Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Σ Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 10.5.2017Ukončenie: 24.5.2017
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
máj 2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
jún 2017
2. Definícia problému
Návrh zákona v nadväznosti na aplikačnú prax reaguje na potrebu spresnenia niektorých aspektov uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií v Slovenskej republike, vzhľadom na širokú platformu zmien vykonaných prijatím zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v roku 2015.
3. Ciele a výsledný stav
Procesné spresnenia konania o uznaní dokladu o vzdelaní a konania o uznaní odbornej kvalifikácie, úprava možnosti uloženia kompenzačných opatrení pri uznávaní odbornej kvalifikácie, doplnenie kompetencií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií, spresnenie podmienok dočasného a príležitostného poskytovania služieb, úprava výšky správnych poplatkov a vykonanie jazykových a legislatívno-technických úprav.
4. Dotknuté subjekty
Žiadatelia o uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie, subjekty príslušné na uznávanie dokladov o vzdelaní a uznávanie odborných kvalifikácii.
5. Alternatívne riešenia
Neboli posudzované
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Σ Áno * NieNávrh zákona predpokladá vydanie vykonávacej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje postup pri vykonaní doplňujúcej skúšky .
7. Transpozícia práva EÚ
Áno - smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9. 2005) v platnom znení
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
* Pozitívne
* Žiadne
Σ Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Σ Áno
* Nie
* Čiastočne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
* Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Sociálne vplyvy
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
* Pozitívne
* Žiadne
Σ Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
Vplyvy materiálu na rozpočet verejnej správy v súčasnosti nie je možné konkrétne identifikovať vzhľadom na to, že niektoré správne poplatky sa novelou zákona zrušujú, niektoré sa znižujú a niektoré naopak zvyšujú. Skutočný vplyv na rozpočet verejnej správy sa bude odvíjať od počtu jednotlivých poplatkov. Vo všeobecnosti nepredpokladáme výrazný vplyv na rozpočet verejnej správy. K návrhu zákona prebehli konzultácie s podnikateľskými subjektmi z hľadiska posúdenia vplyvov na podnikateľské prostredie v súlade s bodom 5.8 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia MŠVVaŠ a prihlásených podnikateľských subjektov, ktorý po prekonzultovaní návrhu zákona dospeli k záveru, že návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie.
11. Kontakt na spracovateľa
alena.fodorova@minedu.sk, katarina.krausova@minedu.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila k návrhu nesúhlasné stanovisku a uplatnila nasledovné pripomienky: K doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov na rozpočet verejnej správyPredkladateľ v predkladacej a dôvodovej správe konštatuje, že návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom v doložke vybraných vplyvov sú vyznačené pozitívne, ako aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy (z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy nie sú identifikované). Predkladateľ v bode 10. Poznámky doložky vybraných vplyvov uvádza možný mierne negatívny výsledný vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy súvisiaci s úpravou niektorých správnych poplatkov. V nadväznosti na uvedené Komisia žiada zosúladiť všetky časti materiálu vrátane analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu.Pripomienka bola zapracovaná. V tabuľkách č. 1 a 3 analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu predkladateľ uvádza predpokladaný celkový príjem rozpočtu verejnej správy zo správnych poplatkov. Nakoľko podľa predkladateľa dôjde k miernemu výpadku príjmov, Komisia žiada v analýze vplyvov uvádzať nie celkový príjem zo správnych poplatkov, ale iba výpadok príjmov s mínusovým znamienkom. Keďže sa navrhuje účinnosť predmetného zákona od 1.1.2018, Komisia žiada vplyv na rok 2017 uvádzať nulový a v rokoch 2018 až
2020 kvantifikovať predmetné zníženie príjmov a uviesť návrh na úhradu tohto úbytku v súlade s § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Pripomienka bola zapracovaná.V Čl. III (novela zákona o správnych poplatkoch) v bode 3 sa mení oslobodenie nasledovne: „V I. časti Všeobecná správa Položke 2 časti Oslobodenie sa písmeno „e)“ nahrádza písmenom „i)“.“ Komisia upozorňuje, že súčasné znenie zákona o správnych poplatkoch sa podľa písm. e) vzťahuje na uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike, pričom navrhované nové písm. i) sa týka uznania dokladu o vzdelaní a uznania odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike. V nadväznosti na uvedené sa Komisia nestotožňuje s odôvodnením uvedeným v osobitnej časti, že ide iba o legislatívno-technickú úpravu. Podľa názoru Komisie navrhovaným oslobodením môže dôjsť k vyššiemu úbytku príjmov oproti súčasnosti. Uvedené je potrebné objasniť, resp. upraviť.Pripomienku nie je možné akceptovať vzhľadom na to, že predmetným ustanovením sa aktualizuje znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, predchádzajúcimi novelami zákona č. 145/1995 došlo k pridaniu nových položiek do I. časti všeobecnej správy Položky 2, a z toho dôvodu súčasná odvolávka na písmeno e) nie je platná. Uznávanie zdravotníckych špecializácií nie je možné považovať za uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely ako výkon regulovaného povolania alebo regulovaných odborných činností v Slovenskej republike. Uznanie dokladov o získaných zdravotníckych špecializácií je považované za uznávanie dokladov o vzdelaní na výkon regulovaných povolaní.K doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov na služby verejnej správy pre občanaKomisia odporúča v doložke vybraných vplyvov vyznačiť negatívny vplyv na služby verejnej správy na občana a žiadny vplyv na procesy služieb verejnej správy.Negatívny vplyv vyplýva z doplnenia § 31 ods. 2 o písm. d) a § 39 ods. 3 o písm. c). Týmto doplnením vzniká občanovi povinnosť doložiť k žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie a k žiadosti o uznanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu nové doklady, čiže pre občana to znamená väčšia administratívna záťaž.Prekladaným materiálom sa novelizuje aj zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, kde sa menia a zavádzajú nové správne poplatky, čo bude mať tiež negatívny finančný dopad na občana.Z uvedených dôvodov Komisia odporúča vypracovať analýzu vplyvov na služby verejnej správy pre občana v časti 7.1 a 7.2 v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.Pripomienka bola zapracovaná.K predkladacej správe a všeobecnej časti dôvodovej správyPríslušný text o vybraných vplyvoch predloženého návrhu zákona je potrebné zosúladiť s doložkou vybraných vplyvov.Pripomienka bola zapracovaná. Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ má možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.