NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
N Á V R H
Z á k o n
z .................. 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 3 sa slová „48 hodín“ nahrádzajú slovami „24 hodín“.
2.V § 10 odsek 2 znie:
„(2) Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť ochranné pásmo krematória v rozsahu najviac 100 metrov od hranice jeho pozemku; vo všeobecne záväznom nariadení obec určí najmä pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb so zreteľom na pietny charakter krematória.“.
3.V § 15 odsek 7 znie:
„(7) Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice jeho pozemku; vo všeobecne záväznom nariadení obec určí najmä pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb so zreteľom na pietny charakter pohrebiska.“.
4.Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠36a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2017
(1)Prevádzkovateľ pohrebiska a prevádzkovateľ krematória povinní upraviť prevádzkový poriadok podľa tohto zákona a vyžiadať si jeho schválenie regionálnym úradom verejného zdravotníctva najneskôr do 31. decembra 2017.
(2)Ustanovenia § 36 ods. 3 a 4 sa od 1. novembra 2017 neuplatňujú.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.