z 14. júna. 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 82/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 15 odsek 1 znie:
„(1) Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny môže byť udelené národné vízum, ak
a)je to potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike,
b)je starší ako 15 rokov a je prijatý na jazykové vzdelávanie na jazykovej škole32a) v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne,
c)je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo
d)je to v záujme Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
32a) § 53 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 15 odsek 3 znie:
„(3) Národné vízum sa udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok. Národné vízum môže byť udelené
a)na 90 dní, ak ide o udelenie národného víza podľa ods. 1 písm. a),
b)na dĺžku jazykového vzdelávania na jazykovej škole, najviac do 31. júla príslušného školského roka,
c)na nevyhnutný čas, ak ide o udelenie národného víza podľa odseku 2.“.
3.V § 24 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) je žiakom dennej formy štúdia strednej školy51) a je ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu mladší ako 20 rokov; ak ide o žiaka nadstavbového štúdia,51a) kvalifikačného štúdia,51b) špecializačného štúdia51c) alebo vyššieho odborného štúdia52) ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu mladší ako 23 rokov,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 51 až 52 znejú:
51) § 32 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
51a) § 46 zákona č. 245/2008 Z. z.
51b) § 47 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z.
51c) § 47 ods. 3 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.
52) § 47 ods. 3 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.“.
4.V § 24 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
5.Za § 131d sa vkladá § 131e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠131e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2017
Podmienky prechodného pobytu na účel štúdia podľa § 24, ktorý bol udelený pred 1. septembrom 2017, sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. augusta 2017.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky