1
zo 14. júna 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z. a zákona č. 359/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 písm. zg) sa slová „§ 4a ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4a ods. 2“.
2.V § 4a sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
3.V § 8 ods. 2 a § 9 ods. 1 sa slová „§ 4a ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4a ods. 2“.
4.V § 15a sa vypúšťa odsek 4.
5.Za § 18cb sa vkladá § 18cc, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18cc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2017
Ak finančné riaditeľstvo ukončilo používanie virtuálnej registračnej pokladnice podľa § 15a ods. 4 v znení účinnom do 31. augusta 2017, podnikateľ môže začať opätovne používať virtuálnu registračnú pokladnicu, pričom je povinný postupovať podľa § 7a ods. 1.“.
2
6.V § 19 sa slovo „Zrušuje“ nahrádza slovom „Zrušujú“, text za dvojbodkou sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodmi 2 a 3, ktoré znejú:
„2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 371/2008 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov,
3.vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky