O:4
4. Keď držiteľ odbornej kvalifikácie v úmysle poskytovať služby podľa hlavy II iné ako služby, na ktoré sa vzťahuje článok 7 ods. 4, príslušný orgán domovského členského štátu vystaví európsky profesijný preukaz v súlade s článkami 4b a 4c. Európsky profesijný preukaz predstavuje, podľa možnosti, vyhlásenie podľa článku 7.
N
Návrh zákona
Č.I
bod 29
§44
O: 3
(3)Konanie o vydaní Európskeho profesijného preukazu nahrádza konanie o uznaní odbornej kvalifikácie podľa § 31 a 32 alebo konanie na účely dočasného a príležitostného poskytovania služieb podľa § 41 a 42. Európsky profesijný preukaz vydaný na účely usadenia sa v Slovenskej republike nezakladá automaticky právo na výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike.
Ú
Č: 4a
O:5
5. Keď držiteľ odbornej kvalifikácie v úmysle usadiť sa v inom členskom štáte podľa hlavy III kapitol I IIIa alebo poskytovať služby podľa článku 7 ods. 4, príslušný orgán domovského členského štátu dokončí všetky prípravné kroky v súvislosti s individuálnym spisom žiadateľa vytvoreným v rámci informačného systému na vnútornom trhu (IMI) (súbor IMI) v súlade s článkami 4b a 4d.
Na účely usadenia sa vydanie európskeho profesijného preukazu neposkytuje automatické právo na výkon konkrétneho povolania, ak sa realizujú registračné požiadavky alebo iné kontrolné postupy v hostiteľskom členskom štáte skôr, ako sa vydá európsky profesijný preukaz
N
Návrh zákona
Č.I
bod 29
§44
O:3
(3) Konanie o vydaní Európskeho profesijného preukazu nahrádza konanie o uznaní odbornej kvalifikácie podľa § 31 a 32 alebo konanie na účely dočasného a príležitostného poskytovania služieb podľa § 41 a 42. Európsky profesijný preukaz vydaný na účely usadenia sa v Slovenskej republike nezakladá automaticky právo na výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike.
Ú
3
na toto povolanie.
Č: 4d
O:6
6. Opatrenia prijaté domovským členským štátom v súlade s odsekom 1 nahradia akúkoľvek žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie podľa vnútroštátneho práva hostiteľského členského štátu.
N
Návrh zákona
Č.I
bod 30
§46
O:1
(1)Európsky profesijný preukaz sa vydáva v systéme IMI elektronickou formou ako elektronický preukaz. Európsky profesijný preukaz obsahuje tieto údaje o jeho držiteľovi
a)titul, meno a priezvisko,
b)dátum a miesto narodenia,
c)názov regulovaného povolania,
d)odborná kvalifikácia a režim jej platnosti, ak je časovo obmedzená,
e)číslo preukazu,
f)bezpečnostné prvky.
Ú
Č: 4f
O:1
Článok 4f
Čiastočný prístup
1. Príslušný orgán hostiteľského členského štátu udelí na základe individuálneho posúdenia čiastočný prístup k odbornej činnosti na svojom území len vtedy, keď splnené tieto podmienky:
a) odborník je plne odborne spôsobilý vykonávať v domovskom členskom štáte odbornú činnosť, pre ktorú sa v hostiteľskom členskom štáte žiada o čiastočný prístup;
b) rozdiely medzi odbornou činnosťou vykonávanou podľa
N
Návrh zákona
Č. I
bod 6
§17
O:1
(1)Príslušný orgán uzná čiastočnú odbornú kvalifikáciu nadobudnutú v členskom štáte na výkon odbornej činnosti, ak
a)žiadateľ v inom členskom štáte odbornú spôsobilosť vykonávať odbornú činnosť, na výkon ktorej žiada o uznanie čiastočnej odbornej kvalifikácie,
b)uloženie kompenzačných opatrení vyžaduje absolvovanie úplného vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré sa na výkon príslušného regulovaného povolania vyžaduje v Slovenskej republike a
c)odbornú činnosť možno vykonávať samostatne od ostatných odborných činností, ktoré súčasťou príslušného regulovaného povolania.
Ú
4
právnych predpisov v domovskom členskom štáte a regulovaným povolaním v hostiteľskom členskom štáte ako takým také veľké, že uplatnenie kompenzačných opatrení by viedlo k tomu, že by sa od žiadateľa vyžadovalo skončenie úplného programu vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý sa vyžaduje v hostiteľskom členskom štáte, aby mali prístup k plne regulovanému povolaniu v hostiteľskom členskom štáte;
c) odborná činnosť sa objektívne môže oddeliť od ostatných činností patriacich pod regulované povolanie v hostiteľskom členskom štáte.
