Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2017
2018
2019
2020
Príjmy verejnej správy celkom
0
-119,50,-
-119,50,-
-119,50,-
v tom: VPS
0
-119,50,-
-119,50,-
-119,50,-
z toho:
- vplyv na ŠR
0
-119,50,-
-119,50,-
-119,50,-
Rozpočtové prostriedky
0
-119,50,-
-119,50,-
-119,50,-
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
Výber správnych poplatkov prostredníctvom služby E-kolok zabezpečuje Slovenská pošta. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zabezpečuje len evidenciu týchto správnych poplatkov.
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Výdavky sú zabezpečené v rámci limitu výdavkov kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Predmetom úpravy príjmy, ktoré predstavujú a budú predstavovať príjem rozpočtu verejnej správy na základe správnych poplatkov, ktoré ustanovené zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona o uznávaní“). Predmetný právny predpis zrušil, premenoval a ponechal niektoré v súčasnosti existujúce položky, ktoré ustanovené zákonom o správnych poplatkoch.
Návrh bude implementovaný v najväčšej miere Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, a inými ústrednými orgánmi štátnej správy, ktorí príslušnými orgánmi podľa §50 zákona o uznávaní.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Položka
Výška správneho poplatku v € (2017)
Navrhovaná výška správneho poplatku v € (2018)
Počet počet podaní v roku 2016
2016
2017
2018
2019
1.
uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má podpísanú dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní so štátom, kde bol doklad nadobudnutý
6,50,-
5,-
250
1625,-
1625,-
1250,-
1250,-
2.
uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republiky nemá podpísanú dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní so štátom, kde bol doklad nadobudnutý
6,50,-
30,-
200
1300,-
1300,-
6000,-
6000,-
3.
uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike
0,-
50,-
0
0,-
0,-
4.
uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike
0,-
50,-
0
0,-
0,-
5.
uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaných povolaní v Slovenskej republike v prípade ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán jedným rozhodnutím
99,50
100,-
1011
100 594,50,-
99 500,-
105 000,-
105 000,-
6.
vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať príslušné regulované povolanie alebo regulované povolanie v príslušnom odbore v Slovenskej republike
6,50,-
10,-
300
1950,-
1950
3 000,-
3 000,-
7.
Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných mimo Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, ktoré už boli uznané v niektorom členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku, a uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania
33,-
0,-
300
9900,-
9900,-
0,-
0,-
Príjem spolu
115 369,50,-
114 275,-
115 250,-
115 250,-
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady
od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Návrhom zákona nie je možné kvalifikovane vyjadriť charakter a rozsah celkových príjmov a prínosov, pretože nie je možné konkrétne určiť počet vybraných správnych poplatkov. Správne poplatky za jednotlivé služby podľa zákona o uznávaní nepravidelné a závislé od vonkajších vplyvov ako je napr. zmena legislatívy na úrovni Európskej únie a Slovenskej republiky a i.
Na základe štatistického zisťovania Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je možné určiť, že príjem štátneho rozpočtu v roku 2016 z vyberaných správnych poplatkov bol 115 369,50,- EUR. Predpokladaný príjem štátneho rozpočtu v roku 2017 bude 114 275,- EUR. Uvedená suma s najväčším predpokladom odrzkadluje aj výšku vyberaného správneho poplatku v nasledujúcich rokoch, vzhľadom na to, že sa v roku 2017 vyberajú len správne poplatky podľa nového zákona o uznávaní. Predpokladaný odhad výšky vyberaného správneho poplatku v rokoch 2018 a 2019 je 115 250,- EUR. Rozdiel oproti roku 2016 a odhadovaným príjmom v roku 2018 je -119,50 EUR.
Novou právnou úpravou sa upravujú existujúce správne poplatky. Ich vplyv na rozpočet verejnej správy sa predpokladá len minimálny (-119,50,-EUR).
Tabuľka č. 3
1 príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Materiál nemá vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2017
2018
2019
2020
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1 (201004)
0
-119,50
-119,50
-119,50
správne poplatky 221 004
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
-119,50
-119,50
-119,50
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2016
2017
2018
2019
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Materiál nemá vplyv na zamestnanosť a osobné výdavky.