Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Predložený návrh zákona si kladie za cieľ vyriešiť aplikačné problémy s ochranným pásmom pohrebiska a krematória a to delegovaním právomoci ustanoviť šírku ochranného pásma na všeobecne záväzné nariadenie obce. Maximálny rozsah tohto ochranného pásma stanovuje zákon na 100 metrov v prípade krematória a na 50 metrov v prípade pohrebiska, pričom obec bude mať možnosť toto ochranné pásmo zúžiť, resp. neurčiť ho vôbec. Navrhovaná novela dáva tiež obciam právomoc určiť formou všeobecne záväzného nariadenia pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme, pričom je povinná zohľadňovať pietny charakter krematória, resp. pohrebiska. Návrh zákona taktiež rieši problematickú otázku lehoty 48 hodín, počas ktorej nie je možné pochovať ľudské pozostatky, na ktorú nie je daný medicínsky dôvod a ktorá zasahuje do práv Židovskej náboženskej obce.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať ani negatívny sociálny vplyv ani negatívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa skrátenie lehoty, v ktorej nesmú byť ľudské pozostatky pochovávané; súčasná úprava v prípade Židovskej náboženskej obce zasahovala do ich ústavného práva na slobodu náboženskej viery a vyznania, nakoľko sa u nich vyžaduje pochovávanie v kratšej lehote. Uvedenou zmenou nebude dotknutá možnosť nariadiť pitvu.
K bodom 2 a 3
Navrhovaná zmena mení pravidlá právnej úpravy ochranného pásma. Podľa navrhnutej úpravy sa rozsah ochranného pásma na rozdiel od súčasného stavu nebude určovať zo zákona pevnou hranicou, ale dáva sa priestor obci, aby si ho mohla upraviť všeobecne záväzným nariadením. Dôvodom takéhoto nastavenia podmienok je snaha o flexibilnejšiu úpravu s možnosťou zohľadnenia miestnych pomerov. Ochranné pásma boli odôvodňované ochranou zdravia, avšak je zrejmé, že k ohrozeniu zdravia môže dôjsť najmä v prípade obytných budov so zdrojom vody v blízkosti pohrebiska, nie je však zrejmé, prečo súčasná úprava zakazuje plošne všetky budovy s výnimkou stavieb, ktoré súvisia s pohrebníctvom. Obciam sa tiež dáva právomoc určiť v predmetnom všeobecne záväznom nariadení pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme, pričom je povinná zohľadňovať pietny charakter krematória, resp. pohrebiska.
K bodu 4
Navrhuje sa prechodné ustanovenie, ktorým sa zastaví uplatňovanie postupu podľa tých prechodných ustanovení účinných od 1. januára 2011, ktoré prijatím tejto novely stratia opodstatnenie. Taktiež sa navrhnutým prechodným ustanovením ukladá prevádzkovateľovi pohrebiska a prevádzkovateľovi krematória povinnosť upraviť prevádzkový poriadok podľa tohto zákona a vyžiadať si jeho schválenie regionálnym úradom verejného zdravotníctva najneskôr do 31. decembra 2017.
K čl. II
Navrhuje sa aby tento zákon nadobudol účinnosť od 1. novembra 2017.