NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-843/2017
511a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 511)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 511) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 599 z 9. mája 2017 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 511) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 217 zo 6. júna 2017,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 149 z 8. júna 2017,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 60 z 13. júna 2017.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I sa za bod 1 vkladajú nové body 2 až 4, ktoré znejú:
„2. V § 82 ods. 12 sa vypúšťa písmeno b).
Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
3. V § 82 ods. 13 sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
4. V § 89 ods. 10 sa vypúšťa prvá veta.“.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Navrhované body nadobúdajú účinnosť 30. októbra 2017, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
V súvislosti s vložením nových bodov sa upraví názov vládneho návrhu zákona a úvodná veta.
Od roku 2018 sa dôchodkové dávky (okrem vyrovnávacieho príplatku) budú zvyšovať o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov a úrazová renta o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien, ktorú bude Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejňovať na svojom webovom sídle ako všeobecne prístupnú informáciu pre verejnosť. Z tohto dôvodu nie je účelné, aby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky duplicitne vydávalo opatrenie, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky a úrazovej renty, ktoré zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. Povinnosť ministerstva
3
vydať opatrenie, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkových dávok a úrazovej renty sa preto navrhuje zrušiť. Zároveň sa navrhujú súvisiace legislatívnotechnické úpravy.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I sa za bod 1vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V § 122 ods. 4 písmeno f) znie:
„f) schvaľuje v súlade s plánom verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky a nadlimitné koncesie podľa osobitného predpisu68) schváleným dozornou radou
1. oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
2. oznámenia o koncesii,
3. oznámenia o zámere uzatvoriť zmluvu,
4. súťažné podklady.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68 znie:
68) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 123 ods. 2 písm. b) tretí bod znie:
„3. plán verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky a nadlimitné koncesie podľa osobitného predpisu68) na príslušný kalendárny rok vrátane jeho doplnenia, ktorý obsahuje názov predmetu zákazky alebo koncesie, stručný opis predmetu zákazky alebo koncesie, odhad predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, predpokladaný termín vyhlásenia verejného obstarávania a predpokladaný termín ukončenia verejného obstarávania,“.“.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Navrhované body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
V súvislosti s vložením nových bodov sa upraví názov vládneho návrhu zákona a úvodná veta.
Navrhuje sa vypustiť pôsobnosť dozornej rady Sociálnej poisťovne schvaľovať pre nadlimitné zákazky podľa osobitného predpisu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady, výzvy na predkladanie ponúk a súťažné podklady a výzvy na rokovanie z dôvodu duplicitnej schvaľovacej kompetencie dozornej rady a generálneho riaditeľa a z dôvodu zabezpečenie plynulého procesu verejného obstarávania a s tým súvisiaceho pokrývania potrieb Sociálnej poisťovne v priebehu celého roka. Za účelom rešpektovania dozornej a kontrolnej funkcie dozornej rady sa navrhuje
4
doterajšiu kompetenciu dozornej rady nahradiť oprávnením schvaľovať pre nadlimitné zákazky a nadlimitné koncesie plán verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, v rozsahu stanovenom zákonom, vrátane jeho doplnení.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. I druhom bode sa za § 293du vkladá § 293dv, ktorý znie:
㤠293dv
Na účely tohto zákona sa slovenskou korunou rozumie aj koruna česko-slovenská.“.
V tejto súvislosti sa legislatívno-technicky upraví aj úvodná veta.
Vzhľadom na to, že do 8. februára 1993 bola štátnou menou koruna česko-slovenská (Kčs) navrhuje sa fikcia platná pre celý zákon, podľa ktorej sa slovenskou korunou rozumie aj koruna česko-slovenská. Hoci sa rozpor medzi skutkovým stavom a legislatívnym znením naplno prejavil pri predmetnej novele, skrytý rozpor možno nájsť napríklad aj pri uplatňovaní § 293k, § 293aw. Dôvodom tohto legislatívneho riešenia je snaha o jednoduchosť vstupných údajov potrebných pre výpočtové operácie podľa zákona o sociálnom poistení a skutočnosť, že nominálna hodnota záväzkov a pohľadávok vyjadrená v česko-slovenských korunách sa ku dňu prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu prepočítal na slovenské koruny v pomere jedna k jednej v súlade s § 3 zákona č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 511) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
schváliť.
5
VI.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 3 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne vecič. 66 z 13. júna 2017.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Jána Podmanického, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 13. júna 2017
Alena B a š i s t o v á v. r.
predsedníčka výboru