VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-843/2017 21. schôdza výboru
60
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 13. júna 2017
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 511)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 511);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 511) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracovala do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložila ju na schválenie.
Alena B a š i s t o v á
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Petra Krištúfková
Magdaléna Kuciaňová
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 60
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 511)
__________________________________________________________________________
1.V čl. I sa za bod 1 vkladajú nové body 2 až 4, ktoré znejú:
„2. V § 82 ods. 12 sa vypúšťa písmeno b).
Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
3. V § 82 ods. 13 sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
4. V § 89 ods. 10 sa vypúšťa prvá veta.“.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Navrhované body nadobúdajú účinnosť 30. októbra 2017, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
V súvislosti s vložením nových bodov sa upraví názov vládneho návrhu zákona a úvodná veta.
Od roku 2018 sa dôchodkové dávky (okrem vyrovnávacieho príplatku) budú zvyšovať o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov a úrazová renta o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien, ktorú bude Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejňovať na svojom webovom sídle ako všeobecne prístupnú informáciu pre verejnosť. Z tohto dôvodu nie je účelné, aby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky duplicitne vydávalo opatrenie, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky a úrazovej renty, ktoré zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. Povinnosť ministerstva vydať opatrenie, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkových dávok a úrazovej renty sa preto navrhuje zrušiť. Zároveň sa navrhujú súvisiace legislatívnotechnické úpravy.
2.V čl. I sa za bod 1vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V § 122 ods. 4 písmeno f) znie:
„f) schvaľuje v súlade s plánom verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky a nadlimitné koncesie podľa osobitného predpisu68) schváleným dozornou radou
1. oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
2. oznámenia o koncesii,
3. oznámenia o zámere uzatvoriť zmluvu,
4. súťažné podklady.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68 znie:
68) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 123 ods. 2 písm. b) tretí bod znie:
„3. plán verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky a nadlimitné koncesie podľa osobitného predpisu68) na príslušný kalendárny rok vrátane jeho doplnenia, ktorý obsahuje názov predmetu zákazky alebo koncesie, stručný opis predmetu zákazky alebo koncesie, odhad predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, predpokladaný termín vyhlásenia verejného obstarávania a predpokladaný termín ukončenia verejného obstarávania,“.“.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Navrhované body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
V súvislosti s vložením nových bodov sa upraví názov vládneho návrhu zákona a úvodná veta.
Navrhuje sa vypustiť pôsobnosť dozornej rady Sociálnej poisťovne schvaľovať pre nadlimitné zákazky podľa osobitného predpisu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady, výzvy na predkladanie ponúk a súťažné podklady a výzvy na rokovanie z dôvodu duplicitnej schvaľovacej kompetencie dozornej rady a generálneho riaditeľa a z dôvodu zabezpečenie plynulého procesu verejného obstarávania a s tým súvisiaceho pokrývania potrieb Sociálnej poisťovne v priebehu celého roka. Za účelom rešpektovania dozornej a kontrolnej funkcie dozornej rady sa navrhuje doterajšiu kompetenciu dozornej rady nahradiť oprávnením schvaľovať pre nadlimitné zákazky a nadlimitné koncesie plán verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, v rozsahu stanovenom zákonom, vrátane jeho doplnení.
3.V čl. I druhom bode sa za § 293du vkladá § 293dv, ktorý znie:
㤠293dv
Na účely tohto zákona sa slovenskou korunou rozumie aj koruna česko-slovenská.“.
V tejto súvislosti sa legislatívno-technicky upraví aj úvodná veta.
Vzhľadom na to, že do 8. februára 1993 bola štátnou menou koruna česko-slovenská (Kčs) navrhuje sa fikcia platná pre celý zákon, podľa ktorej sa slovenskou korunou rozumie aj koruna česko-slovenská. Hoci sa rozpor medzi skutkovým stavom a legislatívnym znením naplno prejavil pri predmetnej novele, skrytý rozpor možno nájsť napríklad aj pri uplatňovaní § 293k, § 293aw. Dôvodom tohto legislatívneho riešenia je snaha o jednoduchosť vstupných údajov potrebných pre výpočtové operácie podľa zákona o sociálnom poistení a skutočnosť, že nominálna hodnota záväzkov a pohľadávok vyjadrená v česko-slovenských korunách sa ku dňu prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu prepočítal na slovenské koruny v pomere jedna k jednej v súlade s § 3 zákona č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona.