DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
V súčasnosti je ochranné pásmo pohrebísk stanovené na fixnú hranicu 100 metrov a pri pohrebiskách na 50 metrov. V aplikačnej praxi z toho vznikajú problémy. Rovnako zákon o pohrebníctve obsahuje tiež zákonnú lehotu počas ktorej nesmú byť ľudské pozostatky pochovávané; táto úprava v prípade Židovskej náboženskej obce zasahuje do ich ústavného práva na slobodu náboženskej viery a vyznania, nakoľko sa u nich vyžaduje pochovávanie v kratšej lehote.
3. Ciele a výsledný stav
Navrhuje sa možnosť ponechať stanovenie ochranného pásma pohrebísk a krematórií na všeobecne záväzné nariadenie obce, pričom pri stanovovaní pravidiel umiestňovania a povoľovania budov a stavieb bude obec povinná zohľadňovať pietny charakter krematória, resp. pohrebiska. Navrhuje sa tiež skrátenie lehoty, v rámci ktorej nesmú byť ľudské pozostatky pochovávané; čím návrh zákona odstraňuje prekážku, ktorá bránila príslušníkom Židovskej náboženskej obce vykonávať pochovávanie v súlade s pravidlami ich vierovyznania.
4. Dotknuté subjekty
Vlastníci pozemkov v ochrannom pásme pohrebísk a krematórií a príslušníci Židovskej náboženskej obce.
5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
💧 Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
milan.laurencik@nrsr.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK