1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD - 850/2017
523a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 523) vo výboroch v druhom čítaní
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 16. mája 2017 č. 630 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 523) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
2
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 523) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport rokoval o návrhu 7. júna 2017 a neprijal uznesenie, nakoľko návrh nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 228 zo 6. júna 2017 odporúča návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v časti IV. spoločnej správy.
IV.
Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto zmeny a doplnky:
1.K čl. I bod 1
V čl. I sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
„1. V § 6 ods. 16 a § 9 ods. 16 prvej vete sa slová „následnú finančnú kontrolu“ nahrádzajú slovami „finančnú kontrolu na mieste“.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Aktualizujú sa § 6 ods. 16 a § 9 ods. 16 v nadväznosti na zákon č. 357/2015 Z. z. rovnako, ako v prípade § 11 ods. 2 písm. e) a § 14 ods. 6 písm. j).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
3
2.K čl. I
V čl. I sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
32) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.“.
Súčasne sa v čl. I doterajšom bode 1 vypúšťajú slová: „a poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
32) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava. Nové znenie poznámky pod čiarou sa uvádza ako samostatný novelizačný bod z dôvodu chronológie vykonávaných zmien, keďže odkaz 32 je prvýkrát použitý v § 6 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.K čl. I bod 6
V čl. I bode 6 v § 26 ods. 2 sa písmená c) a d) označujú ako písmená a) a b).
Legislatívno-technická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.K čl. I bod 6
V čl. I bode 6 v § 26 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa slovo „má“.
Vypúšťa sa duplicitné slovo, keďže toto je uvedené v úvodnej vete § 26 ods. 3.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.K čl. I bod 6
V čl. I šiestom bode v § 26 ods. 4 písm. b) sa slovo „dodržiavaní“ nahrádza slovami „zabezpečení dodržiavania“.
Pôsobnosťou žiackej školskej rady nemá byť dodržiavanie školského poriadku, ale zabezpečiť, aby bol dodržiavaný.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
4
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedených zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 5 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 523) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 523a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 13. júna 2017 č. 97.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Dušana Čaploviča, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava jún 2017
Ľubomír Petrák v. r.
predseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport