(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z ... 2017,
ktorou sa ustanovuje postup pri vykonaní doplňujúcej skúšky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 62 písm. c) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a)obsahu, priebehu a hodnotení doplňujúcej skúšky,
b)zložení skúšobnej komisie,
c)opakovaní doplňujúcej skúšky.
§ 2
Skúšobná komisia
(1)Skúšobná komisia sa skladá z najmenej 4 členov. Členovia skúšobnej komisie si zvolia spomedzi seba predsedu skúšobnej komisie.
(2)Činnosť skúšobnej komisie riadi predseda, ktorý je zamestnancom uznanej vzdelávacej inštitúcie, na ktorej sa doplňujúca skúška koná.
(3)Ak sa niektorý z členov komisie nemôže zúčastniť na doplňujúcej skúške, zastúpi ho vymenovaný náhradník.
§ 3
Obsah, priebeh a hodnotenie doplňujúcej skúšky
(1)Pred začatím doplňujúcej skúšky žiadateľ o vykonania doplňujúcej skúšky (ďalej len „žiadateľ“) preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti a následne ho skúšobná komisia poučí o priebehu doplňujúcej skúšky.
(2)Písomná časť doplňujúcej skúšky sa vykonáva v dvoch častiach. Prvá časť písomnej skúšky v rozsahu najmenej 50 otázok je zameraná na preukázanie odborných znalostí v príslušnom zdravotníckom povolaní. Druhá časť písomnej skúšky v rozsahu najmenej 10 otázok je zameraná na preukázanie znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Slovenskej
republike. Za každú správne zodpovedanú otázku sa pridelí jeden bod.
(3)Ústna časť doplňujúcej skúšky pozostáva z overenia schopností a praktických zručností žiadateľa
(4)Každá časť doplňujúcej skúšky sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „prospel“ alebo klasifikačným stupňom „neprospel“. Písomná časť doplňujúcej skúšky trvá v závislosti od rozsahu otázok, najmenej 60 minút. Písomnú časť doplňujúcej skúšky vyhodnocuje a výsledok zapíše do zápisnice o priebehu doplňujúcej skúšky člen skúšobnej komisie, ktorého určí predseda komisie.
(5)Žiadateľ je hodnotený klasifikačným stupňom
a) „prospel“, ak v písomnej časti doplňujúcej skúšky dosiahol najmenej 70 % správnych odpovedí,
b) „neprospel“, ak v písomnej časti doplňujúcej skúšky dosiahol menej ako 70 % správnych odpovedí.
(6)Po vyhodnotení písomnej časti doplňujúcej skúšky predseda komisie oznámi žiadateľovi výsledok písomnej časti doplňujúcej skúšky ústne.
(7)Ak bol žiadateľ v oboch častiach písomnej časti doplňujúcej skúšky hodnotený klasifikačným stupňom „prospel“, vykoná ústnu časť doplňujúcej skúšky, ktorá pozostáva z overenia teoretických vedomostí a jej súčasťou môže byť aj overenie praktických zručností.
(8)Ústna časť doplňujúcej skúšky môže v závislosti od druhu zdravotníckeho povolania pozostávať z praktickej časti, ktorá je vykonávaná v simulovaných podmienkach.
(9)Ústna časť doplňujúcej skúšky trvá najviac 90 minút. Každý člen komisie hodnotí žiadateľa klasifikačným stupňom „prospel“ alebo „neprospel“. Žiadateľ úspešne absolvoval doplňujúcu skúšku, ak bol väčšinou členov komisie hodnotený klasifikačným stupňom „prospel“. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
(10)Po úspešnom vykonaní doplňujúcej skúšky sa vyhotoví protokol o absolvovaní doplňujúcej skúšky v dvoch rovnopisoch s uvedením hodnotenia slovom „prospel“ alebo „neprospel“. Jeden rovnopis protokolu zasiela príslušná vzdelávacia inštitúcia na ktorej sa doplňujúca skúška koná žiadateľovi.
(11)Archiváciu príslušnej dokumentácie a protokolu o absolvovaní doplňujúcej skúšky zabezpečí uznaná vysoká škola alebo uznaná stredná škola v Slovenskej republike (ďalej len „uznaná vzdelávacia inštitúcia“), na ktorej sa doplňujúca skúška vykonala. Uznaná vzdelávacia inštitúcia zašle Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odpis zápisnice o priebehu doplňujúcej skúšky na účely zberu štatistických dát.
§ 4
Neúčasť na doplňujúcej skúške a opakovanie doplňujúcej skúšky
(1)Ak sa žiadateľ nemôže zúčastniť na doplňujúcej skúške v termíne, na ktorý bol prihlásený, môže svoju neúčasť ospravedlniť. Za ospravedlniteľnú neúčasť sa považuje
a)písomné lekárske potvrdenie doručené uznanej vzdelávacej inštitúcii najneskôr do troch dní po termíne doplňujúcej skúšky alebo
b)písomné ospravedlnenie doručené uznanej vzdelávacej inštitúcii najneskôr do troch dní po termíne doplňujúcej skúšky z iného vážneho dôvodu.
(2)Žiadateľ, ktorý svoju neúčasť na doplňujúcej skúške riadne písomne ospravedlní, je zaradený do nasledujúceho termínu doplňujúcej skúšky, ak o to prejaví záujem.
(3)Ak ide o ospravedlniteľnú neúčasť a žiadateľ je zaradený do nasledujúceho termínu doplňujúcej skúšky, uznaná vzdelávacia inštitúcia vráti žiadateľovi poplatok a všetky zaslané prílohy k žiadosti.
(4)Pri neospravedlnenej neúčasti na doplňujúcej skúške sa žiadateľovi nevracia uhradený poplatok za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky. Vzdelávacia inštitúcia vráti žiadateľovi len zaslané prílohy k žiadosti.
(5)Ak žiadateľ nevykonal doplňujúcu skúšku úspešne, môže doplňujúcu skúšku opakovať v nasledujúcom skúšobnom termíne v rámci najbližšieho cyklu doplňujúcich skúšok. Počet opakovaní doplňujúcej skúšky je neobmedzený.
(6)Ak žiadateľ na doplňujúcej skúške neprospel len v ústnej časti doplňujúcej skúšky a opakovanú doplňujúcu skúšku vykoná do 12 mesiacov odo dňa neúspešného absolvovania doplňujúcej skúšky, písomnú časť doplňujúcej skúšky nevykonáva. Ak sa žiadateľ zúčastní opakovanej doplňujúcej skúšky po 12 mesiacoch od dňa neúspešného absolvovania doplňujúcej skúšky, znova vykonáva aj písomnú časť doplňujúcej skúšky.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018.