PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-805/2017
632
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. júna 2017
o pozmenení lehoty na pridelenie návrhu zákona výborom Národnej rady Slovenskej republiky
P o z m e ň u j e m
svoje rozhodnutie č. 527 z 19. apríla 2017 k prideleniu návrhu zákona, tlač 510, a to v časti B tak, že
u r č u j e m lehotu na prerokovanie návrhu zákona
v druhom čítaní vo výbore do 31. augusta 2017 a v gestorskom výbore
do 5. septembra 2017.
Andrej D a n k o v. r.