VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-30428/2017
Národnej rady Slovenskej republiky
629
VLÁDNY NÁVRH
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní
dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ch v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava júl 2017