ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
48. schôdza
Číslo: CRD-858/2017
237
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 6. júna 2017
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 529)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
p r e r u š u j e r o k o v a n i e
o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 529).
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák