NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z ........................,
o Štátnej cene Alexandra Dubčeka
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Udelením Štátnej ceny Alexandra Dubčeka (ďalej len „štátna cena“) oceňuje vláda Slovenskej republiky konkrétne činy mimoriadne významné pre rozvoj jednotlivých sfér spoločenského, kultúrneho a ekonomického života v Slovenskej republike.
§ 2
Štátna cena sa udeľuje občanom Slovenskej republiky alebo cudzincom pôsobiacim na jej území.
§ 3
Štátnu cenu udeľuje vláda Slovenskej republiky na návrh poradného orgánu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „poradný orgán vlády“), ktorý sa na tento účel zriaďuje. Schválené návrhy z jednotlivých ministerstiev posudzuje poradný orgán vlády, ktorý pozostáva aj z členov nominovaných jednotlivými členmi vlády Slovenskej republiky. Pôsobnosť, vnútorné pravidlá rokovania a ďalšie podrobnosti poradného orgánu vlády upraví štatút schválený vládou Slovenskej republiky.
§ 4
Štátnu cenu možno udeliť za konkrétny mimoriadny umelecký, športový, podnikateľský, výskumný alebo iný spoločensky významný čin, dosiahnutý v predchádzajúcom kalendárnom roku. Cenu možno udeliť jednotlivcovi alebo kolektívu, ktorý tento mimoriadny čin vo svojej činnosti dosiahol. Držiteľ Štátnej ceny je oprávnený uvádzať ako súčasť svojich identifikačných údajov text „laureát Štátnej ceny Alexandra Dubčeka“.
§ 5
Návrhy na udelenie štátnej ceny (ďalej len „návrh“) môžu fyzické osoby a právnické osoby podávať vecne príslušnému ministerstvu do 31. decembra kalendárneho roka. Návrh musí obsahovať základné identifikačné údaje o navrhovanom, stručnú charakteristiku činu, ktorý sa navrhuje oceniť a dokumentáciu, umožňujúcu identifikovať príslušný skutok. Návrhy môže podávať aj ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Vyhodnotenie podaných návrhov
zabezpečí príslušne vecné ministerstvo a následne posúdi poradný orgán vlády. Každé ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy môže podať návrh na udelenie štátnej ceny najneskôr do posledného dňa mesiaca február príslušného kalendárneho roka. Deň slávnostného odovzdávania štátnych cien sa ustanovuje každoročne na 1. mája. Vláda Slovenskej republiky môže v osobitných prípadoch určiť aj iný deň slávnostného odovzdávania štátnych cien.
§ 6
Štátna cena pozostáva z finančnej odmeny a z dekrétu. Podrobnosti ustanoví Úrad vlády SR.
§ 7
Štátna cena je spojená s finančnou odmenou vo výške 25-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky. Finančné udelenie cien zabezpečuje Úrad vlády Slovenskej republiky.
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.