Na účely písmena c) príslušný orgán hostiteľského členského štátu zohľadňuje, či sa odborná činnosť môže vykonávať ako nezávislá činnosť v domovskom členskom štáte.
Č: 14
O: 1
Článok 14
Kompenzačné opatrenia
1. Článok 13 nebráni hostiteľskému členskému štátu, aby za nasledujúcich podmienok požadoval od žiadateľa, aby dokončil lehotu na prispôsobenie, trvajúcu tri roky, alebo aby zložil skúšku odbornej spôsobilosti, ak:
a) odborná príprava, ktorou žiadateľ prešiel, pokrýva podstatne iné veci než veci, pokryté dokladom o formálnych kvalifikáciách, ktorý vyžaduje hostiteľský členský štát;
b) regulované povolanie v
N
Návrh zákona
Č. I
bod 9
§25
O: 1
Č.I
bod 10 a 11
§26
(1)Ak v rámci všeobecného systému uznávania dokladov o vzdelaní alebo dokladov o odbornej kvalifikácií príslušný orgán zistí, že žiadateľ spĺňa kvalifikačné predpoklady v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, ale nespĺňa všetky kvalifikačné predpoklady, ktoré podmieňujú prístup k regulovanému povolaniu v Slovenskej republike, je oprávnený uložiť kompenzačné opatrenie.
(26) Uloženie kompenzačného opatrenia
(1)Príslušný orgán je uloží kompenzačné opatrenie, ak
a)obsah vzdelania alebo obsah odbornej prípravy,
Ú
5
hostiteľskom členskom štáte pokrýva jednu alebo viac regulovaných profesionálnych činností, ktoré v zodpovedajúcom povolaní v žiadateľovom domovskom členskom štáte neexistujú, a odborná príprava požadovaná v hostiteľskom členskom štáte pokrýva podstatne iné veci než veci, zahrnuté do žiadateľovho potvrdenia o odbornej spôsobilosti alebo dokladu o formálnych kvalifikáciách.
O:1
ktoré žiadateľ absolvoval, je podstatne rozdielny od obsahu vzdelania alebo obsahu odbornej prípravy vyžadovanej na výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike alebo
b)na výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike sa vyžaduje osobitná odborná príprava, ktorá sa v štáte, v ktorom bol doklad vydaný, na výkon tohto povolania nevyžaduje a z uvedeného dôvodu nie je zahrnutá vo vzdelaní alebo v odbornej príprave žiadateľa, a
c) žiadateľ nepreukázal doplnenie alebo odstránenie rozdielov vo vzdelaní alebo v odbornej príprave podľa písmen a) a b), ktoré by získal odbornou praxou.
6
Č: 14
O:6
6. Rozhodnutie ukladajúce adaptačné obdobie alebo skúšku spôsobilosti musí byť riadne odôvodnené. Konkrétne, žiadateľ dostane k dispozícii tieto informácie:
a) úroveň odbornej kvalifikácie požadovanú v hostiteľskom členskom štáte a úroveň odbornej kvalifikácie, ktorú žiadateľ v súlade s klasifikáciou uvedenou v článku 11, ako aj
b) podstatné rozdiely uvedené v odseku 4 a dôvody, pre ktoré nemožno tieto rozdiely kompenzovať znalosťami, zručnosťami ani spôsobilosťami získanými počas odbornej praxe alebo v rámci celoživotného vzdelávania, čo na tento účel potvrdil príslušný orgán.
N
Návrh zákona
Č. I
bod 13
§26
O:8
(8) O uložení kompenzačného opatrenia rozhoduje príslušný orgán v rámci konania podľa § 30 alebo 32.
Ú
Č: 50
O:1
KAPITOLA IV
Spoločné ustanovenia o zariadeniach
Článok 50
Dokumentácia a formality
1. Ak príslušné orgány hostiteľského členského štátu rozhodujú na základe tohto oddielu o žiadosti o povolenie výkonu príslušného regulovaného povolania, môžu požadovať doklady a osvedčenia uvedené v prílohe VII.
Doklady uvedené v prílohe VII bod 1 písmená d), e) a f) nie v deň ich predloženia staršie než tri mesiace.
