Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Dňa 28. októbra 1918 vznikla Československá republika. Ide o jeden z najvýznamnejších dní v novodobej histórii Slovenska. V roku 2018 uplynie od tohto dňa sto rokov.
Vznik Československa znamenal pre slovenský národ prvý raz v dejinách, že sa stal štátotvorným národom, pre Slovensko jeho vôbec prvé územné a štátne vymedzenie a základ moderného ekonomického, sociálneho, vzdelanostného a kultúrneho rozvoja. Demokratická a humanistická tradícia prvej Československej republiky je pre občanov Slovenskej republiky významným zdrojom národnej hrdosti a občianskeho sebavedomia.
Počas trvania česko-slovenského štátu bol 28. október štátnym sviatkom. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 a prijatí zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch sa 28. október nedostal nielen do zoznamu štátnych sviatkov SR, ale dokonca ani medzi pamätné dni. Pamätným dňom sa 28. október stal v roku 1999. Vzhľadom na historický význam tohto dňa sa navrhuje jeho preradenie z pamätných dní medzi štátne sviatky.
Slovenská republika v súčasnosti päť štátnych sviatkov a nie je vhodné, aby sa ich celkový počet zvyšoval. Preto sa navrhuje, aby 1. september Deň Ústavy Slovenskej republiky bol preradený zo štátnych sviatkov medzi pamätné dni. 1. september pripomína prijatie Ústavy SR v roku 1992, ktorá priamo súvisí so vznikom samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Na túto udalosť sa však viaže ďalší štátny sviatok 1. január Deň vzniku Slovenskej republiky.
Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Osuský, Ondrej Dostál, Zuzana Zimenová, Viera Dubačová.
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie.
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa, aby sa novým štátnym sviatkom stal 28. október - Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu. Medzi štátnymi sviatkami by nahradil 1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky, čím by doterajší počet štátnych sviatkov ostal nezmenený.
K bodu 2
Navrhuje sa zaradiť 1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky, ktorý je v súčasnosti štátnym sviatkom, medzi pamätné dni.
K bodu 3
Vzhľadom na zaradenie 28. októbra Dňa vzniku samostatného česko-slovenského štátu medzi štátne sviatky sa navrhuje jeho vyradenie spomedzi pamätných dní.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona na 1. januára 2018, aby bol 28. október štátnym sviatkom od začiatku roku, v ktorom si pripomenieme 100. výročie vzniku Československej republiky.