Príloha č. 7
1
Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana
7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?
Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)
Predložený návrh predpokladá zmenu existujúcej služby a to doplnením nových dokumentov k žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie, ako aj pri žiadosti na automatické uznanie odkladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu. Predkladaným návrhom sa novelizuje aj zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia, zrušujú, premenovávajú a ponechávajú položky, ktoré sú ustanovené zákonom o správnych poplatkoch.
Nová služba (konkretizujte a popíšte)
Nie.
7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
Názov služby
Špecifikácia služieb verejnej správy dotknuté návrhom:
1.konanie o uznaní odbornej kvalifikácie - prichádza k navýšeniu počtu potrebných dokumentov v počte jeden dokument, ktorým sa preukazuje obsah a rozsah absolvovaného vzdelania vydaného príslušným orgánom členského štátu alebo tretieho štátu;
2. konanie o automatickom uznaní dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu - k potrebným dokumentom potrebných na vydanie rozhodnutia pridáva aj doklad o zaplatení správneho poplatku;
3. návrh zákona zosúladí výšku a názvy správnych poplatkov, ktoré ustanovené zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetný právny predpis zrušil, premenoval a ponechal niektoré v súčasnosti existujúce položky, ktoré sú ustanovené zákonom o správnych poplatkoch.
Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)
Zákon č. 422/2015 Z . z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zákonov
Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať
Subjekty príslušné na uznávanie dokladov o vzdelaní a uznávanie odborných kvalifikácii (tzv. príslušné orgány podľa § 49 a 50 zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií).
7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?
Priamy vplyv (popíšte)
Nie.
Nepriamy vplyv (popíšte)
Novelizáciou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, prichádza k zmene, zrušeniu, premenovaniu položiek, ktoré sú ustanovené zákonom o správnych poplatkoch.
7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana
7.2.1 Náklady
Zníženie priamych finančných nákladov
Príloha č. 7
2
Predpokladá sa zníženie niektorých položiek, ktoré sú ustanovené zákonom o správnych poplatkoch.
Zvýšenie priamych finančných nákladov
Predpokladá sa zvýšenie niektorých položiek, ktoré sú ustanovené zákonom o správnych poplatkoch.
Zníženie nepriamych finančných nákladov
Nie.
Zvýšenie nepriamych finančných nákladov
Nie.
7.2.2 Časový vplyv
Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Predmetný návrh nepredstavuje zvýšenie času vybavenia požiadavky v porovnaní so súčasnosťou.
Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Predmetný návrh nepredstavuje zníženie času vybavenia požiadavky v porovnaní so súčasnosťou.
7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?
Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?
Žiadatelia o uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie.
Veľkosť tejto skupiny sa odvíja od počtu študujúcich občanov v zahraničí a miery migrácie (cca. 3000 žiadostí ročne).
7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Z návrhu vyplývajú nové položky pre občana, a to predložiť nový dokument o obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelania pri žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie. Pri žiadosti o automatické uznanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu sa predložiť doklad o zaplatení správneho poplatku.
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
Nie.
7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe
7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?
Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?
Subjekty príslušné na uznávanie dokladov o vzdelaní a uznávanie odborných kvalifikácii (tzv. ďalšie príslušné orgány podľa §50 zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií).
7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Príloha č. 7
3
Nie.
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
Nie.