Členské štáty, organizácie a ostatné
N
Návrh zákona
Č. I
bod 15
§31
O: 2
(2) Prílohou žiadosti sú najmä
a) kópia dokladu totožnosti,
b) osvedčená kópia rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní na výkon príslušného povolania v Slovenskej republike alebo osvedčená kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo osvedčená kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti ,
c) osvedčenie o charaktere a dĺžke praxe vydané príslušným orgánom členského štátu alebo tretieho štátu, ak sa vyžaduje,
d) doklady preukazujúce obsah a rozsah absolvovaného vzdelania vydané príslušným orgánom členského štátu alebo tretieho štátu, ak sa vyžadujú,
e) doklad o zaplatení správneho poplatku,
f) doklady preukazujúce splnenie ďalších podmienok, ktoré sa podľa právnych predpisov upravujúcich výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike vyžadujú,
Ú
7
právnické osoby zaručia dôvernosť prijatých informácií.
.
g) protokol o vykonaní doplňujúcej skúšky podľa § 18a ods. 11, ak sa vyžaduje.
Č: 51
O:2
2. Postup preskúmania žiadosti o povolenie vykonávať regulované povolanie sa musí skončiť čo najrýchlejšie a jeho výsledkom musí byť náležite odôvodnené rozhodnutie príslušného orgánu v hostiteľskom členskom štáte o každom prípade do troch mesiacov odo dňa predloženia úplného žiadateľovho spisu. V prípadoch podľa kapitol I a II tejto časti sa však táto lehota môže predĺžiť o jeden mesiac.
N
Návrh zákona
Č. I
bod 18, 19 a 20
§ 32
O:1
(1)Príslušný orgán rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie do jedného mesiaca od doručenia úplnej žiadosti podľa § 31 ods. 1 a 2. Príslušný orgán rozhodne o
a)uznaní odbornej kvalifikácie,
b)zamietnutí žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie alebo
c) uložení kompenzačného opatrenia.
Ú
Č: 53
O:2
2. Členský štát zabezpečí, aby všetky kontroly, ktoré vykonáva príslušný orgán pre kontrolu dodržiavania povinnosti podľa odseku 1, alebo
N
Návrh zákona
Č.I
bod 35
§55
O:3
(3) Žiadateľ nemusí preukazovať ovládanie štátneho jazyka, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku alebo štátnu jazykovú skúšku
a) zo štátneho jazyka alebo
Ú
8
ktoré sa vykonávajú pod jeho dohľadom, boli obmedzené na znalosť jedného úradného jazyka hostiteľského členského štátu alebo administratívneho jazyka hostiteľského členského štátu za predpokladu, že je aj úradným jazykom Únie.
b) z jazyka, ktorý spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka podľa osobitného predpisu.7a)
Č:53
O:4
4. Každé overovanie jazykov je primerané činnosti, ktorá sa vykonávať. Príslušný odborník sa proti takýmto kontrolám môže odvolať podľa vnútroštátneho práva.
N
Návrh zákona
Č.I
bod 36
§55
O:5
(5)Skúška podľa odseku 2 sa vykonáva pred trojčlennou komisiou, ktorej členov vymenúva príslušný orgán. Predseda komisie vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský jazyk a literatúra. Najmenej jeden člen komisie je kvalifikovaný odborník na výkon príslušného regulovaného povolania.
Ú
Č: 56
O: 3
3. Každý členský štát najneskôr 20. októbra 2007 určí orgány a organizácie príslušné na poskytovanie a prijímanie dokladov o formálnej kvalifikácii a iných dokladov alebo informácií, ako aj orgány a organizácie príslušné na prijímanie žiadostí a rozhodovanie podľa tejto smernice, a okamžite o tom informuje ostatné členské štáty a Komisiu.
N
Návrh zákona
Č.I
bod 31
§49
O:1
P:a) až f)
(1)Ministerstvo školstva
a)rozhoduje o uznaní dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike, ak osobitný predpis neustanovuje, že doklad o vzdelaní uznáva iný príslušný orgán,
b)rozhoduje o uznaní dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu podľa § 33 ods. 1 písm. b),
c)rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja a vysokej školy vo veciach uznania dokladov o vzdelaní,
d)rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie
1.pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
2.vysokoškolských učiteľov,
3.športových odborníkov,
4.zdravotníckych pracovníkov,
e)vydáva európsky profesijný preukaz,
f)posudzuje návrhy spoločného rámca pre odbornú prípravu a spoločných skúšok odbornej prípravy,
Ú
Č: 56a
O:1
Článok 56a
Výstražný mechanizmus
1. Príslušné orgány členského štátu informujú príslušné orgány všetkých ostatných členských štátov o
N
Návrh zákona
Č. I
bod 33
§52
O:1
(1) Ministerstvo školstva informuje prostredníctvom systému IMI príslušné orgány ostatných členských štátov o rozhodnutí súdu, orgánu činného v trestnom konaní, správneho orgánu, orgánu príslušného na prejednanie priestupku alebo inej právnickej osoby oprávnenej uložiť disciplinárne opatrenie v disciplinárnom konaní, ktorým
Ú
9
odborníkovi, ktorému vnútroštátne orgány alebo súdy uložili obmedzenie alebo mu zakázali, aj ak len dočasne, vykonávať na území daného členského štátu v plnej miere alebo čiastočne tieto odborné činnosti:
a) všeobecný lekár vykonávajúci všeobecnú lekársku prax, ktorý doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prílohe V bodoch 5.1.1 a 5.1.4;
b) špecializovaný lekár, ktorý titul uvedený v prílohe V bode 5.1.3;
c) sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, ktorá doklad o formálnej kvalifikácii uvedený prílohe V bode 5.2.2;
d) zubný lekár, ktorý doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prílohe V bode 5.3.2;
e) špecializovaný zubný lekár, ktorý doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prílohe V bode 5.3.3;
f) veterinárny lekár, ktorý doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prílohe V bode 5.4.2;
g) pôrodná asistentka, ktorá doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prílohe V bode 5.5.2;
h) farmaceut, ktorý doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prílohe V bode 5.6.2;
i) držitelia osvedčení uvedených v prílohe VII bode 2 potvrdzujúcich, že držiteľ absolvoval odbornú prípravu spĺňajúcu minimálne požiadavky uvedené v článkoch 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 alebo 44, ale ktorá sa
sa fyzickej osobe uložil zákaz činnosti alebo obmedzenie činnosti
a) zdravotníckeho pracovníka,
b) veterinárneho lekára,
c) pedagogického zamestnanca.
10
začala pred referenčnými dátumami kvalifikácií uvedenými v prílohe V bodoch 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2;
j) držitelia osvedčení o nadobudnutých právach uvedených v článkoch 23, 27, 29, 33, 33a, 37, 43 a článku 43a;
k) ďalší odborníci, ktorí vykonávajú činnosti, ktoré majú dôsledky na bezpečnosť pacientov, ak príslušný odborník vykonáva povolanie regulované v danom členskom štáte;
l) odborníci, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace so vzdelávaním maloletých osôb, a to aj v oblasti starostlivosti o deti a predškolského vzdelávania, ak príslušný odborník vykonáva povolanie regulované v danom členskom štáte.
Č: 56a
O:2
2. Príslušné orgány pošlú prostredníctvom upozornenia cez IMI informácie uvedené v prvom odseku najneskôr do troch dní odo dňa prijatia rozhodnutia obmedzujúceho alebo zakazujúceho príslušnému odborníkovi v plnej miere alebo čiastočne vykonávať odbornú činnosť. Tieto informácie sa obmedzujú na tieto prvky:
a) totožnosť odborníka;
b) dotknuté povolanie;
c) informácie o vnútroštátnom orgáne alebo súde prijímajúcom rozhodnutie o obmedzení alebo zákaze;
d) rozsah pôsobnosti obmedzenia alebo zákazu, a
N
Návrh zákona
Č. I
bod 34
§52
O:2,3
(2)Ministerstvo školstva informuje prostredníctvom systému IMI príslušné orgány ostatných členských štátov o fyzickej osobe, ktorá bola rozhodnutím súdu právoplatne odsúdená za falšovanie alebo pozmeňovanie dokladu o odbornej kvalifikácii.
(3)Súdy, orgány činné v trestnom konaní, správne orgány, orgány príslušné na prejednávanie priestupkov a iné právnické osoby oprávnené uložiť disciplinárne opatrenie v disciplinárnom konaní najneskôr v deň nasledujúci po dni vykonateľnosti rozhodnutia podľa odseku 1 alebo odseku 2 oznamujú ministerstvu školstva údaje v rozsahu podľa odseku 4.
Ú
11
e) obdobie, počas ktorého sa uplatňuje obmedzenie alebo zákaz.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
B - bod
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
R – rozpor (v príp., že zatiaľ nedošlo k transp., ale príde k nej v budúcnosti)
N – neaplikovateľné